Tab1
Tab2
Tab3
Tab4
{"result":"__OK__","docs":[{"tx":"1553007682","_id":"FTSUPER-LS-ar","words":{"en":"2KfZhNil2YbYrNmE2YrYstmK2Kk=","zh":"2KfZhNi12YrZhtmK2Kk=","de":"2KPZhNmF2KfZhtmK","fr":"2YHYsdmG2LPZig==","it":"2KfZhNil2YrYt9in2YTZig==","es":"2KfZhNij2LPYqNin2YbZitip","pt":"2KfZhNio2LHYqti62KfZhNmK2Kk=","ru":"2KfZhNix2YjYs9mK2Kk=","ja":"2KfZhNmK2KfYqNin2YbZitip","ar":"2KfZhNi52LHYqNmK2Kk=","hi":"2YfZhtiv2Yo=","ko":"2YPZiNix2Yo=","th":"2YPZiNix2Yo=","ur":"2KfZhNij2LHYr9mK2Kk=","hu":"2KfZhNmF2KzYsdmK","nl":"2YfZiNmE2YbYr9mK","sv":"2KfZhNmE2LrYqSDYp9mE2LPZiNmK2K/Zitip","fi":"2YHZhtmE2YbYr9mK2Kk=","no":"2KfZhNmG2LHZiNmK2KzZitip","pl":"2KjZiNmE2YbYr9mK","id":"2KjZiNmE2YbYr9mK","vi":"2KjZiNmE2YbYr9mK","el":"2KjZiNmE2YbYr9mK","tr":"2KjZiNmE2YbYr9mK","tl":"2KjZiNmE2YbYr9mK","cs":"2KrYtNmK2YPZig==","he":"2KfZhNi52KjYsdmK2Kk=","fa":"2KfZhNmE2LrYqSDYp9mE2YHYp9ix2LPZitip","M1001":"2KrYs9is2YrZhCDYp9mE2K/YrtmI2YQ=","M1002":"2KrYs9is2YrZhCDYp9mE2K7YsdmI2Kw=","M1003":"2KXZhNi62KfYoQ==","M1004":"2K3Zgdi4","M1005":"2KfZhNit2YrYp9ipINmI2KfZhNij2LPYsdip","M0002":"2K3Ys9mG2Kc=","M0003":"2YHZiNmC","M0004":"2KXZhNmJ","M0005":"2K7Yt9ij","M0006":"2K3YsNmB","M0007":"2K/YudmI2Kk=","M0008":"2KXYsdiz2KfZhA==","M0009":"2KXZhNmJINin2YTYo9mF2KfZhQ==","M0010":"2KXZhNmJINin2YTZiNix2KfYoQ==","M0011":"2KfZhNi52YTYp9mC2Kk=","M0012":"2KfZhNi52YTYp9mC2Kkg2YXYs9in2LE=","M0013":"2KPZg9ir2LE=","M0014":"2LnYsdi2","M0015":"2KfZhNit2LbYp9mG2Kkg2KfZhNi32YHZhA==","M0016":"2KfZhNmD2YQ=","M0017":"2KfZhtiq2LjYsQ==","M0018":"2KfZhNi32YHZhCDYp9mE2YXYqtio2YbZiQ==","M1495":"2YXYsdit2KjYpyDYudiy2YrYstiq2Yo=","M1496":"2YrYsdis2Ykg2KXZhNmC2KfYoSDZhti42LHYqSDYudmE2Ykg2LTYrNix2Kkg2KfZhNi52KfYptmE2Kk=","M1497":"2KjYp9mE2YbYs9io2Kk=","M1498":"2KfYs9iq2YLYqNin2YQ=","M1499":"2KfZhNmF2YjYttmI2Lk=","M1500":"2KrYrdix2YrYsSDYp9mE2YXYudmE2YjZhdin2Ko=","M1501":"2KfYs9mFINin2YTZhdiz2KrYrtiv2YU=","M1502":"2KfZhNio2LHZitivINin2YTYpdmE2YPYqtix2YjZhtmK","M1503":"2KrYs9is2YrZhCDYp9mE2K/YrtmI2YQg2KfZhNmB2KfYtNmE2Kk=","M1504":"2YPZhNmF2Kkg2KfZhNiz2LE=","M1505":"2KfZhNiq2LHZg9mK2LIg2KfZhNi02K7YtQ==","M1506":"2LHZhdiyINin2YTYqtiz2KzZitmE","M1507":"2YTZgtio","M1508":"2YTYutip","M1509":"2YTZgtio","M1510":"2YLZitmF2Kk=","M1511":"2YTYutip2KfZhNin2YHYqtix2KfYttmK","M1512":"2KPZiNmEINi02K7YtQ==","M1513":"2K3Zhdin2YrYqSDZg9mE2YXYqSDYp9mE2LPYsQ==","M1514":"2KrYp9ix2YrYriDYqtmG2KrZh9mK","M1515":"2KrZhtiq2YfZiiDYqNi52K8=","M1516":"2LnZhiDYp9mE2KLYrtix2YrZhg==","M1517":"2YPZhNmF2Kkg2YXYsdmI2LEg2K7Yp9i32KbYqQ==","M1518":"2KfZhNin2YHYqtix2KfYttmK","M1519":"2K/Zhdis","M1520":"2YjYp9mG2KrZh9iqINis2YTYs9ip","M1521":"2LTYrti1","M1000":"TWVtb3J5IFdoaXNwZXI=","M3001":"2LTYrNix2Kkg2KfZhNi52KfYptmE2Kk=","M3002":"2KPYrdiv2KfYqw==","M3003":"2YLYtdi1","M3004":"2KfZhNmF2KrYp9i5","M3005":"2KfZg9iq2LTYp9mB","M4001":"2YbYtNix2Kk=","M5001":"2K3ZiNmEIDxNZW1vcnkgV2hpc3Blcj4=","M6001":"2KfZhNmF2YbYqtiv2Yk=","M6002":"2K3Zgdi4INmG2LPYrtipINin2K3YqtmK2KfYt9mK2Kk=","M6003":"2KfYs9iq2LnYp9iv2Kkg2KfZhNmG2LPYriDYp9mE2KfYrdiq2YrYp9i32Yo=","M6004":"2K3Zhdin2YrYqSDYqtin2LHZitiuINil2YbYqtmH2KfYoQ==","M6005":"2YjZitmF2YPZhiDYo9mGINiq2LTZhdmEINmI2KvZitmC2Kkg2LnYr9ipINmF2YTZgdin2Kog2YbYtSDZgtin2KjZhCDZhNmE2KrYrdix2YrYsdiMINmI2YXZhNmB2KfYqiDYp9mE2YjYs9in2KbYtyDZhdir2YQg2KfZhNi12YjYsdiMIFBERiDZiNin2YTYtdmI2Kog2YjYp9mE2YHZitiv2YrZiA==","M6006":"2YTYpyDYp9i52KrZhdin2K8=","M6007":"2YbYudi32YrZhw==","M6008":"2KfYudiq2YXYrw==","M6009":"2KfYudiq2YXYp9ivINin2YTYotio2KfYoQ==","M6010":"2KfZhNii2KjYp9ihINin2YTYqNmK2YjZhNmI2KzZitmK2YY=","M6011":"2KfZhtmC2LEg2YHZiNmCINmE2KrZiNiz2YrYuQ==","M6012":"2KfZhtmC2LEg2YTYo9i22LnYp9mB","M6013":"2KfZhtmC2LEg2YTZhNiq2KjYr9mK2YQ=","M6014":"2KfZhtmC2LEg2YTZgtix2KfYodipINit2YjZhA==","M6015":"VVJMINmE2YTZhdi02KfYsdmD2Kk=","M6016":"2YTZhNiq2K3YsdmK2LE=","M6017":"2LXZiNix2Kk=","M6018":"2LPZhdi52Yo=","M6019":"2YHZitiv2YrZiA==","M6020":"2YjYq9mK2YLYqSBQREY=","M6021":"2K3YrNmFINin2YTYtdmI2Ko=","M6022":"2LbYqNi3INiv2YLZitmC","M6023":"2YTYudio","M7000":"2KfZhNij2LHYtNmK2YEg2KfZhNi02K7YtdmK","M7001":"2KfZhNit2YrYp9ipINmD2LHZiNmG2YrZg9mE","M7002":"2KPZhNio2YjZhdin2Kog2KfZhNi12YjYsQ==","M7003":"2YXZg9in2YbYqSDZh9in2YXYqQ==","M7004":"2KzZhdi5","M7005":"2KfZhNmH2YjYp9mK2KfYqg==","M7006":"2YrZgtix2KM=","M7007":"2YPYqtin2KjYp9iq","M7008":"2KfZhNij2LTYrtin2LUg2KfZhNmF2YfZhdmK2YY=","M7009":"2YXYsdin2LPZhNip","M7010":"2YXYs9in2LnYr9ip","M7011":"2KfZhNit2YrZiNin2YbYp9iqINin2YTYo9mE2YrZgdip","M7012":"2YXZh9mG2Kk=","M7013":"2KfZhNij2YfYr9in2YEg2YjYp9mE2K7Yt9i3","M7014":"2K3Ys9in2KjYp9iq","M7015":"2KPYs9mF2KfYoSDZiNij2YTZgtin2Kg=","M7016":"2LTYudix","M7017":"2LHZiNin2KbYuQ==","M7018":"2KfZhNis2LPZhSDZiNin2YTYtdit2Kk=","M7019":"2KfZhNij2YHZg9in2LEg2YjYp9mE2KLYsdin2KE=","M7020":"2YXZgdi22YQ=","M7021":"2YPYqNix2YrYp9ih","M7022":"2K3Ys9in2Kg=","M7099":"2KzZhtiz","M7100":"2YHYptip","M7101":"2KfYs9mF","M7102":"2LnZitivINmF2YrZhNin2K8=","M7103":"2YrZiNmFINin2YTZiNmB2KfYqQ==","M7104":"2YXZg9in2YYg2KfZhNmF2YrZhNin2K8=","M7105":"2K3ZiNmE","M7106":"2KPYutmE2YI=","M7107":"2YXZhNmB","M7108":"2YjYq9mK2YLYqQ==","M7109":"2YjYtdmI2YQ=","M7110":"2KfZhNiq2YHYp9i12YrZhA==","M7111":"2YXZgtiv2YXYqQ==","M7112":"2K3Yp9mD2YUg2KfZhNi02YfZitix","M7113":"2LPYp9iv2Kkg2YPYqNmK2LHYqQ==","M7114":"2KPYs9i32YjYsdip","M7115":"2KzZhdi5INin2YTYtNiu2LXZitip","M7116":"2KrYs9is2YrZhCDYrNiv2YrYrw==","M7117":"2KzZhdmH2YjYsQ==","M7118":"2YTZiiDZgdmC2Lc=","M7119":"2LnYp9im2YTYqQ==","M7120":"2K3Ys9in2Kg=","M7121":"2KXYudiv2KfYr9in2Ko=","M7122":"2KXYr9in2LHYqSDYp9mE2KrYtdmG2YrZgQ==","M7123":"2KfYs9mFINin2YTZgdim2Kk=","M7124":"2KfZhNil2KzZhdin2YTZitip","M7125":"2LnZhdmE","M7126":"2KXYttin2YHYqQ==","M7127":"2YXYrNmE2K8g2KzYr9mK2K8=","M7128":"2YXYs9iq2YbYryDYrNiv2YrYrw==","M7129":"2KrYrdiv2YrYqw==","M7130":"2K3Yp9i02YrYqQ==","M7131":"2KfZhNmF2LPYqtmI2Ykg2KfZhNij2LnZhNmJ","M7132":"2KXYttin2YHYqSDYp9mE2LLZiNis2Kk=","M7133":"2KXYttin2YHYqSDYp9mE2LfZgdmE","M7134":"2KXYttin2YHYqSDYp9mE2KPZhtir2Yk=","M7135":"2KXYttin2YHYqSDYsNmD2LHYpw==","M7136":"2LXZiNix2Kk=","M7137":"2LrZitixINmF2LnYsdmI2YE=","M7138":"2YXYudmE2YjZhdin2Kog2YLYtdmK2LHYqQ==","M7139":"2KfZhNii2YYg2KPZhiDZhtiq2LDZg9ix","M7140":"2YjYtti5INmE2YbYqtiw2YPYsQ==","M7141":"2KfZhNmB2KbYqSDYp9mE2KzYr9mK2K/YqQ==","M7142":"2KrYs9is2YrZhA==","M7143":"2K7YqNix2Kk=","M7144":"2KrZgtmI2YrZhQ==","M7145":"2K3Ys9in2Kgg2KfZhNio2LHZitivINin2YTYpdmE2YPYqtix2YjZhtmK","M7146":"2KLYsdin2KEg2KfZhNii2K7YsdmK2YY=","M7147":"2YXYpNmE2YE=","M7148":"2LrZitixINmF2YjYrNmI2K/YqQ==","M7149":"2KrYs9is2YrZhCDYp9mE2K/YrtmI2YQ=","M7502":"2KrYrdmF2YrZhA==","M7504":"2YjYtdmB","M7505":"2YTZgtio","M7506":"2KrYudmE2YrZgtin2Ko=","M7507":"2KfZhNiz2YjYqNixINmD2YTZhdipINin2YTYs9ix","M7508":"2KrYrdmF2YrZhCDYp9mE2KjZitin2YbYp9iq","M7509":"2KrYrdmF2YrZhCDYp9mE2KjZitin2YbYp9iq","M7510":"2KfZhNij2LPYsdipINin2YTYqtmG2LLZitmE","M7511":"2KrYrdmF2YrZhCDYp9mE2KPYs9ix2Kk=","M7512":"2YLYp9i52K/YqSDYqNmK2KfZhtin2Ko=","M7513":"2KfYrtiq2YrYp9ixINi52KfYptmE2Kkg2LPYqNmK2YQg2KfZhNmF2KvYp9mE","M7514":"2KjYr9mI2YYg2LnZhtmI2KfZhg==","M7515":"2KrYrdmF2YrZhCAuLi4=","M7516":"2KPZgtiv2YUg2LPZhNin2YTYqSDYp9mE2K/ZhQ==","M7517":"2KfZhNiy2YjYrNmK2YYg","M7518":"2KfZhNij2LfZgdin2YQ=","M7519":"2YbZhdi3INin2YTZhNmI2YY=","M7520":"2KfZhNio2K3Yqw==","M7521":"2YLYsdin2KHYqSDYp9mE2LTYsdit","M7522":"2KrYt9io2YrZgiDZhNix2YXYsg==","M7523":"2KjZhNiv","M7524":"2YXYr9mK2YbYqQ==","M7525":"2YPYtNmBINin2YTYstmI2KzZitmGIA==","M7526":"2LfZitipINin2YTYstmI2KzZitmG","M7527":"2LfZitip2YbYs9io","M7528":"2YPYtNmBINmG2LPYqA==","M7529":"2KrYuNmH2LEg2YbYs9ioINin2YTYr9mF","M7530":"2LDZg9ix2Ykg2YjZhNin2K/YqQ==","M7531":"2LDZg9ix2Ykg2KfZhNmI2YHYp9ip","M7532":"2KfZhNiw2YPYsdmJINin2YTYp9iq2K3Yp9iv","M7533":"2KPYtdmE","M7534":"2KfZhNij2YXZhtin2KE=","M7535":"2YXZg9in2YYg2KfZhNmF2YjYqg==","M7536":"Q3JlYXRvcg==","M8001":"2YXYpyDZh9mIIE1lbW9yeSBXaGlzcGVyJiM4NDgyOw==","M8002":"2YTZhdin2LDYpyDYpyBNZW1vcnkgV2hpc3BlciYjODQ4Mjs=","M8003":"2KPYs9ixINiz2KjZitmEINin2YTZhdir2KfZhA==","M8004":"2YXYs9in2LnYr9ip","M8005":"2KXZhNmJINin2YTZhtmC2LfYqQ==","M8006":"2K3Ys9in2Kgg2LTYrti12Yo="},"icon":"Saudi.jpg"},{"tx":"1553007682","_id":"FTSUPER-LS-cs","words":{"en":"YW5nbGnEjXRpbmE=","zh":"xIzDrcWIYW4=","de":"TsSbbWVj","fr":"ZnJhbmNvdXrFoXRpbmE=","it":"SXRhbA==","es":"xaFwYW7Em2zFoXRpbmE=","pt":"cG9ydHVnYWzFoXRpbmE=","ru":"cnVza8O9","ja":"SmFwb25lYw==","ar":"YXJhYsWhdGluYQ==","hi":"bmU=","ko":"a29yZWrFoXRpbmE=","th":"VGhhaQ==","ur":"VXJk","hu":"bWHEj2FyxaF0aW5h","nl":"aG9sYW5kc2vDvQ==","sv":"xaF2w6lkc2vDvQ==","fi":"Zmluc2vDvQ==","no":"bm9yc2vDvQ==","pl":"cG9sc2vDvQ==","id":"aW5kb27DqXNrw70=","vi":"VmlldG5hbWVj","el":"xZhlaw==","tr":"dHVyZcSNdGluYQ==","tl":"RmlsaXBpbm8=","cs":"xI1lxaF0aW5h","he":"aGVicmVqxaF0aW5h","fa":"UGVyxaFhbg==","M1001":"UMWZaWhsw6FzaXQgc2U=","M1002":"T2RobMOhc2l0","M1003":"enJ1xaFpdA==","M1004":"dcWhZXTFmWl0","M1005":"TyDFvml2b3TEmyBhIHJvZGluxJs=","M0002":"T0s=","M0003":"bmFob3I=","M0004":"ZG9sxa8=","M0005":"Q2h5YmE=","M0006":"dnltYXphdA==","M0007":"cG96dmF0","M0008":"b2Rlc2xhdA==","M0009":"dnDFmWVk","M0010":"emFvc3RhbMO9","M0011":"dnp0YWg=","M0012":"dnp0YWggY2VzdGE=","M0013":"dsOtY2U=","M0014":"em9icmF6aXQ=","M0015":"cMWZaWpldMOt","M0016":"Y2Vsa2Vt","M0017":"cHJvc8OtbSwgdnnEjWtlanRl","M0018":"UMWZaWphdG8gZMOtdMSb","M1495":"SGVsbG8gZGVhcg==","M1496":"UHJvc8OtbSwgcG9kw612ZWp0ZSBzZSBuYSByb2Rva21lbg==","M1497":"cG96ZHJhdnk=","M1498":"bmE=","M1499":"cMWZZWRtxJt0","M1500":"VXByYXZpdCBvc29ibsOtIMO6ZGFqZQ==","M1501":"dcW+aXZhdGVs","M1502":"ZS1tYWls","M1503":"TmVwb2RhxZlpbG8gc2UgcMWZaWhsw6FzaXQ=","M1504":"aGVzbG8=","M1505":"emFtxJvFmWl0IG9zb2J1","M1506":"cmVnaXN0cmHEjW7DrSBrw7Nk","M1507":"dGl0dWw=","M1508":"amF6eWs=","M1509":"a2zDrcSN","M1510":"aG9kbm90YQ==","M1511":"TG9hZGVk","M1512":"UG/EjcOhdGXEjW7DrSBPc29iYQ==","M1513":"b2NocmFuYSBoZXNsZW0=","M1514":"dXBseW51dMOtIGRhdGE=","M1515":"cG90w6ksIGNvIHNrb27EjcOt","M1516":"T2Qgb3N0YXRuw61jaA==","M1517":"Q2h5Ym7DqSBoZXNsbw==","M1518":"c3RhbmRhcmRuw60=","M1519":"c2xvdcSNaXQ=","M1520":"cmVsYWNlIHZ5cHLFoWVsYQ==","M1521":"xI1sb3bEm2s=","M1000":"cGFtxJvFpSBXaGlzcGVy","M3001":"cm9kb2ttZW4=","M3002":"ZMSbbsOt","M3003":"cMWZw61ixJtoeQ==","M3004":"ZMSbZGljdHbDrQ==","M3005":"b2JqZXY=","M4001":"QnVsbGV0aW4=","M5001":"byA8TWVtb3J5IFdoaXNwZXI+","M6001":"Zm9ydW0=","M6002":"VWxvxb5pdCB6w6Fsb8W+bsOt","M6003":"b2Jub3ZpdCB6w6Fsb2g=","M6004":"T2NocmFuYSBkYXR1bSB2eXByxaHDrQ==","M6005":"RG9rdW1lbnQgbcWvxb5lIG9ic2Fob3ZhdCBuxJtrb2xpayBlZGl0b3ZhdGVsbsOpIHRleHRvdsOpIHNvdWJvcnksIGEgbWVkacOhbG7DrSBzb3Vib3J5LCBqYWtvIGpzb3Ugb2Jyw6F6a3ksIFBERiwgYXVkaW8gYSB2aWRlbw==","M6006":"bm8gcMWZaWpldMOt","M6007":"cMWZaWphdCBvdXQ=","M6008":"cMWZaWphdMO9","M6009":"cMWZaWpldMOtbSByb2RpxI1l","M6010":"YmlvbG9naWNrw6kgcm9kacSNZQ==","M6011":"a2xlcG51dMOtbSByb3piYWx0ZQ==","M6012":"a2xpa27Em3RlIG5hIGZvbGQ=","M6013":"a2xlcG7Em3RlIG5hIHRsYcSNw610a28gcHJvIHDFmWVww61uw6Fuw60=","M6014":"a2xlcG7Em3RlIG5hIHRsYcSNw610a28gxI3DrXN0IG8=","M6015":"VVJMIHBybyBzZMOtbGVuw60=","M6016":"ZWRpdG92YXRlbG7DvQ==","M6017":"b2Jyw6F6ZWs=","M6018":"YXVkaW8=","M6019":"dmlkZW8=","M6020":"UERGIGRva3VtZW50","M6021":"aGxhc2l0b3N0aQ==","M6022":"ZG9sYWRpdA==","M6023":"aHLDoXQ=","M7000":"b3NvYm7DrSBhcmNoaXY=","M7001":"xb1pdm90IGtyb25pa2E=","M7002":"Rm90b2FsYmE=","M7003":"TcOtc3RhIHNpIHZ6cG9tZW5vdXQ=","M7004":"U2LDrXJreQ==","M7005":"WsOhbGlieQ==","M7006":"xIx0ZW7DrQ==","M7007":"c3Bpc3k=","M7008":"RMWvbGXFvml0w6kgbGlkw6k=","M7009":"a29yZXNwb25kZW5jZQ==","M7010":"UG9tb2M=","M7011":"RG9tw6Fjw60=","M7012":"a2FyacOpcmE=","M7013":"Q8OtbGUgYSBwbMOhbnk=","M7014":"w7rEjXR5","M7015":"am3DqW5hIGEgdGl0dWx5","M7016":"cG9lemll","M7017":"bWlzdHJvdnNrw6EgZMOtbGE=","M7018":"VMSbbG8gYSB6ZHJhdsOt","M7019":"bXnFoWxlbmt5IGEgbsOhcGFkeQ==","M7020":"b2Jsw61iZW7DqQ==","M7021":"UHJpZGVz","M7022":"w7rEjWV0","M7099":"cm9k","M7100":"a2F0ZWdvcmll","M7101":"bsOhemV2","M7102":"RGF0dW0gbmFyb3plbsOt","M7103":"RGF0dW0gw7ptcnTDrQ==","M7104":"bcOtc3RvIG5hcm96ZW7DrQ==","M7105":"bw==","M7106":"emF2xZnDrXQ=","M7107":"Rm9sZGVy","M7108":"ZG9rdW1lbnQ=","M7109":"UMWZw61zdHVw","M7110":"RGV0YWls","M7111":"c3RydcSNbsSbIMWZZcSNZW5v","M7112":"c2xhdm7DvWNoIHByYXbDrXRrYQ==","M7113":"bmVqdsSbdMWhw60gbWlzdHLFrw==","M7114":"bGVnZW5kw6FybsOt","M7115":"T3NvYm7DrSBvZGLEm3I=","M7116":"WmFyZWdpc3Ryb3ZhdCBub3bDvQ==","M7117":"dmXFmWVqbm9zdA==","M7118":"c291a3JvbcO9","M7119":"cm9kaW5h","M7120":"w7rEjWV0","M7121":"TmFzdGF2ZW7DrQ==","M7122":"Y2F0ZWdvcnkgbWFuYWdlbWVudA==","M7123":"TsOhemV2IGthdGVnb3JpZQ==","M7124":"U291a3JvbcOt","M7125":"YWtjZQ==","M7126":"cMWZaWRhdA==","M7127":"Tm92w6Egc2xvxb5rYQ==","M7128":"Tm92w70gZG9rdW1lbnQ=","M7129":"YWt0dWFsaXpvdmF0","M7130":"dnlzdsSbdGxpdmth","M7131":"VG9wIGxldmVs","M7132":"UMWZaWRhdCBtYW7FvmVsYQ==","M7133":"UMWZaWRlanRlIGTDrXTEmw==","M7134":"cMWZaWRhdCBzYW1pY2k=","M7135":"cMWZaWRhdCBtdcW+c2vDqQ==","M7136":"TG9hZGVk","M7137":"bmV6bsOhbW8=","M7138":"a3LDoXRrw6kgaW5mbw==","M7139":"RGF0dW0gdW5pZQ==","M7140":"TG9hZGVk","M7141":"TG9hZGVk","M7142":"TG9hZGVk","M7143":"b2Rib3Jub3N0","M7144":"a2FsZW5kw6HFmQ==","M7145":"ZS1tYWlsb3bDvSDDusSNZXQ=","M7146":"bsOhem9yxa9tIGRydWjDvWNo","M7147":"QXV0b3I=","M7148":"bmVleGlzdHVqw61jw60=","M7149":"cMWZaWhsw6HFoWVu","M7502":"TmFocsOhdCBub3bDvQ==","M7504":"cG9waXM=","M7505":"bsOhemV2","M7506":"S29tZW50w6HFmWU=","M7507":"aGVzbG8=","M7508":"RG93bmxvYWQgZGF0YWJhc2U=","M7509":"VXBsb2FkIGRhdGFiYXNl","M7510":"RG93bmxvYWQgZmFtaWx5","M7511":"VXBsb2FkIGZhbWlseQ==","M7512":"RGF0YWJhc2U=","M7513":"VnliZXJ0ZSBwxZnDrWtsYWQgcm9kaW4=","M7514":"VW50aXRsZWQ=","M7515":"bmFrbMOhZMOhbsOt","M7516":"cG9rcmV2bsOtIGxpbmlp","M7517":"bWFuxb5lbMOp","M7518":"ZMSbdGk=","M7519":"Q29sb3IgVGhlbWU=","M7520":"dnlobGVkw6F2w6Fuw60=","M7521":"UMWZZcSNdMSbdGUgc2kgcG96bsOhbWs=","M7522":"TmFuZXN0ZSBuYSBwcm9wYWdhxI1uw60ga8OzZA==","M7523":"WmVtxJs=","M7524":"bcSbc3Rv","M7525":"Um96YmFsaXQgbWFuxb5lbMWv","M7526":"UMWZZWxvxb50ZSBtYW7FvmVsxa8=","M7527":"UMWZZWxvxb50ZSBwb2tyZXZuw60gbGluaWk=","M7528":"Um96YmFsaXQgcG9rcmV2bsOtIGxpbmlp","M7529":"U2hvdyBwb2tyZXZuw60gbGluaWk=","M7530":"dsO9cm/EjcOtIG5hcm96ZW7DrQ==","M7531":"dsO9cm/EjcOtIMO6bXJ0w60=","M7532":"dsO9cm/EjcOtIFVuaW9u","M7533":"cMWvdm9k","M7534":"ZMWvdsSbcm7DrWNp","M7535":"bcOtc3RvIMO6bXJ0w60=","M7536":"Q3JlYXRvcg==","M8001":"Q28gamUgTWVtb3J5IFdoaXNwZXImIzg0ODI7","M8002":"IE1lbW9yeSBXaGlzcGVyJiM4NDgyOw==","M8003":"UMWZw61rbGFkIHJvZGlueQ==","M8004":"UG9tb2M=","M8005":"T3TDoXpreSBhIGRpc2t1c2U=","M8006":"T3NvYm7DrSDDusSNZXQ="},"icon":"czech.jpg"},{"tx":"1553007682","_id":"FTSUPER-LS-de","words":{"en":"RW5nbGlzY2g=","zh":"Q2hpbmVzaXNjaA==","de":"RGV1dHNjaA==","fr":"RnJhbnrDtnNpc2No","it":"SXRhbGllbmlzY2g=","es":"U3BhbmlzY2g=","pt":"UG9ydHVnaWVzaXNjaA==","ru":"UnVzc2lzY2g=","ja":"SmFwYW5pc2No","ar":"QXJhYmlzY2g=","hi":"SGluZGk=","ko":"S29yZWFuaXNjaA==","th":"VGhhaQ==","ur":"VXJk","hu":"VW5nYXJu","nl":"SG9sbMOkbmRpc2No","sv":"U2Nod2VkaXNjaA==","fi":"RmlubmlzY2g=","no":"Tm9yd2VnaXNjaA==","pl":"UG9sbmlzY2g=","id":"SW5kb25lc2lhbg==","vi":"VmlldG5hbWVzZQ==","el":"UG9sbmlzY2g=","tr":"UG9sbmlzY2g=","tl":"UGhpbGlwcGlubw==","cs":"VHNjaGVjaGlzY2g=","he":"SGVicsOkaXNjaA==","fa":"UGVyc2lzY2g=","M1001":"RWlubG9nZ2Vu","M1002":"QWJtZWxkZW4=","M1003":"QWJicmVjaGVu","M1004":"U3BlaWNoZXJu","M1005":"TGViZW4gdW5kIEZhbWlsaWU=","M0002":"T0s=","M0003":"QXVm","M0004":"cnVudGVy","M0005":"RmVobGVy","M0006":"TMO2c2NoZW4=","M0007":"RWlubGFkZW4=","M0008":"c2VuZGVu","M0009":"dm9yd8OkcnRz","M0010":"csO8Y2t3w6RydHM=","M0011":"QmV6aWVodW5n","M0012":"QmV6aWVodW5nc3BmYWQ=","M0013":"bWVocg==","M0014":"QW56ZWlnZQ==","M0015":"YWJnZWdlYmVu","M0016":"Z2VzYW10","M0017":"Qml0dGUgd2FydGVu","M0018":"QWRvcHRpdmtpbmQ=","M1495":"SGFsbG8gbGllYmU=","M1496":"Qml0dGUgbmVobWVuIFNpZSBzaWNoIGVpbmVuIEJsaWNrIHZvbiBkZW0gU3RhbW1iYXVt","M1497":"R3LDvMOfZQ==","M1498":"Wg==","M1499":"VGhlbWE=","M1500":"UGVyc8O2bmxpY2hlIEluZm9z","M1501":"QW53ZW5kZXJuYW1l","M1502":"RS1NYWls","M1503":"QW5tZWxkdW5nIGdlc2NoZWl0ZXJ0","M1504":"UGFzc3dvcnQ=","M1505":"Rm9rdXNwZXJzb24=","M1506":"UmVnaXN0cmllcnVuZ3Njb2Rl","M1507":"VGl0ZWw=","M1508":"U3ByYWNoZQ==","M1509":"VGl0ZWw=","M1510":"V2VydGU=","M1511":"RGVmYXVsdCBTcHJhY2hl","M1512":"RXJzdCBQZXJzb24=","M1513":"UGFzc3dvcnRzY2h1dHo=","M1514":"QWJsYXVmZGF0dW0=","M1515":"TmFjaCBhdXNsYXVmZW4=","M1516":"Vm9uIGFuZGVyZW4=","M1517":"UGFzc3dvcnQgZmFsc2No","M1518":"U3RhbmRhcmQ=","M1519":"dmVyc2NobWVsemVu","M1520":"U2Vzc2lvbiBhYmdlbGF1ZmVu","M1521":"UGVyc29u","M1000":"TWVtb3J5IFdoaXNwZXI=","M3001":"U3RhbW1iYXVt","M3002":"VmVyYW5zdGFsdHVuZ2Vu","M3003":"R2VzY2hpY2h0ZW4=","M3004":"RXJic3TDvGNrZQ==","M3005":"RW50ZGVja3VuZw==","M4001":"QnVsbGV0aW4=","M5001":"w5xiZXIgPE1lbW9yeSBXaGlzcGVyPg==","M6001":"Rm9ydW0=","M6002":"c3BlaWNoZXJuIEJhY2t1cA==","M6003":"QmFja3VwIHdpZWRlcmhlcnN0ZWxsZW4=","M6004":"U2NodXR6IEFibGF1ZmRhdHVt","M6005":"RWluIERva3VtZW50IGthbm4gbWVocmVyZSBlZGl0aWVyYmFyZSBUZXh0ZGF0ZWllbiB1bmQgTWVkaWVuZGF0ZWllbiB3aWUgQmlsZGVyIGVudGhhbHRlbiwgUERGLCBBdWRpby0gdW5kIFZpZGVv","M6006":"a2VpbmUgw5xiZXJuYWhtZQ==","M6007":"enVyIEFubmFobWU=","M6008":"YW5nZW5vbW1lbg==","M6009":"QWRvcHRpdmVsdGVybg==","M6010":"YmlvbG9naXNjaGVuIEVsdGVybg==","M6011":"S2xpY2tlbiB6dW0gRW50Zmx0ZW4=","M6012":"a2xpY2tlbiB6dSBmYWx0ZW4=","M6013":"a2xpY2tlbiB6dSB3ZWNoc2Vsbg==","M6014":"a2xpY2tlbiB6dSBsZXNlbg==","M6015":"w7ZmZmVudGxpY2hlIFVSTA==","M6016":"ZWRpdGllcmJhcmU=","M6017":"QmlsZA==","M6018":"QXVkaW8=","M6019":"VmlkZW8=","M6020":"UERGLURva3VtZW50","M6021":"VG9ubGF1dHN0w6Rya2U=","M6022":"RmVpbmFic3RpbW11bmc=","M6023":"YWJzcGllbGVu","M7000":"UGVyc8O2bmxpY2hlcyBBcmNoaXY=","M7001":"TGViZW5zbGF1Zg==","M7002":"UGhvdG9hbGJ1bQ==","M7003":"V2ljaHRpZ2UgT3J0ZW4=","M7004":"U2FtbWx1bmdlbg==","M7005":"SG9iYnlz","M7006":"TGllYmxpbmdzYnVlY2hlcg==","M7007":"U2NocmlmdGVu","M7008":"V2ljaHRpZ2UgUGVyc29uZW4=","M7009":"S29ycmVzcG9uZGVuemVu","M7010":"SGlsZmU=","M7011":"SGF1c3RpZXJl","M7012":"S2FycmllcmU=","M7013":"WmllbGUgdW5kIFBsw6RuZQ==","M7014":"S29udGVu","M7015":"TmFtZW4gdW5kIFRpdGVs","M7016":"R2VkaWNodA==","M7017":"TWVpc3Rlcndlcmtl","M7018":"S8O2cnBlciB1bmQgR2VzdW5kaGVpdA==","M7019":"R2VkYW5rZW4gdW5kIElkZWVu","M7020":"RmF2b3JpdGVu","M7021":"RGllIFN0b2x6ZQ==","M7022":"S29udG8=","M7099":"R2VzY2hsZWNodA==","M7100":"S2F0ZWdvcmll","M7101":"TmFtZQ==","M7102":"R2VidXJ0c3RhZw==","M7103":"VG90ZXN0YWc=","M7104":"R2VidXJ0c29ydA==","M7105":"w7xiZXIg","M7106":"U2NobGllw59lbg==","M7107":"T3JkbmVy","M7108":"RG9rdW1lbnQ=","M7109":"WnVncmlmZg==","M7110":"RGV0YWls","M7111":"RWluZsO8aHJ1bmc=","M7112":"QmVydWVtdGVuIEhlcnNjaGVycw==","M7113":"QmVydWVtdGVuIE1laXN0ZXJz","M7114":"TGVnZW5kZQ==","M7115":"cGVyc8O2bmxpY2hlIFNhbW1sdW5n","M7116":"TmV1ZSBLb250bw==","M7117":"w5ZmZmVudGxpY2hrZWl0","M7118":"UHJpdmF0","M7119":"RmFtaWxpZQ==","M7120":"S29udG8=","M7121":"RWluc3RlbGx1bmdlbg==","M7122":"VmVyd2FsdGVuIEthdGVnb3JpZW4=","M7123":"S2F0ZWdvcmllbmFtZQ==","M7124":"UHJpdmF0c3Bow6RyZQ==","M7125":"SGFuZGx1bmc=","M7126":"TWVocg==","M7127":"TmV1ZSBNYXBwZXI=","M7128":"TmV1ZSBEYXRlaQ==","M7129":"RGF0ZWkgYmVhcmJlaXRlbg==","M7130":"QW5tZXJrdW5n","M7131":"VG9wIGxldmVs","M7132":"RWhlcGFydG5lciB6dWbDvGdlbg==","M7133":"S2luZCB6dWbDvGdlbg==","M7134":"RnJhdSB6dWbDvGdlbg==","M7135":"TWFubiB6dWbDvGdlbg==","M7136":"UG9ydHLDpHQ=","M7137":"dW5iZWthbm50","M7138":"S3VyemluZm8=","M7139":"VmVyZWluaWd1bmdzdGFn","M7140":"T3J0IHp1IGVyaW5uZXJu","M7141":"TmV1ZSBLYXRlZ29yaWU=","M7142":"QXVmemVpY2hudW5nZW4=","M7143":"RmFjaGtlbm50bmlzc2U=","M7144":"S2FsZW5kZXI=","M7145":"S29udG8tRS1NYWls","M7146":"QW5zaWNodGVuIGFuZGVyZXI=","M7147":"QXV0b3I=","M7148":"bmljaHQgZXhpc3RlbnQ=","M7149":"ZWluZ2Vsb2dndA==","M7502":"bmV1ZSBsYWRlbg==","M7504":"QmVzY2hyZWlidW5n","M7505":"VGl0ZWw=","M7506":"S29tbWVudGFyZW4=","M7507":"U3VwZXIgUGFzc3dvcnQ=","M7508":"RG93bmxvYWQgRGF0ZW5iYW5r","M7509":"RGF0ZW4gaG9jaGxhZGVu","M7510":"ZG93bG9hZCBGYW1pbGll","M7511":"RmFtaWxpZSBob2NobGFkZW4=","M7512":"RGF0ZW5iYW5r","M7513":"V8OkaGxlbiBTaWUgZWluIEJlaXNwaWVsIEZhbWlsaWU=","M7514":"VW50aXRsZWQ=","M7515":"VmVybGFkdW5nLi4u","M7516":"QWJzdGFtbXVuZw==","M7517":"RWhlZ2F0dGVu","M7518":"S2luZGVy","M7519":"RmFyYmUgU3RpbA==","M7520":"U3VjaGVu","M7521":"bGVzZW4gQW5ub3RhdGlvbg==","M7522":"UHJvbW8tY29kZSBiZWFudHJhZ2Vu","M7523":"TGFuZA==","M7524":"U3RhZHQ=","M7525":"RWhlZ2F0dGVuIGVudGZhbHRlbg==","M7526":"RWhlZ2F0dGVuIGZhbHRlbg==","M7527":"QWJzdGFtbXVuZyBmYWx0ZW4=","M7528":"QWJzdGFtbXVuZyBlbnRmYWx0ZW4=","M7529":"QWJzdGFtbXVuZyB6ZWlnZW4=","M7530":"R2VidXJ0c3RhZ2Vz","M7531":"VG9kZXN0YWc=","M7532":"VW5pb24gSnViaWzDpHVt","M7533":"QWJzdGFtbXVuZw==","M7534":"VHJldWjDpG5kZXI=","M7535":"T3J0IGRlcyBUb2Rlcw==","M7536":"Q3JlYXRvcg==","M8001":"V2FzIGlzdCBNZW1vcnkgV2hpc3BlciYjODQ4Mjs=","M8002":"V2FydW0gTWVtb3J5IFdoaXNwZXImIzg0ODI7","M8003":"QmVpc3BpZWxmYW1pbGllbg==","M8004":"SGlsZmU=","M8005":"WnVyIFNhY2hl","M8006":"UGVyc8O2bmxpY2hlcyBLb250bw=="},"icon":"Germany.gif"},{"tx":"1553007682","_id":"FTSUPER-LS-el","words":{"en":"zrHOs86zzrvOuc66z4zPgw==","zh":"z4POuc69zrnOus+Mz4M=","de":"zrPOtc+BzrzOsc69zrnOus+Mz4M=","fr":"zrPOsc67zrvOuc66z4zPgw==","it":"zrnPhM6xzrvOuc66z4zPgw==","es":"zrnPg8+AzrHOvc65zrrPjM+D","pt":"z4DOv8+Bz4TOv86zzqzOu86/z4M=","ru":"z4HPic+Dz4POuc66z4zPgw==","ja":"zrnOrM+Az4nOvc61z4M=","ar":"zrHPgc6xzrLOuc66z4zPgw==","hi":"zrnOvc60z4zPgyDPhM+Jzr0=","ko":"zrrOv8+BzrXOrM+EzrfPgw==","th":"z4POuc6szrw=","ur":"zr/Pgc68zq4=","hu":"zr/Phc6zzrPPgc65zrrPjM+D","nl":"zr/Ou867zrHOvc60zrnOus+Mz4M=","sv":"z4POv8+FzrfOtM65zrrPjM+D","fi":"z4bOuc69zrvOsc69zrTOuc66z4zPgw==","no":"zr3Ov8+BzrLOt86zzrnOus+Mz4M=","pl":"z4DOv867z4nOvc65zrrPjM+D","id":"zpnOvc60zr/Ovc63z4POr86xz4I=","vi":"zpLOuc61z4TOvc6szrw=","el":"zrXOu867zrfOvc65zrrOrA==","tr":"z4TOv8+Nz4HOus65zrrOv8+D","tl":"z4bOuc67zrnPgM+Azq/Ovc6xzrk=","cs":"zqTPg86tz4fOv8+C","he":"zpXOss+BzrHPis66zqw=","fa":"zqDOrc+Bz4POt8+C","M1001":"z4PPhc69zrTOtc64zrXOr8+EzrU=","M1002":"z4PPhc69zrTOtc64zrXOr8+EzrU=","M1003":"zrHOus+Nz4HPic+Dzrc=","M1004":"zrXOus+Ez4zPgg==","M1005":"zpcgzrbPic6uIM66zrHOuSDOtyDOv865zrrOv86zzq3Ovc61zrnOrA==","M0002":"zrXOvc+EzqzOvs61zrk=","M0003":"zrXPgM6szr3PiQ==","M0004":"zrrOrM+Ez4k=","M0005":"z4PPhs6szrvOvM6x","M0006":"zrTOuc6xzrPPgc6xz4bOrg==","M0007":"beG7nWk=","M0008":"z4PPhM61zq/Ou861z4TOtQ==","M0009":"zqDPgc6/z47OuM63z4POtw==","M0010":"z4DOr8+Dz4k=","M0011":"z4PPh86tz4POtw==","M0012":"z4PPh86tz4POtyBwYXRo","M0013":"z4DOtc+BzrnPg8+Dz4zPhM61z4HOsQ==","M0014":"zp/OuM+Mzr3Otw==","M0015":"zrjOtc+Ez4wgz4DOsc65zrTOrw==","M0016":"z4PPhc69zr/Ou865zrrOrA==","M0017":"z4DOtc+BzrnOvM6tzr3Otc+EzrU=","M0018":"zrjOtc+Ez4wgz4DOsc65zrTOrw==","M1495":"zpPOtc65zrEgz4POv8+FIM6xzrPOsc+AzrfPhM6t","M1496":"zqDOsc+BzrHOus6xzrvPjiDPgc6vzr7PhM61IM68zrnOsSDOvM6xz4TOuc6sIM+Dz4TOvyDOv865zrrOv86zzrXOvc61zrnOsc66z4wgzrTOrc69z4TPgc6/","M1497":"zrHPhs6/z4HOrA==","M1498":"zrTOrc66z4TOtw==","M1499":"zrjOrc68zrE=","M1500":"zpXPgM61zr7Otc+BzrPOsc+Dzq/OsSDPgM67zrfPgc6/z4bOv8+BzrnPjs69","M1501":"z4zOvc6/zrzOsSDPh8+Bzq7Pg8+Ezrc=","M1502":"RS1NYWls","M1503":"z4PPhc69zrTOtc64zrXOr8+EzrUgzrHPgM6tz4TPhc+HzrU=","M1504":"zrrPic60zrnOus6/z40gz4DPgc+Mz4POss6xz4POt8+C","M1505":"zrXPg8+Ezq/Osc+Dzrcgz4DPgc+Mz4PPic+Azr8=","M1506":"zprPic60zrnOus+Mz4IgzrXOs86zz4HOsc+Gzq7Pgg==","M1507":"z4TOr8+EzrvOvw==","M1508":"zrPOu8+Oz4PPg86x","M1509":"z4TOr8+EzrvOv8+C","M1510":"zrHOvs6vzrE=","M1511":"ZGVmYXVsdCDOs867z47Pg8+DzrE=","M1512":"z4DPgc+Oz4TOvyDPgM+Bz4zPg8+Jz4DOvw==","M1513":"z4DPgc6/z4PPhM6xz4POr86xIM68zrUgzrrPic60zrnOus+MIM+Az4HPjM+DzrLOsc+DzrfPgg==","M1514":"zrfOvM61z4HOv868zrfOvc6vzrEgzrvOrs6+zrfPgg==","M1515":"zrzOtc+Ezqwgz4TOtyDOu86uzr7Otw==","M1516":"z4POtSDOrM67zrvOv8+Fz4I=","M1517":"zpvOrM64zr/PgiDOus+JzrTOuc66zr/PjSDPgM+Bz4zPg86yzrHPg863z4I=","M1518":"zrHOuM6tz4TOt8+Dzrc=","M1519":"z4PPhc6zz4fPjs69zrXPhc+Dzrc=","M1520":"z4PPhc69zrXOtM+Bzq/OsSDOrc+HzrXOuSDOu86uzr7Otc65","M1521":"z4DPgc+Mz4PPic+Azr8=","M1000":"TWVtb3J5IFdoaXNwZXI=","M3001":"zp/Ouc66zr/Os861zr3Otc65zrHOus+MIM60zq3Ovc+Ez4HOvw==","M3002":"zrXOus60zrfOu8+Oz4POtc65z4I=","M3003":"zrnPg8+Ezr/Pgc6vzrXPgg==","M3004":"zr/Ouc66zr/Os861zr3Otc65zrHOus+MIM66zrXOuc68zq7Ou865zr8=","M3005":"zrHOvc6xzrrOrM67z4XPiM63","M4001":"zpTOtc67z4TOr86/","M5001":"z4DOtc+Bzq/PgM6/z4UgPE1lbW9yeSBXaGlzcGVyPg==","M6001":"zqbPjM+Bzr/Phc68","M6002":"zpHPgM6/zrjOrs66zrXPhc+DzrcgzrHOvc+EzrnOs8+BzqzPhs+Jzr0gzrHPg8+GzrHOu861zq/Osc+C","M6003":"zrHOvc6xzrrPhM6uz4POtc65IM61z4bOtc60z4HOuc66zq4=","M6004":"z4DPgc6/z4PPhM6xz4POr86xz4IgzrfOvM61z4HOv868zrfOvc6vzrEgzrvOrs6+zrfPgg==","M6005":"zojOvc6xIM6tzrPOs8+BzrHPhs6/IM68z4DOv8+BzrXOryDOvc6xIM+AzrXPgc65zrvOsc68zrLOrM69zrXOuSDPgM6/zrvOu86xz4DOu86tz4IgzrXPgM61zr7Otc+BzrPOrM+DzrnOvM6xIM6xz4HPh861zq/OsSDOus61zrnOvM6tzr3Ov8+FIM66zrHOuSDOsc+Bz4fOtc6vzrEgz4DOv867z4XOvM6tz4PPic69LCDPjM+Az4nPgiDOtc65zrrPjM69zrXPgiwgUERGLCDOrs+Hzr/PhSDOus6xzrkgzrLOr869z4TOtc6/","M6006":"zrzOtyDOrc6zzrrPgc65z4POtw==","M6007":"zrTOr869zr/Phc69","M6008":"z4XOuc6/zrjOrc+EzrfPg861","M6009":"zrjOtc+Ezr/OryDOs86/zr3Otc6vz4I=","M6010":"zrLOuc6/zrvOv86zzrnOus+Ozr0gzrPOv869zq3Pic69","M6011":"zrrOrM69z4TOtSDOus67zrnOuiDOs865zrEgzr3OsSDOtc+AzrXOus+EzrXOr869zrXPhM61","M6012":"zrrOrM69z4TOtSDOus67zrnOuiDOs865zrEgzr3OsSDOtM65z4DOu8+Oz4POtc+EzrU=","M6013":"zrrOrM69z4TOtSDOus67zrnOuiDOs865zrEgzr3OsSDOvM61z4TOsc6yzrXOr8+EzrU=","M6014":"zrrOrM69z4TOtSDOus67zrnOuiDOs865zrEgzr3OsSDOtM65zrHOss6sz4POtc+EzrU=","M6015":"VVJMIM6zzrnOsSDOus6/zrnOvc6uIM+Hz4HOrs+Dzrc=","M6016":"zrXPgM61zr7Otc+BzrPOrM+DzrnOvM63","M6017":"zrXOuc66z4zOvc6x","M6018":"zq7Ph86/z4U=","M6019":"zrLOr869z4TOtc6/","M6020":"zrXOs86zz4HOrM+Gzr/PhSBQREY=","M6021":"zpXOvc+EzrHPg863IM6XzqfOn86l","M6022":"z4TOtc67zrXOuc6/z4DOv865zq7Pg86/z4XOvQ==","M6023":"z4DOsc6vzr7Otc+EzrU=","M7000":"z4DPgc6/z4PPic+AzrnOus+MIM6xz4HPh861zq/Ovw==","M7001":"zrbPic6uIM+Hz4HOv869zrnOus+M","M7002":"zqbPic+Ezr/Os8+BzrHPhs65zrrPjCDOrM67zrzPgM6/z4XOvA==","M7003":"z4POt868zrHOvc+EzrnOus6uIM64zq3Pg863","M7004":"z4PPhc67zrvOv86zzq4=","M7005":"z4fPjM68z4DOuQ==","M7006":"zrTOuc6xzrLOrM62zrXOuQ==","M7007":"z4PPhc6zzrPPgc6szrzOvM6xz4TOsQ==","M7008":"zqPOt868zrHOvc+EzrnOus6tz4IgzqzPhM6/zrzOsQ==","M7009":"zrHOu867zrfOu86/zrPPgc6xz4bOr86x","M7010":"zrLOv86uzrjOtc65zrE=","M7011":"zrrOsc+Ezr/Ouc66zq/OtM65zrE=","M7012":"zrrOsc+BzrnOrc+BzrE=","M7013":"zqPPhM+Mz4fOv865IM66zrHOuSDPg8+Hzq3OtM65zrE=","M7014":"zpvOv86zzrHPgc65zrHPg868zr/Orw==","M7015":"zr/Ovc+MzrzOsc+EzrEgzrrOsc65IM+Ezq/PhM67zr/Phc+C","M7016":"z4DOv86vzrfPg863","M7017":"zrHPgc65z4PPhM6/z4XPgc6zzq7OvM6xz4TOsQ==","M7018":"zqPPjs68zrEgzrrOsc65IM+EzrfOvSDPhc6zzrXOr86x","M7019":"z4POus6tz4jOtc+Jzr0gzrrOsc65IM65zrTOtc+Ozr0=","M7020":"zrHOs86xz4DOt868zq3Ovc6x","M7021":"z4XPgM61z4HOt8+GzqzOvc61zrnOsQ==","M7022":"zrvOv86zzrHPgc65zrHPg868z4zPgg==","M7099":"z4bPjc67zr8=","M7100":"zrrOsc+EzrfOs86/z4HOr86x","M7101":"z4zOvc6/zrzOsQ==","M7102":"zrPOtc69zq3OuM67zrnOsQ==","M7103":"zrfOvM6tz4HOsSDPhM6/z4UgzrjOsc69zqzPhM6/z4U=","M7104":"z4TPjM+Azr8gzrPOrc69zr3Ot8+DzrfPgg==","M7105":"z4DOtc+Bzq/PgM6/z4U=","M7106":"zrrOv869z4TOrA==","M7107":"zr3PhM6/z4POuc6t","M7108":"zq3Os86zz4HOsc+Gzr8=","M7109":"zqDPgc+Mz4POss6xz4POtw==","M7110":"zrvOtc+Az4TOv868zq3Pgc61zrnOsQ==","M7111":"zrXOuc+DzrHOs8+JzrPOrg==","M7112":"zrTOuc6sz4POt868zr8gz4fOrM+BzrHOus6x","M7113":"zrzOtc6zzqzOu86/zrkgzrTOrM+DzrrOsc67zr/OuQ==","M7114":"zrjPgc+NzrvOv8+C","M7115":"z4DPgc6/z4PPic+AzrnOus6uIM+Dz4XOu867zr/Os86u","M7116":"zrXOs86zz4HOsc+Gzq4gzr3Orc+Jzr0=","M7117":"zrTOt868z4zPg865zr8=","M7118":"zrzPjM69zr8gzrzOv8+F","M7119":"zr/Ouc66zr/Os86tzr3Otc65zrE=","M7120":"zrvOv86zzrHPgc65zrHPg868z4zPgg==","M7121":"z4HPhc64zrzOr8+DzrXOuc+C","M7122":"zprOsc+EzrfOs86/z4HOr86xIM60zrnOsc+HzrXOr8+BzrnPg863","M7123":"z4zOvc6/zrzOsSDOus6xz4TOt86zzr/Pgc6vzrHPgg==","M7124":"zrzPhc+Dz4TOuc66z4zPhM63z4TOsQ==","M7125":"zrTPgc6sz4POtw==","M7126":"zqDPgc6/z4POuM6uzrrOtw==","M7127":"zr3Orc6/IM+GzqzOus61zrvOvw==","M7128":"zr3Orc6/IM6tzrPOs8+BzrHPhs6/","M7129":"zrXOvc63zrzOrc+Bz4nPg863","M7130":"z4PPh8+MzrvOuc6/","M7131":"dG9wIM61z4DOr8+AzrXOtM6/","M7132":"z4DPgc6/z4POuM6uzrrOtyDPg8+NzrbPhc6zzr8=","M7133":"z4DPgc6/z4POuM6tz4PPhM61IM+Ezr8gz4DOsc65zrTOrw==","M7134":"z4DPgc6/z4POuM6tz4PPhM61IM64zrfOu8+FzrrPjA==","M7135":"z4DPgc6/z4POuM6tz4PPhM61IM6xz4HPg861zr3Ouc66z4w=","M7136":"z4DOv8+Bz4TPgc6tz4TOvw==","M7137":"zqzOs869z4nPg8+Ezr/Pgg==","M7138":"z4PPjc69z4TOv868zrXPgiDPgM67zrfPgc6/z4bOv8+Bzq/Otc+C","M7139":"zrfOvM61z4HOv868zrfOvc6vzrEgzr3OsSDOuM+FzrzPjM68zrHPg8+EzrU=","M7140":"zrzOrc+Bzr/PgiDOs865zrEgzr3OsSDOuM+FzrzOrM+Dz4TOtQ==","M7141":"zr3Orc6xIM6azrHPhM63zrPOv8+Bzq/OsQ==","M7142":"zrHPgc+HzrXOr86x","M7143":"z4DPgc6xzrPOvM6xz4TOv86zzr3Pic68zr/Pg8+Nzr3Otw==","M7144":"zrfOvM61z4HOv867z4zOs865zr8=","M7145":"QWNjb3VudCBFbWFpbA==","M7146":"zrHPgM+Mz4jOtc65z4Igz4TPic69IM6szrvOu8+Jzr0=","M7147":"zqPPhc6zzrPPgc6xz4bOrc6xz4I=","M7148":"zrHOvc+Nz4DOsc+BzrrPhM63","M7149":"z4PPhc69zrTOtc60zrXOvM6tzr3Ov865","M7502":"zrzOtc+EzrHPhs+Mz4HPhM+Jz4POtw==","M7504":"z4DOtc+BzrnOs8+BzrHPhs6u","M7505":"z4TOr8+EzrvOv8+C","M7506":"zqPPh8+MzrvOuc6x","M7507":"z4TOv869IM66z4nOtM65zrrPjA==","M7508":"zrvOrs+IzrcgzrTOtc60zr/OvM6tzr3Pic69","M7509":"zrzOtc+EzrHPhs+Mz4HPhM+Jz4POtw==","M7510":"zr/Ouc66zr/Os86tzr3Otc65zrEgz4TOvyDOus6xz4TOtc6yzqzPg861z4TOtQ==","M7511":"zrHOvc61zrLOrM+DzrXPhM61IM+EzrfOvSDOv865zrrOv86zzq3Ovc61zrnOsQ==","M7512":"zrLOrM+DzrcgzrTOtc60zr/OvM6tzr3Pic69","M7513":"zpXPgM65zrvOrc6+z4TOtSDOrc69zrEgz4DOsc+BzqzOtM61zrnOs868zrEgzr/Ouc66zr/Os86tzr3Otc65zrE=","M7514":"dW50aXRsZWQ=","M7515":"z4bPjM+Bz4TPic+DzrcuLi4=","M7516":"zrzOtc6zzrHOu8+Nz4TOtc+BzrfPgiDOt867zrnOus6vzrHPgiDOus6xz4TOsc6zz4nOs86uIM+Ezr/PhSDOsc6vzrzOsc+Ezr/Pgg==","M7517":"z4PPjc62z4XOs86/zrk=","M7518":"z4DOsc65zrTOuc6s","M7519":"z4fPgc+OzrzOsSDPg8+Ez4XOuw==","M7520":"zrHOvc6xzrbOrs+EzrfPg863","M7521":"zrTOuc6xzrLOrM+Dz4TOtSDPg8+Hzr/Ou865zrHPg868zr/PjQ==","M7522":"zrnPg8+Hz43Otc65IM6zzrnOsSDPhM6/zr0gzrrPic60zrnOus+M","M7523":"z4fPjs+BzrE=","M7524":"z4DPjM67zrc=","M7525":"zr7Otc60zrnPgM67z47Ovc6/zr3PhM6xzrkgz4PPjc62z4XOs86/zrk=","M7526":"z4DPhM+Fz4fOriDPg8+NzrbPhc6zzr/OuQ==","M7527":"z4DPhM+Fz4fOriDOs861zr3Otc6xzrvOv86zzq/OsQ==","M7528":"zr7Otc60zrnPgM67z47Ovc6/zr3PhM6xzrkgzrPOtc69zrXOsc67zr/Os86vzrE=","M7529":"zrXOvM+GzqzOvc65z4POtyDOs861zr3Otc6xzrvOv86zzq/OsQ==","M7530":"zrXPgM6tz4TOtc65zr8gzrPOrc69zr3Ot8+DzrfPgg==","M7531":"zrXPgM6tz4TOtc65zr8gz4TOv8+FIM64zrHOvc6sz4TOv8+F","M7532":"zrXPgM6tz4TOtc65zr8gz4TOt8+CIM6Izr3Pic+DzrfPgg==","M7533":"zrrOsc+EzrHOs8+JzrPOrg==","M7534":"zrjOtc68zrHPhM6/z4bPjc67zrHOus6xz4I=","M7535":"z4TPjM+Azr8gz4TOv8+FIM64zrHOvc6sz4TOv8+F","M7536":"Q3JlYXRvcg==","M8001":"zqTOuSDOtc6vzr3Osc65IE1lbW9yeSBXaGlzcGVyJiM4NDgyOw==","M8002":"zpPOuc6xz4TOryBNZW1vcnkgV2hpc3BlciYjODQ4Mjs=","M8003":"z4DOsc+BzqzOtM61zrnOs868zrEgzr/Ouc66zr/Os86tzr3Otc65zrXPgg==","M8004":"zpLOv86uzrjOtc65zrE=","M8005":"z4PPhM6/IM+DzrfOvM61zq/Ovw==","M8006":"zqDOoc6fzqPOqc6gzpnOms6fzqMgzpvOn86TzpHOoc6ZzpHOo86czp/Oow=="},"icon":"Greece.jpg"},{"tx":"1553007682","_id":"FTSUPER-LS-en","words":{"en":"RW5nbGlzaA==","zh":"Q2hpbmVzZQ==","de":"R2VybWFu","fr":"RnJlbmNo","it":"SXRhbGlhbg==","es":"U3BhbmlzaA==","pt":"UG9ydHVndWVzZQ==","ru":"UnVzc2lhbg==","ja":"SmFwYW5lc2U=","ar":"QXJhYmlj","hi":"SGluZGk=","ko":"S29yZWFu","th":"VGhhaQ==","ur":"VXJk","hu":"SHVuZ2FyaWFu","nl":"RHV0Y2g=","sv":"U3dlZGlzaA==","fi":"RmlubmlzaA==","no":"Tm9yd2VnaWFu","pl":"UG9saXNo","id":"SW5kb25lc2lhbg==","vi":"VmlldG5hbWVzZQ==","el":"R3JlZWs=","tr":"VHVya2lzaA==","tl":"VGFnYWxvZw==","cs":"Q3plY2g=","he":"SGVicmV3","fa":"RmFyc2k=","M1001":"TG9nIGlu","M1002":"TG9nIG91dA==","M1003":"Q2FuY2Vs","M1004":"U2F2ZQ==","M1005":"QWJvdXQgbGlmZSBhbmQgZmFtaWx5","M0002":"T0s=","M0003":"VXA=","M0004":"RG93bg==","M0005":"RXJyb3I=","M0006":"RGVsZXRl","M0007":"aW52aXRl","M0008":"U2VuZA==","M0009":"Rm9yd2FyZA==","M0010":"QmFja3dhcmQ=","M0011":"UmVsYXRpb25zaGlw","M0012":"UmVsYXRpb25zaGlwIFBhdGg=","M0013":"bW9yZQ==","M0014":"RGlzcGxheQ==","M0015":"YWRvcHQtb3V0","M0016":"VG90YWw=","M0017":"UGxlYXNlIHdhaXQ=","M0018":"QWRvcHRlZCBjaGlsZA==","M1495":"SGVsbG8gZGVhcg==","M1496":"UGxlYXNlIHRha2UgYSBsb29rIG9mIHRoZSBmYW1pbHkgdHJlZQ==","M1497":"UmVnYXJkcw==","M1498":"VG8=","M1499":"U3ViamVjdA==","M1500":"ZWRpdCBwZXJzb25hbCBpbmZv","M1501":"VXNlcg==","M1502":"RW1haWw=","M1503":"RmFpbGVkIHRvIGxvZyBpbg==","M1504":"UGFzc3dvcmQ=","M1505":"Rm9jdXMgcGVyc29u","M1506":"UHJvbW8tY29kZQ==","M1507":"VGl0bGU=","M1508":"TGFuZ3VhZ2U=","M1509":"S2V5","M1510":"VmFsdWU=","M1511":"RGVmYXVsdCBMYW5ndWFnZQ==","M1512":"SW5pdGlhbCBQZXJzb24=","M1513":"UGFzc3dvcmQgcHJvdGVjdGlvbg==","M1514":"RXhwaXJhdGlvbiBkYXRl","M1515":"QWZ0ZXIgZXhwaXJl","M1516":"RnJvbSBvdGhlcnM=","M1517":"V3JvbmcgcGFzc3dvcmQ=","M1518":"ZGVmYXVsdA==","M1519":"bWVyZ2U=","M1520":"c2Vzc2lvbiBpcyBleHBpcmVk","M1521":"UGVyc29u","M1000":"TWVtb3J5IFdoaXNwZXI=","M3001":"RmFtaWx5IHRyZWU=","M3002":"RXZlbnRz","M3003":"U3Rvcmllcw==","M3004":"SGVpcmxvb21z","M3005":"RGlzY292ZXJ5","M4001":"QnVsbGV0aW4=","M5001":"QWJvdXQgPE1lb3J5IFdoaXNwZXI+","M6001":"Rm9ydW0=","M6002":"c2F2ZSBEQg==","M6003":"cmVjb3ZlciBEQg==","M6004":"cHJvdGVjdGlvbiBleHBpcmUgZGF0ZQ==","M6005":"QSBkb2N1bWVudCBjYW4gaW5jbHVkZSBtdWx0aXBsZSBlZGl0YWJsZSB0ZXh0IGZpbGVzLCBhbmQgbWVkaWEgZmlsZXMgbGlrZSBwaWN0dXJlLCBwZGYsIGF1ZGlvIGFuZCB2aWRlbw==","M6006":"Tm8gYWRwdGlvbg==","M6007":"QWRvcHRlZCBvdXQ=","M6008":"YWRvcHRlZA==","M6009":"YWRvcHRpbmcgcGFyZW50cw==","M6010":"YmlvbG9naWMgcGFyZW50cw==","M6011":"Y2xpY2sgdG8gZXhwYW5k","M6012":"Y2xpY2sgdG8gZm9sZA==","M6013":"Y2xpY2sgdG8gc3dpdGNo","M6014":"Y2xpY2sgdG8gcmVhZCBhYm91dA==","M6015":"VVJMIGZvciBzaGFyaW5n","M6016":"RWRpdGFibGU=","M6017":"UGljdHVyZQ==","M6018":"QXVkaW8=","M6019":"VmlkZW8=","M6020":"UERGIGRvY3VtZW50","M6021":"U291bmQgdm9sdW1l","M6022":"ZmluZSB0dW5l","M6023":"cGxheQ==","M7000":"UGVyc29uYWwgQXJjaGl2ZQ==","M7001":"TGlmZSBjaHJvbmljbGU=","M7002":"QWxidW1z","M7003":"UGxhY2VzIHRvIHJlbWVtYmVy","M7004":"Q29sbGVjdGlvbnM=","M7005":"SG9iYmllcw==","M7006":"UmVhZGluZ3M=","M7007":"V3JpdGluZ3M=","M7008":"SW1wb3J0YW50IHBlb3BsZQ==","M7009":"Q29ycmVzcG9uZGVuY2Vz","M7010":"SGVscA==","M7011":"UGV0cw==","M7012":"Q2FyZWVy","M7013":"R29hbHMgJiBwbGFucw==","M7014":"QWNjb3VudHM=","M7015":"bmFtZXMgYW5kIHRpdGxlcw==","M7016":"UG9ldHJ5","M7017":"bWFzdGVycGllY2Vz","M7018":"Qm9keSBhbmQgaGVhbHRo","M7019":"dGhvdWdodHMgYW5kIGlkZWFz","M7020":"ZmF2b3JpdGVz","M7021":"UHJpZGVz","M7022":"QWNjb3VudA==","M7099":"U2V4","M7100":"Q2F0ZWdvcnk=","M7101":"TmFtZQ==","M7102":"RGF0ZSBvZiBiaXJ0aA==","M7103":"RGF0ZSBvZiBkZWF0aA==","M7104":"QmlydGggcGxhY2U=","M7105":"QWJvdXQg","M7106":"Q2xvc2U=","M7107":"Rm9sZGVy","M7108":"RG9jdW1lbnQ=","M7109":"RXhwb3N1cmU=","M7110":"RGV0YWls","M7111":"TnV0c2hlbGw=","M7112":"VGhlIGZhbW91cyBydWxlcnM=","M7113":"VGhlIGdyZWF0ZXN0IG1hc3RlcnM=","M7114":"VGhlIGxlZ2VuZGFyaWVz","M7115":"UGVyc29uYWwgY29sbGVjdGlvbg==","M7116":"UmVnaXN0ZXIgbmV3","M7117":"UHVibGlj","M7118":"TWUgb25seQ==","M7119":"RmFtaWx5","M7120":"QWNjb3VudA==","M7121":"U2V0dGluZ3M=","M7122":"Q2F0ZWdvcnkgbWFuYWdlbWVudA==","M7123":"Q2F0ZWdvcnkgbmFtZQ==","M7124":"UHJpdmFjeQ==","M7125":"QWN0aW9u","M7126":"QWRk","M7127":"TmV3IGZvbGRlcg==","M7128":"TmV3IGRvY3VtZW50","M7129":"VXBkYXRl","M7130":"QW5ub3RhdGlvbg==","M7131":"VG9wIGxldmVs","M7132":"QWRkIHNwb3VzZQ==","M7133":"QWRkIGNoaWxk","M7134":"QWRkIGEgZmVtYWxl","M7135":"QWRkIGEgbWFsZQ==","M7136":"QWRkIGEgc29u","M7137":"VW5rbm93bg==","M7138":"c2hvcnQgaW5mbw==","M7139":"RGF0ZSBvZiB1bmlvbg==","M7140":"UGxhY2Ugb2YgdW5pb24=","M7141":"QWRkIENhdGVnb3J5","M7142":"UmVjb3Jkcw==","M7143":"RXhwZXJ0aXNl","M7144":"Q2FsZW5kYXI=","M7145":"QWNjb3VudCBFbWFpbA==","M7146":"dmlld3Mgb2Ygb3RoZXJz","M7147":"QXV0aG9y","M7148":"bm9uLWV4aXN0ZW50","M7149":"bG9nZ2VkIGlu","M7502":"VXBsb2FkIG5ldw==","M7504":"RGVzY3JpcHRpb24=","M7505":"VGl0bGU=","M7506":"Q29tbWVudHM=","M7507":"UGFzc3dvcmQ=","M7508":"RG93bmxvYWQgZGF0YWJhc2U=","M7509":"VXBsb2FkIGRhdGFiYXNl","M7510":"RG93bmxvYWQgZmFtaWx5","M7511":"VXBsb2FkIGZhbWlseQ==","M7512":"RGF0YWJhc2U=","M7513":"Q2hvb3NlIGFuIGV4YW1wbGUgZmFtaWx5","M7514":"VW50aXRsZWQ=","M7515":"TG9hZGluZy4uLg==","M7516":"Qmxvb2QgbGluZWFnZQ==","M7517":"U3BvdXNlcw==","M7518":"Q2hpbGRyZW4=","M7519":"Q29sb3IgVGhlbWU=","M7520":"U2VhcmNo","M7521":"UmVhZCBhbm5vdGF0aW9u","M7522":"QXBwbHkgZm9yIGEgUHJvbW90aW9uYWwgQ29kZQ==","M7523":"Q291bnRyeQ==","M7524":"Q2l0eQ==","M7525":"RXhwYW5kIHNwb3VzZXM=","M7526":"Rm9sZCBzcG91c2Vz","M7527":"Rm9sZCBibG9vZCBsaW5lYWdl","M7528":"RXhwYW5kIGJsb29kIGxpbmVhZ2U=","M7529":"U2hvdyBibG9vZCBsaW5lYWdl","M7530":"QmlydGggYW5uaXZlcnNhcnk=","M7531":"ZGVhdGggYW5uaXZlcnNhcnk=","M7532":"VW5pb24gYW5uaXZlcnNhcnk=","M7533":"QW5jZXN0cnk=","M7534":"VHJ1c3RlZXM=","M7535":"RGVhdGggcGxhY2U=","M7536":"Q3JlYXRvcg==","M8001":"V2hhdCBpcyBNZW1vcnkgV2hpc3BlciYjODQ4Mjs=","M8002":"V2h5IE1lbW9yeSBXaGlzcGVyJiM4NDgyOw==","M8003":"RXhhbXBsZSBmYW1pbGllcw==","M8004":"SGVscA==","M8005":"SXNzdWVzICYgRGlzY3Vzc2lvbg==","M8006":"UGVyc29uYWwgYWNjb3VudA=="},"icon":"USA.gif"},{"tx":"1553007682","_id":"FTSUPER-LS-es","words":{"en":"SW5nbMOpcw==","zh":"Q2hpbm8=","de":"QWxlbcOhbg==","fr":"RnJhbmPDqXM=","it":"SXRhbGlhbm8=","es":"RXNwYcOxb2w=","pt":"UG9ydHVndcOpcw==","ru":"UnVzbw==","ja":"SmFwb27DqXM=","ar":"w6FyYWJl","hi":"SGluZGk=","ko":"Q29yZWFubw==","th":"VGhhaQ==","ur":"VXJk","hu":"SMO6bmdhcm8=","nl":"SG9sYW5kw6lz","sv":"U3VlY28=","fi":"RmlubGFuZMOpcw==","no":"Tm9ydWVnbw==","pl":"UG9sYWNv","id":"UG9sYWNv","vi":"VmlldG5hbWVzZQ==","el":"UG9sYWNv","tr":"UG9sYWNv","tl":"UG9sYWNv","cs":"Y2hlY28=","he":"aGVicmVv","fa":"cGVyc2E=","M1001":"aW5pY2lhciBsYSBzZXNpw7Nu","M1002":"ZmluYWxpemFyIGxhIHNlc2nDs24=","M1003":"Q2FuY2VsYXI=","M1004":"R3VhZGFy","M1005":"TGEgdmlkYSB5IGxhIGZhbWlsaWE=","M0002":"QnVlbm8=","M0003":"aGFzdGE=","M0004":"YWJham8=","M0005":"RXJyb3I=","M0006":"Ym9ycmFy","M0007":"aW52aXRhcg==","M0008":"ZW52aWFy","M0009":"QWRlbGFudGU=","M0010":"aGFjaWEgYXRyw6Fz","M0011":"cmVsYWNpw7Nu","M0012":"UmVsYWNpw7NuIENhbWlubw==","M0013":"bcOhcw==","M0014":"RGlzcGxheQ==","M0015":"aGlqbyBhZG9wdGl2bw==","M0016":"dG90YWwgZGU=","M0017":"ZXNwZXJhcg==","M0018":"bmnDsW8gYWRvcHRpdm8=","M1495":"SG9sYSBxdWVyaWRh","M1496":"UG9yIGZhdm9yLCBlY2hlIHVuIHZpc3Rhem8gZGVsIMOhcmJvbCBnZW5lYWzDs2dpY28=","M1497":"cmVzcGVjdG8=","M1498":"cmVjZXB0b3I=","M1499":"c3VqZXRv","M1500":"ZWRpdGFyIGluZm9ybWFjacOzbg==","M1501":"Tm9tYnJlIGRlIHVzdWFyaW8=","M1502":"RW1haWw=","M1503":"Y29uZWN0YXJzZSBmYWxsYWRv","M1504":"Y29udHJhc2XDsWE=","M1505":"cGVyc29uYSBkZSBlbmZvcXVl","M1506":"Y8OzZGlnbyBkZSByZWdpc3Rybw==","M1507":"VMOtdHVsbw==","M1508":"aWRpb21h","M1509":"dMOtdHVsbw==","M1510":"dmFsb3I=","M1511":"ZGVmZWN0byBpZGlvbWE=","M1512":"cHJpbWVyYSBwZXJzb25h","M1513":"cHJvdGVjY2nDs24gZGUgY29udHJhc2XDsWE=","M1514":"ZmVjaGEgZGUgdmVuY2ltaWVudG8=","M1515":"RGVzcHXDqXMgZGUgZXhwaXJhcg==","M1516":"T3Ryb3MgbG8gdmVu","M1517":"Y29udHJhc2XDsWEgaW5jb3JyZWN0YQ==","M1518":"ZGVmZWN0bw==","M1519":"ZnVuZGlyc2U=","M1520":"c2VzacOzbiBoYSBjYWR1Y2Fkbw==","M1521":"cGVyc29uYQ==","M1000":"TWVtb3J5IFdoaXNwZXI=","M3001":"w6FyYm9sIGdlbmVhbMOzZ2ljbw==","M3002":"ZXZlbnRvcw==","M3003":"Y3VlbnRvcw==","M3004":"aGVyZW5jaWFz","M3005":"ZGVzY3VicmltaWVudG8=","M4001":"Ym9sZXTDrW4=","M5001":"QWNlcmNhIGRlIDxNZW1vcnkgV2hpc3Blcj4=","M6001":"Zm9ybw==","M6002":"Y29waWEgZGUgc2VndXJpZGFkIGRlIGFob3Jybw==","M6003":"cmVjdXBlcmFyIGxhIGNvcGlhIGRlIHNlZ3VyaWRhZA==","M6004":"UHJvdGVjY2nDs24gZmVjaGEgZGUgZXhwaXJhY2nDs24=","M6005":"VW4gZG9jdW1lbnRvIHB1ZWRlIGluY2x1aXIgbcO6bHRpcGxlcyBhcmNoaXZvcyBkZSB0ZXh0byBlZGl0YWJsZXMgeSBhcmNoaXZvcyBtdWx0aW1lZGlhIGNvbW8gaW3DoWdlbmVzLCBQREYsIGF1ZGlvIHkgdmlkZW8=","M6006":"c2luIGFkb3BjacOzbg==","M6007":"cmVwYXJ0aXI=","M6008":"YWRvcHRhZG8=","M6009":"bGEgYWRvcGNpw7NuIGRlIGxvcyBwYWRyZXM=","M6010":"bG9zIHBhZHJlcyBiaW9sw7NnaWNvcw==","M6011":"aGFnYSBjbGljIHBhcmEgYW1wbGlhcg==","M6012":"aGFnYSBjbGljIHBhcmEgcGxlZ2Fy","M6013":"aGFnYSBjbGljIHBhcmEgYWN0aXZhcg==","M6014":"aGFnYSBjbGljIHBhcmEgbGVlciBhY2VyY2EgZGU=","M6015":"VVJMIHBhcmEgY29tcGFydGly","M6016":"ZWRpdGFibGU=","M6017":"aW1hZ2Vu","M6018":"YXVkaW8=","M6019":"dsOtZGVv","M6020":"ZG9jdW1lbnRvIFBERg==","M6021":"dm9sdW1lbiBkZSBzb25pZG8=","M6022":"YWZpbmFy","M6023":"anVnYXI=","M7000":"QXJjaGl2byBwZXJzb25hbA==","M7001":"TGEgdmlkYSBjcsOzbmljYQ==","M7002":"w6FsYnVtZXMgZGUgZm90b3M=","M7003":"bHVnYXIgaW1wb3J0YW50ZQ==","M7004":"Y29sZWNjacOzbg==","M7005":"YWZpY2lvbmVz","M7006":"bGVl","M7007":"ZXNjcml0b3M=","M7008":"cGVyc29uYXMgaW1wb3J0YW50ZXM=","M7009":"Y29ycmVzcG9uZGVuY2lh","M7010":"YXl1ZGE=","M7011":"QW5pbWFsZXM=","M7012":"Y2FycmVyYQ==","M7013":"T2JqZXRpdm9zIHkgcGxhbmVz","M7014":"Q3VlbnRhcw==","M7015":"bm9tYnJlcyB5IHTDrXR1bG9z","M7016":"cG9lc8OtYQ==","M7017":"b2JyYXMgbWFlc3RyYXM=","M7018":"Q3VlcnBvIHkgc2FsdWQ=","M7019":"cGVuc2FtaWVudG9zIGUgaWRlYXM=","M7020":"ZmF2b3JpdG8=","M7021":"b3JndWxsbw==","M7022":"Y3VlbnRh","M7099":"c2V4bw==","M7100":"Y2F0ZWdvcsOtYQ==","M7101":"Tm9tYnJl","M7102":"Y3VtcGxlYcOxb3M=","M7103":"ZMOtYSBkZSBsYSBtdWVydGU=","M7104":"bHVnYXIgZGUgbmFjaW1pZW50bw==","M7105":"YWNlcmNhIGRl","M7106":"Q2VycmFy","M7107":"Y2FycGV0YQ==","M7108":"ZG9jdW1lbnRv","M7109":"QWNjZXNv","M7110":"RGV0YWxsZQ==","M7111":"aW50cm9kdWNjacOzbg==","M7112":"ZmFtb3NhIHJlZ2xh","M7113":"Z3JhbmRlcyBtYWVzdHJvcw==","M7114":"bGV5ZW5kYQ==","M7115":"cmNvbGVjY2nDs24gcGVyc29uYWw=","M7116":"cmVnaXN0cm8gbnVldm8=","M7117":"cMO6YmxpY28=","M7118":"eW8gc8OzbG8=","M7119":"ZmFtaWxpYQ==","M7120":"Y3VlbnRh","M7121":"Q29uZmlndXJhY2nDs24=","M7122":"TGEgZ2VzdGnDs24gZGUgY2F0ZWdvcsOtYXM=","M7123":"bm9tYnJlIGRlIGxhIGNhdGVnb3LDrWE=","M7124":"aW50aW1pZGFk","M7125":"YWNjacOzbg==","M7126":"YcOxYWRpcg==","M7127":"bnVldmEgY2FycGV0YQ==","M7128":"bnVldm8gZG9jdW1lbnRv","M7129":"YWN0dWFsaXphcg==","M7130":"YW5vdGFjacOzbg==","M7131":"bml2ZWwgc3VwZXJpb3I=","M7132":"YcOxYWRpciBjw7NueXVnZQ==","M7133":"YWdyZWdhciB1biBoaWpv","M7134":"YcOxYWRpciBmZW1lbmluYQ==","M7135":"YcOxYWRpciBtYXNjdWxpbmE=","M7136":"cmV0cmF0bw==","M7137":"ZGVzY29ub2NpZG8=","M7138":"cGFyYSBjb3J0byBpbmZv","M7139":"ZmVjaGEgcGFyYSByZWNvcmRhcg==","M7140":"bHVnYXIgcGFyYSByZWNvcmRhcg==","M7141":"TnVldmEgQ2F0ZWdvcsOtYQ==","M7142":"YXJjaGl2b3M=","M7143":"cGVyaWNpYQ==","M7144":"Y2FsZW5kYXJpbw==","M7145":"Y3VlbnRhIGRlIGVtYWls","M7146":"b3BpbmlvbmVzIGRlIGxvcyBkZW3DoXM=","M7147":"QXV0b3I=","M7148":"aW5leGlzdGVudGU=","M7149":"Y29uZWN0YWRv","M7502":"c3ViaXI=","M7504":"ZGVzY3JpcGNpw7Nu","M7505":"dMOtdHVsbw==","M7506":"Q29tZW50YXJpb3M=","M7507":"c8O6cGVyIGNvbnRyYXNlw7Fh","M7508":"ZGVzY2FyZ2FyIGRhdG9z","M7509":"Y2FyZ2FyIGRhdG9z","M7510":"ZmFtaWxpYSBkb3dsb2Fk","M7511":"c3ViaXIgZmFtaWxpYQ==","M7512":"YmFzZSBkZSBkYXRvcw==","M7513":"U2VsZWNjaW9uZSB1bmEgZmFtaWxpYSBkZSBlamVtcGxv","M7514":"aW50aXR1bGFkbw==","M7515":"bG9hZGluZy4uLg==","M7516":"c3VwZXJpb3IgbGluYWpl","M7517":"Y8Ozbnl1Z2Vz","M7518":"bmnDsW9z","M7519":"ZXN0aWxvIGRlIGNvbG9y","M7520":"QnVzY2Fy","M7521":"bGVlciBhbm90YWNpw7Nu","M7522":"c29saWNpdGFyIFByb21vdGlvbmFsIENvZGU=","M7523":"UGHDrXM=","M7524":"Y2l1ZGFk","M7525":"ZGVzcGxlZ2FyIGPDs255dWdlcw==","M7526":"cGxlZ2FyIGPDs255dWdlcw==","M7527":"cGxlZ2FyIGxpbmFqZQ==","M7528":"ZGVzcGxlZ2FyIGxpbmFqZQ==","M7529":"bW9zdHJhciBsaW5hamU=","M7530":"YW5pdmVyc2FyaW8gZGVsIG5hY2ltaWVudG8=","M7531":"YW5pdmVyc2FyaW8gZGUgbGEgbXVlcnRl","M7532":"YW5pdmVyc2FyaW8gZGUgbGEgVW5pw7Nu","M7533":"YXNjZW5kZW5jaWE=","M7534":"ZmlkZWljb21pc2FyaW9z","M7535":"bHVnYXIgZGUgbGEgbXVlcnRl","M7536":"Q3JlYXRvcg==","M8001":"UXVlIGVzIE1lbW9yeSBXaGlzcGVyJiM4NDgyOw==","M8002":"UG9yIHF1w6kgTWVtb3J5IFdoaXNwZXImIzg0ODI7","M8003":"RmFtaWxpYXMgZGUgZWplbXBsbw==","M8004":"QXl1ZGE=","M8005":"SGFzdGEgZWwgcHVudG8=","M8006":"Q3VlbnRhIHBlcnNvbmFs"},"icon":"Spain.gif"},{"tx":"1553007682","_id":"FTSUPER-LS-fa","words":{"en":"2KfZhtqv2YTbjNiz24w=","zh":"2obbjNmG24w=","de":"2KLZhNmF2KfZhtuM","fr":"2LLYqNin2YYg2YHYsdin2YbYs9mH","it":"2KfbjNiq2KfZhNuM2KfbjNuM","es":"2KfYs9m+2KfZhtuM2KfbjNuM","pt":"2b7Ysdiq2LrYp9mE24w=","ru":"2LHZiNiz24w=","ja":"2pjYp9m+2YbbjA==","ar":"2LnYsdio24w=","hi":"2YbZhw==","ko":"2qnYsdmHINin24w=","th":"2KrYp9uM2YTZhtiv24w=","ur":"2KfYsdiv2Yg=","hu":"2YXYrNin2LHYs9iq2KfZhtuM","nl":"2YfZhNmG2K/bjA==","sv":"2LPZiNim2K8=","fi":"2YHZhtmE2KfZhtiv24w=","no":"2YbYsdmI2pjbjA==","pl":"2YTZh9iz2KrYp9mG24w=","id":"2KfZhtiv2YjZhtiy24w=","vi":"2YjbjNiq2YbYp9mF24w=","el":"24zZiNmG2KfZhtuM","tr":"2KrYsdqp24w=","tl":"2YHbjNmE24zZvtuM2YbbjA==","cs":"2obaqQ==","he":"2LnYqNix24w=","fa":"2YHYp9ix2LPbjA==","M1001":"2YjYsdmI2K8g2KjZhyDYs9uM2LPYqtmF","M1002":"2YjYsdmI2K8g2KfYsg==","M1003":"2YTYutmIINqp2LHYr9mG","M1004":"2YbYrNin2Ko=","M1005":"2K/YsSDZhdmI2LHYryDYstmG2K/ar9uMINmIINiu2KfZhtmI2KfYr9mH","M0002":"2K7ZiNio","M0003":"2KjYp9mE2Kc=","M0004":"2b7Yp9uM24zZhg==","M0005":"2K7Yt9in","M0006":"2K3YsNmBINqp2LHYr9mG","M0007":"2K/YudmI2Kog2qnYsdiv2YY=","M0008":"2KfYsdiz2KfZhA==","M0009":"2KjZhyDYrNmE2Yg=","M0010":"2YjYp9ix2YjZhtmH","M0011":"2KfYsdiq2KjYp9i3","M0012":"2KfYsdiq2KjYp9i3INmF2LPbjNix","M0013":"2KjbjNi0","M0014":"2YbZhdin24zYtA==","M0015":"2YHYsdiy2YbYryDZvtix2YjYsdi024w=","M0016":"2qnZhA==","M0017":"2YTYt9mB2Kcg2LXYqNixINqp2YbbjNiv","M0018":"2YHYsdiy2YbYryDYrtmI2KfZhtiv2Yc=","M1495":"2LPZhNin2YUg2LnYstuM2LI=","M1496":"2YTYt9mB2Kcg2Ybar9in2YfbjCDYp9iyINiv2LHYrtiqINiu2KfZhtmI2KfYr9mHINix2Kc=","M1497":"2KjYpyDYp9it2KrYsdin2YU=","M1498":"2KjZhw==","M1499":"2YXZiNi22YjYuQ==","M1500":"2YjbjNix2KfbjNi0INin2LfZhNin2LnYp9iqINi02K7YtduM","M1501":"2qnYp9ix2KjYsQ==","M1502":"2KfbjNmF24zZhA==","M1503":"2KjYsdin24wg2YjYsdmI2K8g2LTaqdiz2Kog2K7ZiNix2K/Zhw==","M1504":"2LHZhdiyINi52KjZiNix","M1505":"2KrZhdix2qnYsiDYtNiu2LXbjA==","M1506":"2qnYryDYq9io2Kog2YbYp9mF","M1507":"2LnZhtmI2KfZhg==","M1508":"2LLYqNin2YY=","M1509":"2qnZhNuM2K8=","M1510":"2KfYsdiy2LQ=","M1511":"2KjZhyDYt9mI2LEg2b7bjNi0INmB2LHYtiDYstio2KfZhg==","M1512":"2LTYrti1INin2YjZhNuM2Yc=","M1513":"2K3Zgdin2LjYqiDYp9iyINix2YXYsiDYudio2YjYsQ==","M1514":"2KrYp9ix24zYriDYp9mG2YLYttin24w=","M1515":"2b7YsyDYp9iyINmF2YbZgti224w=","M1516":"2KfYsiDYr9uM2q/Ysdin2YY=","M1517":"2LHZhdiyINi52KjZiNixINin2LTYqtio2KfZhyDYp9iz2Ko=","M1518":"2KjZhyDYt9mI2LEg2b7bjNi0INmB2LHYtg==","M1519":"2KfYr9i62KfZhSDaqdix2K/Zhg==","M1520":"2KzZhNiz2Ycg2YXZhtmC2LbbjCDYtNiv2Ycg2KfYs9iq","M1521":"2LTYrti1","M1000":"2K3Yp9mB2LjZhyDYstmF2LLZhdmH","M3001":"2LTYrNix2Yc=","M3002":"2LHZiNuM2K/Yp9iv2YfYp9uM","M3003":"2K/Yp9iz2KrYp9mG","M3004":"2KfYsdir24zZhw==","M3005":"2qnYtNmB","M4001":"2KjZiNmE2KrZhg==","M5001":"2K/YsSDZhdmI2LHYryDYstmF2LLZhdmHINit2KfZgdi42Yc=","M6001":"2KfZhtis2YXZhg==","M6002":"2LXYsdmB2Ycg2KzZiNuM24wg2b7YtNiq24zYqNin2YYg2q/bjNix24w=","M6003":"2KjYp9iy24zYp9io24wg2YbYs9iu2Ycg2b7YtNiq24zYqNin2YYg2KrZh9uM2Yc=","M6004":"2K3Zgdin2LjYqiDYqtin2LHbjNiuINmF2YbZgti224w=","M6005":"24zaqSDYs9mG2K8g2YXbjCDYqtmI2KfZhtivINi02KfZhdmEINqG2YbYryDZgdin24zZhCDZgtin2KjZhCDZiNuM2LHYp9uM2LQg2YXYqtmG2Iwg2Ygg2YHYp9uM2YQg2YfYp9uMINix2LPYp9mG2Ycg2KfbjCDZhdin2YbZhtivINiq2LXYp9mI24zYsdiMIFBERtiMINi12YjYqtuMINmIINiq2LXZiNuM2LHbjA==","M6006":"2YfbjNqGINiq2LXZiNuM2Kg=","M6007":"2KjZhyDYqti12YjbjNioINix2LPbjNivINin2LI=","M6008":"2KjZhyDYqti12YjbjNioINix2LPbjNiv","M6009":"2KfYqtiu2KfYsCDZvtiv2LEg2Ygg2YXYp9iv2LE=","M6010":"2b7Yr9ixINmIINmF2KfYr9ixINio24zZiNmE2YjamNuM2qk=","M6011":"2qnZhNuM2qkg2qnZhtuM2K8g2KjYsdin24wg2q/Ys9iq2LHYtA==","M6012":"2qnZhNuM2qkg2qnZhtuM2K8g2KjYsduM2LLbjNiv","M6013":"2qnZhNuM2qkg2qnZhtuM2K8g2KjYsdin24wg2LPZiNim24zahg==","M6014":"2qnZhNuM2qkg2qnZhtuM2K8g2KjYsdin24wg2K7ZiNin2YbYr9mGINiv2LEg2YXZiNix2K8=","M6015":"VVJMINio2LHYp9uMINio2Ycg2KfYtNiq2LHYp9qpINqv2LDYp9ix24w=","M6016":"2YLYp9io2YQg2YjbjNix2KfbjNi0","M6017":"2KrYtdmI24zYsQ==","M6018":"2LXZiNiq24w=","M6019":"2YHbjNmE2YU=","M6020":"2LPZhtivIFBERg==","M6021":"2K3YrNmFINi12K/Ypw==","M6022":"2KrZhti424zZhSDYr9mC24zZgg==","M6023":"2KjYp9iy24w=","M7000":"2KLYsdi024zZiCDYtNiu2LXbjA==","M7001":"2YjZgtin24zYuSDYstmG2K/ar9uM","M7002":"2KLZhNio2YjZhSDYudqp2LM=","M7003":"2KfZhdin2qnZhiDYqNmHINiu2KfYt9ixINiv2KfYtNiq2Ycg2KjYp9i024zYrw==","M7004":"2YXYrNmF2YjYudmH","M7005":"2LPYsdqv2LHZhduM","M7006":"2K7ZiNin2YbYr9mG24zZh9in","M7007":"2YbZiNi02KrZhw==","M7008":"2KfZgdix2KfYryDZhdmH2YU=","M7009":"2YXaqdin2KrYqNin2Ko=","M7010":"2qnZhdqp","M7011":"2K3bjNmI2KfZhtin2Kog2K7Yp9mG2q/bjA==","M7012":"2K3YsdmB2Yc=","M7013":"2KfZh9iv2KfZgSDZiCDYqNix2YbYp9mF2Yc=","M7014":"2K3Ys9in2Kg=","M7015":"2KfYs9mFINmIINi52YbZiNin2YY=","M7016":"2LTYudix","M7017":"2LTYp9mH2qnYp9ix2YfYp9uM","M7018":"2KjYr9mGINmIINiz2YTYp9mF2Ko=","M7019":"2KfZgdqp2KfYsSDZiCDYp9uM2K/Zhw==","M7020":"2YXZiNix2K8g2LnZhNin2YLZhyDZh9in24wg2LTZhdin","M7021":"2YXZgdin2K7YsQ==","M7022":"2K3Ys9in2Kg=","M7099":"2KzZhtiz","M7100":"2LHYr9mH","M7101":"2YbYp9mF","M7102":"2KrYp9ix24zYriDYqtmI2YTYrw==","M7103":"2KrYp9ix24zYriDZhdix2q8=","M7104":"2YXYrdmEINiq2YjZhNiv","M7105":"2K/YsSDYqNin2LHZhw==","M7106":"2YbYstiv24zaqQ==","M7107":"2b7ZiNi02Yc=","M7108":"2LPZhtiv","M7109":"2K/Ys9iq2LHYs9uM","M7110":"2KzYstim24zYp9iq","M7111":"2K/YsSDaqdmI2KrYp9mH","M7112":"2K3Yp9qp2YXYp9mGINmF2LnYsdmI2YE=","M7113":"2KjYstix2q/Yqtix24zZhiDYp9iz2KrYp9iv2KfZhg==","M7114":"2KfZgdiz2KfZhtmH2KfbjA==","M7115":"2YXYrNmF2YjYudmHINi02K7YtduM","M7116":"2KvYqNiqINmG2KfZhSDYrNiv24zYrw==","M7117":"2LnZhdmI2YXbjA==","M7118":"2K7YtdmI2LXbjA==","M7119":"2K7Yp9mG2YjYp9iv2Yc=","M7120":"2K3Ys9in2Kg=","M7121":"2KrZhti424zZhdin2Ko=","M7122":"2YXYr9uM2LHbjNiqINix2K/Zhw==","M7123":"2YbYp9mFINix2K/Zhw==","M7124":"2K3YsduM2YUg2K7YtdmI2LXbjA==","M7125":"2KfZgtiv2KfZhQ==","M7126":"2KfYttin2YHZhyDaqdix2K/Zhg==","M7127":"2b7ZiNi02Ycg2KzYr9uM2K8=","M7128":"2LPZhtivINis2K/bjNiv","M7129":"2KjZhyDYsdmI2LIg2LHYs9in2YbbjA==","M7130":"2K3Yp9i024zZhyDZhtmI24zYs9uM","M7131":"2LPYt9itINio2KfZhNin","M7132":"2KfYttin2YHZhyDaqdix2K/ZhiDZh9mF2LPYsQ==","M7133":"2KfYttin2YHZhyDaqdix2K/ZhiDaqdmI2K/aqQ==","M7134":"2KfYttin2YHZhyDYstmG","M7135":"2KfYttin2YHZhyDZhdix2K8=","M7136":"TG9hZGVk","M7137":"2YbYp9i02YbYp9iu2KrZhw==","M7138":"2KfYt9mE2KfYudin2Kog2qnZiNiq2KfZhw==","M7139":"2KrYp9ix24zYriDYp9iq2K3Yp9iv24zZhw==","M7140":"TG9hZGVk","M7141":"TG9hZGVk","M7142":"TG9hZGVk","M7143":"2KrYrti12LU=","M7144":"2KrZgtmI24zZhQ==","M7145":"2K3Ys9in2Kgg2KfbjNmF24zZhA==","M7146":"2YbYuNix2KfYqiDYr9uM2q/Ysdin2YY=","M7147":"2YbZiNuM2LPZhtiv2Yc=","M7148":"2LrbjNixINmF2YjYrNmI2K8=","M7149":"2YjYp9ix2K8g2LTYr9mH","M7502":"2KLZvtmE2YjYryDYrNiv24zYrw==","M7504":"2LTYsdit","M7505":"2LnZhtmI2KfZhg==","M7506":"2YbYuNix2KfYqg==","M7507":"2LHZhdiyINi52KjZiNix","M7508":"RG93bmxvYWQgZGF0YWJhc2U=","M7509":"VXBsb2FkIGRhdGFiYXNl","M7510":"RG93bmxvYWQgZmFtaWx5","M7511":"VXBsb2FkIGZhbWlseQ==","M7512":"RGF0YWJhc2U=","M7513":"2KfZhtiq2K7Yp9ioINuM2qkg2K7Yp9mG2YjYp9iv2Ycg2KjZhyDYudmG2YjYp9mGINmF2KvYp9mE","M7514":"2KjYr9mI2YYg2LnZhtmI2KfZhg==","M7515":"2KjYp9ix2q/bjNix24w=","M7516":"2KfYtdmEINmIINmG2LPYqCDYrtmI2YY=","M7517":"2YfZhdiz2LHYp9mG","M7518":"2YHYsdiy2YbYr9in2YY=","M7519":"2KrZhSDYsdmG2q8=","M7520":"2KzYs9iq2KzZiA==","M7521":"2K7ZiNin2YbYr9mHINi02K/ZhyDYrdin2LTbjNmHINmG2YjbjNiz24w=","M7522":"2K/Ysdiu2YjYp9iz2Kog2qnYryDYqtio2YTbjNi62KfYqtuM","M7523":"2qnYtNmI2LE=","M7524":"2LTZh9ix","M7525":"2q/Ys9iq2LHYtCDZh9mF2LPYsdin2YY=","M7526":"2LHbjNiu2KrZhiAo2YHZiNmE2K8pINmH2YXYs9ix2KfZhg==","M7527":"2LHbjNiu2KrZhiAo2YHZiNmE2K8pINin2LXZhCDZiCDZhtiz2Kgg2K7ZiNmG","M7528":"2KjYqNmG2K8g2KfYtdmEINmIINmG2LPYqCDYrtmI2YY=","M7529":"2YbZhdin24zYtCDYp9i12YQg2Ygg2YbYs9ioINiu2YjZhg==","M7530":"2LPYp9mE2q/YsdivINiq2YjZhNiv","M7531":"2LPYp9mE2LHZiNiyINmI2YHYp9iq","M7532":"2LPYp9mE2q/YsdivINin2KrYrdin2K8=","M7533":"2KrYqNin2LE=","M7534":"2KfZhdmG2Kc=","M7535":"2YXYrdmEINmF2LHarw==","M7536":"Q3JlYXRvcg==","M8001":"2obbjNiz2KogTWVtb3J5IFdoaXNwZXImIzg0ODI7","M8002":"IE1lbW9yeSBXaGlzcGVyJiM4NDgyOw==","M8003":"2K7Yp9mG2YjYp9iv2Ycg2KjZhyDYudmG2YjYp9mGINmF2KvYp9mE","M8004":"2qnZhdqp","M8005":"2YXYs9in2KbZhCDZiCDYqNit2Ks=","M8006":"2K3Ys9in2Kgg2LTYrti124w="},"icon":"iran.jpg"},{"tx":"1553007682","_id":"FTSUPER-LS-fi","words":{"en":"RW5nbGFudGk=","zh":"S2lpbmFsYWluZW4=","de":"U2Frc2E=","fr":"UmFuc2thbGFpbmVu","it":"SXRhbGlhbGFpbmVu","es":"RXNwYW5qYWxhaW5lbg==","pt":"UG9ydHVnYWxp","ru":"VmVuw6Rsw6RpbmVu","ja":"SmFwYW5pbGFpbmVu","ar":"QXJhYmlhbGFpbmVu","hi":"SGluZGk=","ko":"S29yZWFsYWluZW4=","th":"VGhhaQ==","ur":"VXJk","hu":"VW5rYXJp","nl":"SG9sbGFudGlsYWluZW4=","sv":"UnVvdHNp","fi":"U3VvbWFsYWluZW4=","no":"Tm9yamE=","pl":"UHVvbGFu","id":"aW5kb25lc2lhbGFpbmVu","vi":"dmlldG5hbQ==","el":"a3JlaWtrYWxhaW5lbg==","tr":"dHVya2tp","tl":"RmlsaXBpbm8=","cs":"VMWhZWtpbg==","he":"aGVwcmVh","fa":"cGVyc2lhbGFpbmVu","M1001":"a2lyamF1ZHUgc2lzw6TDpG4=","M1002":"a2lyamF1ZHUgdWxvcw==","M1003":"cGVydXV0dGFh","M1004":"c8Okw6RzdMOkw6Q=","M1005":"SmEgcGVyaGU=","M0002":"a3Vubm9zc2E=","M0003":"eWzDtnM=","M0004":"YWxhcw==","M0005":"VmlyaGU=","M0006":"cG9pc3RhYQ==","M0007":"a3V0c3Vh","M0008":"TMOkaGV0w6Q=","M0009":"ZXRlZW5ww6Rpbg==","M0010":"dGFha3NlcMOkaW4=","M0011":"c3VoZGU=","M0012":"c3VoZGUgcG9saw==","M0013":"bGlzw6TDpA==","M0014":"bsOkeXR0w7Y=","M0015":"b3R0b2xhcHNp","M0016":"eWh0ZWVuc8Ok","M0017":"b2RvdHRhYQ==","M0018":"YWRvcHRpaXZpbGFwc2k=","M1495":"SGVpIHJha2Fz","M1496":"S2F0c29rb290IHN1a3VwdXVu","M1497":"dGVydmVpc2lu","M1498":"dmFzdGFhbm90aW4=","M1499":"YWloZQ==","M1500":"TXVva2thYSB0aWV0b2ph","M1501":"S8OkeXR0w6Rqw6R0dW5udXM=","M1502":"c8OkaGvDtnBvc3Rp","M1503":"a2lyamF1ZHUgc2lzw6TDpG4gZXDDpG9ubmlzdHVp","M1504":"c2FsYXNhbmE=","M1505":"a2Vza2l0dHnDpCBoZW5raWzDtg==","M1506":"cmVraXN0ZXJpdHVubnVz","M1507":"T3RzaWtrbw==","M1508":"a2llbGk=","M1509":"b3RzaWtrbw==","M1510":"YXJ2bw==","M1511":"b2xldHVzIGtpZWxp","M1512":"ZW5zaW1tw6RpbmVuIGhlbmtpbMO2","M1513":"c2FsYXNhbmFzdW9qYXVz","M1514":"cMOkw6R0dHl5","M1515":"SsOkbGtlZW4gcMOkw6R0dHl5","M1516":"bXVpbHRh","M1517":"dsOkw6Ryw6Qgc2FsYXNhbmE=","M1518":"b2xldHVzYXJ2bw==","M1519":"eWhkaXN0w6TDpA==","M1520":"aXN0dW50byBvbiB2YW5oZW50dW51dA==","M1521":"aGVua2lsw7Y=","M1000":"TWVtb3J5IFdoaXNwZXI=","M3001":"c3VrdXB1","M3002":"VGFwYWh0dW1hdA==","M3003":"dGFyaW5vaXRh","M3004":"cGVyaW50w7ZrYWw=","M3005":"bMO2eXTDtg==","M4001":"QnVsbGV0aW4=","M5001":"bm9pbiA8TWVtb3J5IFdoaXNwZXI+","M6001":"Zm9vcnVtaQ==","M6002":"c2F2ZSB2YXJtdXVza29waW9pbnRp","M6003":"cGFsYXV0dGFhIHZhcm11dXNrb3Bpbw==","M6004":"c3VvamEgcMOkw6R0dHl5IHDDpGl2w6Rtw6TDpHLDpA==","M6005":"QXNpYWtpcmphIHZvaSBzaXPDpGx0w6TDpCB1c2VpdGEgbXVva2F0dGF2aWEgdGVrc3RpdGllZG9zdG9qYSwgamEgbWVkaWF0aWVkb3N0b2phLCBrdXRlbiBrdXZpYSwgUERGLCBhdWRpbyBqYSB2aWRlbw==","M6006":"bm8gaHl2w6Rrc3ltaW5lbg==","M6007":"amFrYWE=","M6008":"aHl2w6Rrc3l0dGlpbg==","M6009":"aHl2w6Rrc3ltw6RsbMOkIHZhbmhlbW1hdA==","M6010":"YmlvbG9naW5lbiB2YW5oZW1wYW5zYQ==","M6011":"TGFhamVubmEgbmFwc2F1dHRhbWFsbGE=","M6012":"a2xpa2thYSB0YWl0dGFh","M6013":"a2xpa2thYSB2YWlodGFh","M6014":"bmFwc2F1dGEgbHVrZWEgbm9pbg==","M6015":"VVJMIGpha2FtaXNlZW4=","M6016":"bXVva2F0dGF2aXNzYQ==","M6017":"a3V2YQ==","M6018":"YXVkaW8t","M6019":"dmlkZW8=","M6020":"UERGLWRva3VtZW50dGk=","M6021":"w6TDpG5lbnZvaW1ha2t1dXR0YQ==","M6022":"aGllbm9zw6TDpHTDpMOk","M6023":"cGVsYXRh","M7000":"aGVua2lsw7Zrb2h0YWluZW4gYXJraXN0bw==","M7001":"TGlmZSBrcm9uaWtrYQ==","M7002":"VmFsb2t1dmEtYWxidW1pdA==","M7003":"dMOkcmtlw6QgcGFpa2th","M7004":"a29rb2VsbWE=","M7005":"aGFycmFzdHVrc2V0","M7006":"bHVrZWU=","M7007":"a2lyam9pdHVrc2lh","M7008":"dMOkcmtlaXTDpCBpaG1pc2nDpA==","M7009":"a2lyamVlbnZhaWh0bw==","M7010":"YXV0YQ==","M7011":"TGVtbWlra2llbMOkaW1ldA==","M7012":"dXJh","M7013":"VGF2b2l0dGVldCwgc3V1bm5pdGVsbWF0","M7014":"dGlsaXQ=","M7015":"bmltZXQgamEgdGl0dGVsaXQ=","M7016":"cnVub3Vz","M7017":"bWVzdGFyaXRlb2tzaWE=","M7018":"UnVua28gamEgdGVydmV5cw==","M7019":"YWphdHVrc2lhIGphIGlkZW9pdGE=","M7020":"c3Vvc2lra2k=","M7021":"eWxwZXlz","M7022":"dGlsaQ==","M7099":"c3VrdXB1b2xp","M7100":"bHVva2th","M7101":"bmltaQ==","M7102":"c3ludHltw6Rww6RpdsOk","M7103":"a3VvbGlucMOkaXbDpA==","M7104":"c3ludHltw6RwYWlra2E=","M7105":"bm9pbg==","M7106":"bMOkaGVsbMOk","M7107":"a2Fuc2lv","M7108":"YXNpYWtpcmph","M7109":"UMOkw6RzeQ==","M7110":"eWtzaXR5aXNrb2h0YQ==","M7111":"a8OkeXR0w7bDtm5vdHRv","M7112":"a3V1bHVpc2EgaGFsbGl0c2lqYQ==","M7113":"c3V1cmV0IG1lc3Rhcml0","M7114":"bGVnZW5kYQ==","M7115":"aGVua2lsw7Zrb2h0YWluZW4ga29rb2VsbWE=","M7116":"cmVraXN0ZXLDtmlkw6QgdXVzaWE=","M7117":"anVsa2luZW4=","M7118":"bWUgdmFpbg==","M7119":"cGVyaGU=","M7120":"dGlsaQ==","M7121":"QXNldHVrc2V0","M7122":"THVva2thIGhhbGxpbnRh","M7123":"bHVva2FuIG5pbWk=","M7124":"eWtzaXR5aXN5eXM=","M7125":"dG9pbWludGE=","M7126":"bGlzw6R0w6Q=","M7127":"dXVzaSBrYW5zaW8=","M7128":"dXVkZW4gYXNpYWtpcmphbg==","M7129":"cMOkaXZpdHTDpMOk","M7130":"aHVvbWF1dHVz","M7131":"aHVpcHB1dGFzb24=","M7132":"bGlzw6TDpCBwdW9saXNv","M7133":"bGlzw6R0w6QgbGFwc2Vu","M7134":"bGlzw6R0w6QgbmFpc3Rlbg==","M7135":"bGlzw6R0w6QgbWFsZQ==","M7136":"bXVvdG9rdXZh","M7137":"dHVudGVtYXRvbg==","M7138":"bHloeXQgaW5mbw==","M7139":"bWVubmVzc8OkIG11aXN0YWE=","M7140":"YXNldGEgbXVpc3RhYQ==","M7141":"dXVzaSBsdW9ra2E=","M7142":"YXNpYWtpcmphdA==","M7143":"YXNpYW50dW50ZW11cw==","M7144":"a2FsZW50ZXJp","M7145":"dGlsaS1zw6Roa8O2cG9zdGk=","M7146":"bXVpZGVuIG7DpGtlbXlrc2nDpA==","M7147":"VGVraWrDpA==","M7148":"b2xlbWF0b24=","M7149":"a2lyamF1dHVudXQgc2lzw6TDpG4=","M7502":"bGF0YWE=","M7504":"a3V2YXVz","M7505":"b3RzaWtrbw==","M7506":"S29tbWVudGl0","M7507":"U3VwZXIgc2FsYXNhbmE=","M7508":"bGFkYXRhIHRpZXRvamE=","M7509":"bGF0YWEgdGllZG90","M7510":"ZG93bG9hZCBwZXJoZQ==","M7511":"dXBsb2FkIHBlcmhlZW4=","M7512":"dGlldG9rYW50YQ==","M7513":"VmFsaXRzZSBlc2ltZXJra2kgcGVyaGU=","M7514":"VW50aXRsZWQ=","M7515":"bGFzdGF1cy4uLg==","M7516":"dmFuaGVtbWF0IHN1a3VsaW5qYXN0YQ==","M7517":"cHVvbGlzb3Q=","M7518":"bGFwc2V0","M7519":"dsOkcmkgdHl5bGlu","M7520":"SGFr","M7521":"bHVlIGh1b21hdXR1cw==","M7522":"aGFrZWEga29vZGk=","M7523":"TWFh","M7524":"a2F1cHVua2k=","M7525":"YXZhdXR1YSBwdW9saXNvdA==","M7526":"dGFpdHRhYSBwdW9saXNvdA==","M7527":"dGFpdHRhYSBzdWt1cGVyw6Q=","M7528":"YXZhdXR1YSBzdWt1cGVyw6Q=","M7529":"bsOkeXTDpCBzdWt1bGluamFzdGE=","M7530":"c3ludHltw6RuIHZ1b3NpcMOkaXbDpG4=","M7531":"a3VvbGVtYSB2dW9zaXDDpGl2w6Q=","M7532":"dW5pb25pbiB2dW9zaXDDpGl2w6Q=","M7533":"c3ludHlwZXLDpA==","M7534":"ZWR1bnZhbHZvamF0","M7535":"a3VvbGlucGFpa2Fu","M7536":"Q3JlYXRvcg==","M8001":"TWlrw6Qgb24gTWVtb3J5IFdoaXNwZXImIzg0ODI7","M8002":"TWlrc2kgTWVtb3J5IFdoaXNwZXImIzg0ODI7","M8003":"RXNpbWVya2tpIHBlcmhlZXQ=","M8004":"YXV0YQ==","M8005":"UGlzdGVlc2Vlbg==","M8006":"SGVua2lsw7Zrb2h0YWluZW4gdGlsaQ=="},"icon":"Finland.gif"},{"tx":"1553007682","_id":"FTSUPER-LS-fr","words":{"en":"QWdsYWlz","zh":"Q2hpbm9pcw==","de":"QWxsZW1hbmQ=","fr":"RnJhbsOnYWlz","it":"SXRhbGllbg==","es":"RXNwYWdub2w=","pt":"UG9ydHVnYWlz","ru":"UnVzc2U=","ja":"SmFwb25haXM=","ar":"QXJhYmU=","hi":"SGluZGk=","ko":"Q29yw6llbg==","th":"VGhhaQ==","ur":"T3VyZG8=","hu":"SG9uZ3JvaXM=","nl":"TsOpZXJsYW5kYWlz","sv":"U3XDqWRvaXM=","fi":"RmlubGFuZGFpcw==","no":"Tm9ydsOpZ2llbg==","pl":"UG9sb25haXM=","id":"UG9sb25haXM=","vi":"VmlldG5hbWVzZQ==","el":"UG9sb25haXM=","tr":"UG9sb25haXM=","tl":"UG9sb25haXM=","cs":"dGNow6hxdWU=","he":"aMOpYnJl","fa":"cGVyc2Fu","M1001":"SWRlbnRpZmllei12b3Vz","M1002":"RMOpY29ubmV4aW9u","M1003":"QW5udWwu","M1004":"U2F1dmVnYXJkZQ==","M1005":"TGEgdmllIGV0IGxhIGZhbWlsbGU=","M0002":"T0s=","M0003":"aGF1dA==","M0004":"dmVycyBsZSBiYXM=","M0005":"RXJyZXVy","M0006":"c3VwcHJpbWVy","M0007":"aW52aXRlcg==","M0008":"ZW52b3llcg==","M0009":"YXZhbnQ=","M0010":"csOpdHJvZ3JhZGU=","M0011":"cmVsYXRpb25z","M0012":"cmVsYXRpb25zIGNoZW1pbg==","M0013":"cGx1cw==","M0014":"YWZmaWNoYWdl","M0015":"ZmFtaWxsZSBkJ2FjY3VlaWw=","M0016":"dG90YWw=","M0017":"YXR0ZW5kcmU=","M0018":"ZW5mYW50IGFkb3B0w6k=","M1495":"Qm9uam91ciBtb24gY2hlcg==","M1496":"UydpbCB2b3VzIHBsYcOudCBqZXRlciB1biBvZWlsIGRlIGwnYXJicmUgZ8OpbsOpYWxvZ2lxdWU=","M1497":"Y2UgcXVpIGNvbmNlcm5l","M1498":"csOpY2VwdGV1cg==","M1499":"c3VqZXQ=","M1500":"TW9kaWZpZXIgbCdpbmZvcm1hdGlvbg==","M1501":"bm9tIGQndXRpbGlzYXRldXI=","M1502":"RW1haWw=","M1503":"Q29ubmVjdGV6LXZvdXMgbWFucXXDqQ==","M1504":"TW90IGRlIHBhc3Nl","M1505":"cGVyc29ubmUgZm9jYWxl","M1506":"Y29kZSBkJ2VucmVnaXN0cmVtZW50","M1507":"VGl0cmU=","M1508":"bGFuZ3Vl","M1509":"dGl0cmU=","M1510":"dmFsZXVy","M1511":"ZMOpZmF1dCBsYW5ndWU=","M1512":"cHJlbWnDqHJlIHBlcnNvbm5l","M1513":"cHJvdGVjdGlvbiBwYXIgbW90IGRlIHBhc3Nl","M1514":"ZGF0ZSBkJ2V4cGlyYXRpb24=","M1515":"QXByw6hzIGV4cGlyYXRpb24=","M1516":"RGVzIGF1dHJlcw==","M1517":"bW90IGRlIHBhc3NlIGluY29ycmVjdA==","M1518":"ZMOpZmF1dA==","M1519":"ZnVzaW9ubmVy","M1520":"c2Vzc2lvbiBhIGV4cGlyw6k=","M1521":"cGVyc29ubmU=","M1000":"TWVtb3J5IFdoaXNwZXI=","M3001":"QXJicmUgZ8OpbsOpYWxvZ2lxdWU=","M3002":"ZGVzIMOpdsOpbmVtZW50cw==","M3003":"aGlzdG9pcmVz","M3004":"aMOpcml0YWdlcw==","M3005":"RMOpY291dmVydGU=","M4001":"QnVsbGV0aW4=","M5001":"U3VyIDxNZW1vcnkgV2hpc3Blcj4=","M6001":"Rm9ydW0=","M6002":"c2F1dmVnYXJkZSBkZSBzYXV2ZWdhcmRl","M6003":"csOpY3Vww6lyZXIgc2F1dmVnYXJkZQ==","M6004":"UHJvdGVjdGlvbiBkYXRlIGQnZXhwaXJhdGlvbg==","M6005":"VW4gZG9jdW1lbnQgcGV1dCBjb250ZW5pciBwbHVzaWV1cnMgZmljaGllcnMgdGV4dGUgbW9kaWZpYWJsZXMsIGV0IGxlcyBmaWNoaWVycyBtdWx0aW3DqWRpYXMgY29tbWUgZGVzIHBob3RvcywgUERGLCBhdWRpbyBldCB2aWTDqW8=","M6006":"cGFzIGwnYWRvcHRpb24=","M6007":"YWJhbmRvbm5lcg==","M6008":"YWRvcHTDqQ==","M6009":"bGVzIHBhcmVudHMgYWRvcHRpZnM=","M6010":"bGVzIHBhcmVudHMgYmlvbG9naXF1ZXM=","M6011":"Y2xpcXVleiBwb3VyIGTDqXZlbG9wcGVy","M6012":"Q2xpcXVlciBwb3VyIHBsaWVy","M6013":"Q2xpcXVleiBzdXIgcG91ciBjaGFuZ2Vy","M6014":"Y2xpcXVleiBwb3VyIGxpcmU=","M6015":"VVJMIHBvdXIgbGUgcGFydGFnZQ==","M6016":"bW9kaWZpYWJsZQ==","M6017":"aW1hZ2U=","M6018":"YWNvdXN0aXF1ZQ==","M6019":"dmlkw6lv","M6020":"RG9jdW1lbnQgUERG","M6021":"bGUgdm9sdW1lIGR1IHNvbg==","M6022":"YWZmaW5lcg==","M6023":"am91ZXI=","M7000":"QXJjaGl2ZXMgcGVyc29ubmVsbGVz","M7001":"TGEgdmllIGNocm9uaXF1ZQ==","M7002":"QWxidW0gcGhvdG9z","M7003":"cGxhY2UgaW1wb3J0YW50ZQ==","M7004":"ZW5zZW1ibGU=","M7005":"TG9pc2lycw==","M7006":"bGVjdHVyZXM=","M7007":"w6ljcml0cw==","M7008":"TGVzIGdlbnMgaW1wb3J0YW50cw==","M7009":"Y29ycmVzcG9uZGFuY2U=","M7010":"QWlkZXotbW9p","M7011":"QW5pbWF1eA==","M7012":"Y2FycmnDqHJl","M7013":"T2JqZWN0aWZzIGV0IGRlcyBwbGFucw==","M7014":"Q29tcHRhYmlsaXTDqQ==","M7015":"bm9tcyBldCB0aXRyZXM=","M7016":"cG/DqXNpZQ==","M7017":"Y2hlZnMtZCfFk3V2cmU=","M7018":"Q29ycHMgZXQgc2FudMOp","M7019":"cGVuc8OpZXMgZXQgZGVzIGlkw6llcw==","M7020":"ZmF2b3Jp","M7021":"ZmllcnTDqQ==","M7022":"Y29tcHRl","M7099":"c2V4ZQ==","M7100":"Y2F0w6lnb3JpZQ==","M7101":"Tm9t","M7102":"YW5uaXZlcnNhaXJl","M7103":"am91ciBkZSBsYSBtb3J0","M7104":"bGlldSBkZSBuYWlzc2FuY2U=","M7105":"c3Vy","M7106":"cHJvY2hl","M7107":"ZG9zc2llcg==","M7108":"ZG9jdW1lbnQ=","M7109":"QWNjw6hz","M7110":"RMOpdGFpbA==","M7111":"cHLDqXNlbnRhdGlvbg==","M7112":"csOoZ2xlIGPDqWzDqGJyZQ==","M7113":"Z3JhbmRzIG1hw650cmVz","M7114":"bMOpZ2VuZGU=","M7115":"Y29sbGVjdGlvbiBwZXJzb25uZWxsZQ==","M7116":"ZW5yZWdpc3RyZXI=","M7117":"cHVibGlxdWU=","M7118":"bWUgc2V1bGVtZW50","M7119":"ZmFtaWxsZQ==","M7120":"Y29tcHRl","M7121":"cGFyYW3DqHRyZXM=","M7122":"TGEgZ2VzdGlvbiBkZXMgY2F0w6lnb3JpZXM=","M7123":"Tm9tIGRlIGxhIGNhdMOpZ29yaWU=","M7124":"aW50aW1pdMOp","M7125":"bCdhY3Rpb24=","M7126":"YWpvdXRlcg==","M7127":"bm91dmVhdSBkb3NzaWVy","M7128":"bm91dmVhdSBkb2N1bWVudA==","M7129":"w6lkaXRlcg==","M7130":"YW5ub3RhdGlvbg==","M7131":"aGF1dCBuaXZlYQ==","M7132":"YWpvdXRlciBjb25qb2ludA==","M7133":"YWpvdXRlciBlbmZhbnQ=","M7134":"YWpvdXRlciBmw6ltaW5pbmU=","M7135":"YWpvdXRlciBtw6JsZQ==","M7136":"cG9ydHJhaXQ=","M7137":"aW5jb25udWU=","M7138":"w6AgY291cnQgZCdpbmZv","M7139":"ZGF0ZSDDoCByZXRlbmly","M7140":"YWRyZXNzZSDDoCByZXRlbmly","M7141":"bm91dmVsbGUgY2F0w6lnb3JpZQ==","M7142":"YXJjaGl2ZXM=","M7143":"Y29tcMOpdGVuY2U=","M7144":"Y2FsZW5kcmllcg==","M7145":"Y29tcHRlIGVtYWls","M7146":"cG9pbnRzIGRlIHZ1ZSBkZXMgYXV0cmVz","M7147":"QXV0ZXVy","M7148":"aW5leGlzdGFudA==","M7149":"Y29ubmVjdMOp","M7502":"dMOpbMOpY2hhcmdlcg==","M7504":"RGVzY3JpcHRpb24=","M7505":"dGl0cmU=","M7506":"Y29tbWVudGFpcmVz","M7507":"TW90IGRlIHBhc3NlIHN1cGVyYmU=","M7508":"dMOpbMOpY2hhcmdlciBkZXMgZG9ubsOpZXM=","M7509":"dMOpbMOpY2hhcmdlciBkZXMgZG9ubsOpZXM=","M7510":"ZmFtaWxsZSBkb3dsb2Fk","M7511":"dMOpbMOpY2hhcmdlciBmYW1pbGxl","M7512":"YmFzZSBkZSBkb25uw6llcw==","M7513":"Q2hvaXNpc3NleiB1bmUgZmFtaWxsZSBkJ2V4ZW1wbGU=","M7514":"dW50aXRsZWQ=","M7515":"Y2hhcmdlbWVudC4uLg==","M7516":"c3Vww6lyaWV1cmUgbGlnbmFnZQ==","M7517":"Y29uam9pbnRz","M7518":"ZW5mYW50cw==","M7519":"c3R5bGUgZGUgY291bGV1cg==","M7520":"UmVjaC4=","M7521":"bGlyZSBhbm5vdGF0aW9u","M7522":"ZGVtYW5kZXIgUHJvbW90aW9uYWwgQ29kZQ==","M7523":"UGF5cw==","M7524":"dmlsbGU=","M7525":"ZMOpcGxpZXIgY29uam9pbnRz","M7526":"cGxpZXIgY29uam9pbnRz","M7527":"cGxpZXIgbGlnbmFnZQ==","M7528":"ZMOpcGxpZXIgbGlnbmFnZQ==","M7529":"c3BlY3RhY2xlIGxpZ25hZ2U=","M7530":"YW5uaXZlcnNhaXJlIGRlIG5haXNzYW5jZQ==","M7531":"YW5uaXZlcnNhaXJlIGRlIGxhIG1vcnQ=","M7532":"YW5uaXZlcnNhaXJlIGRlIGwnVW5pb24=","M7533":"YXNjZW5kYW5jZQ==","M7534":"Y3VyYXRldXJz","M7535":"bGlldSBkdSBkw6ljw6hz","M7536":"Q3JlYXRvcg==","M8001":"UXVlbCBlc3QgTWVtb3J5IFdoaXNwZXImIzg0ODI7","M8002":"UG91cnF1b2kgTWVtb3J5IFdoaXNwZXImIzg0ODI7","M8003":"RXhlbXBsZXMgZGUgZmFtaWxsZXM=","M8004":"QWlkZXotbW9p","M8005":"QXUgcG9pbnQ=","M8006":"Q29tcHRlIHBlcnNvbm5lbA=="},"icon":"France.gif"},{"tx":"1553007682","_id":"FTSUPER-LS-he","words":{"en":"15DXoNeS15zXmdeq","zh":"16HXmdeg15k=","de":"15LXqNee16DXmQ==","fr":"16bXqNek16rXmQ==","it":"15DXmdeY15zXp9eZ","es":"16HXpNeo15PXmdeq","pt":"16TXldeo15jXldeS15bXmdeq","ru":"16jXldeh15k=","ja":"15nXpNeg15k=","ar":"16LXqNeR15nXqg==","hi":"15zXkA==","ko":"16fXldeo15nXkNeg15k=","th":"16rXkNeZ15zXoNeT15k=","ur":"15DXldeo15PXlQ==","hu":"15TXldeg15LXqNeZ","nl":"15TXldec16DXk9eZ","sv":"16nXldeV15PXmQ==","fi":"16TXmdeg15k=","no":"16DXldeo15HXkteZ","pl":"16TXldec16DXmQ==","id":"15DXmdeg15PXldeg15bXmQ==","vi":"15XXmdeZ15jXoNeQ157XmQ==","el":"15nXldeV16DXmQ==","tr":"16rXldeo15vXmQ==","tl":"16TXmdec15nXpNeZ16DXmQ==","cs":"16Yn15vXmdeU","he":"16LXkdeo15nXqg==","fa":"16TXqNeh15nXmded","M1001":"15TXqteX15HXqA==","M1002":"15nXpteZ15DXlA==","M1003":"15zXkdeY15w=","M1004":"15zXlNem15nXnA==","M1005":"15DXldeT15XXqiDXlNeX15nXmdedINeV15TXntep16TXl9eU","M0002":"T0s=","M0003":"16LXkw==","M0004":"15zWsNee1rfXotaw15zWuNeU","M0005":"16nXkteZ15DXlA==","M0006":"157Xl9en","M0007":"157Xltee15nXnw==","M0008":"16nXnNeX","M0009":"16fXk9eZ157XlA==","M0010":"15DXl9eV16jXlA==","M0011":"15nXl9eh15nXnQ==","M0012":"15nXl9eh15nXnSDXoNeq15nXkQ==","M0013":"15nXldeq16g=","M0014":"16rXpteV15LXlA==","M0015":"15nXnNeTINeQ15XXnteg15Q=","M0016":"16HXlCLXmyI=","M0017":"15DXoNeQINeU157Xqtef","M0018":"15nXnNeTINee15DXldee16U=","M1495":"16nXnNeV150g15nXp9eZ16jXmded","M1496":"16DXkCDXnNeU16LXmdejINee15HXmCDXqdecINei16Ug15TXntep16TXl9eU","M1497":"15HXkdeo15vXlA==","M1498":"15w=","M1499":"16DXldep15A=","M1500":"15zXoteo15XXmiDXnteZ15PXoiDXkNeZ16nXmQ==","M1501":"157Xqdeq157XqQ==","M1502":"15PXldeQ16gg15DXnNen15jXqNeV16DXmQ==","M1503":"16DXm9ep15wg16DXmdeh15nXldefINec15TXqteX15HXqA==","M1504":"16HXmdeh157XkA==","M1505":"16TXlden15XXoQ==","M1506":"16fXldeTINeo15nXqdeV150=","M1507":"15vXldeq16jXqg==","M1508":"16nXpNeU","M1509":"157XpNeq15c=","M1510":"16LXqNea","M1511":"16nXpNeqINeR16jXmdeo16og157Xl9eT15w=","M1512":"15DXk9edINeo15DXqdeV158=","M1513":"15TXkteg15Qg15HXkNee16bXoteV16og16HXmdeh157XkA==","M1514":"16rXkNeo15nXmiDXpNeSINeq15XXp9ek150=","M1515":"15zXkNeX16gg15TXpNen15nXoteU","M1516":"157XkNeX16jXmded","M1517":"16HXmdeh157XkCDXqdeS15XXmdeU","M1518":"15HXqNeZ16jXqiDXnteX15PXnA==","M1519":"15zXnteW15I=","M1520":"15TXpNeS15nXqdeUINek15I=","M1521":"15DXk9ed","M1000":"V2hpc3BlciDXlNeW15nXm9eo15XXnw==","M3001":"16LXpSDXntep16TXl9eU","M3002":"15DXmdeo15XXoteZ150=","M3003":"16HXmdek15XXqNeZ150=","M3004":"15nXqNeV16nXlA==","M3005":"16rWt9eS15zWtNeZ16o=","M4001":"16LXnNeV158=","M5001":"16LXnCDXlteZ15vXqNeV158g15HXnNeX16k=","M6001":"16TXldeo15XXnQ==","M6002":"15LXmdeR15XXmSDXqdee15XXqA==","M6003":"15zXqdeX15bXqCDXkteZ15HXldeZ","M6004":"15TXkteg15Qg15nXpNeV15Ig16rXkNeo15nXmg==","M6005":"157Xodee15og15nXm9eV15wg15zXm9ec15XXnCDXnteh16TXqCDXp9eR16bXmdedINeU16DXmdeq16DXmdedINec16LXqNeZ15vXlCDXmNen16HXmCwg15XXp9eR16bXmSDXnteT15nXlCDXm9ee15Ug16rXnteV16DXldeqLCBQREYsINeQ15XXk9eZ15Ug15XXldeZ15PXkNeV","M6006":"15DXmdefINeQ15nXnteV16U=","M6007":"15DXmdee16Ug15DXqg==","M6008":"15DXmdee16bXqteZ","M6009":"15DXmdee15XXpSDXlNeV16jXmded","M6010":"15TXldeo15nXnSDXkdeZ15XXnNeV15LXmdeZ150=","M6011":"15zXl9elINec15TXqNeX15HXlA==","M6012":"15zXl9elINec16fXpNec","M6013":"15zXl9elINeb15PXmSDXnNei15HXldeo","M6014":"15zXl9elINeb15PXmSDXnNen16jXldeQINei15w=","M6015":"15vXqteV15HXqiDXkNeq16gg15zXqdeZ16rXldej","M6016":"15TXoNeZ16rXnyDXnNei16jXmdeb15Q=","M6017":"16rXnteV16DXlA==","M6018":"15DXldeT15nXlQ==","M6019":"15XXmdeT15DXlQ==","M6020":"157Xodee15ogUERG","M6021":"16LXldem157XqiDXp9eV15w=","M6022":"15zXm9eV15XXoNef","M6023":"15zXqdeX16c=","M7000":"15DXqNeb15nXldefINeQ15nXqdeZ","M7001":"15vXqNeV16DXmden15Qg15fXmdeZ150=","M7002":"15DXnNeR15XXnteZINeq157Xldeg15XXqg==","M7003":"157Xp9eV157XldeqINec15bXm9eV16g=","M7004":"15DXldeh16TXmded","M7005":"16rXl9eR15nXkdeZ150=","M7006":"16fXqNeZ15DXldeq","M7007":"15vXqteR15nXnQ==","M7008":"15DXoNep15nXnSDXl9ep15XXkdeZ150=","M7009":"15TXqteb16rXkdeV15nXldeq","M7010":"16LWtteW16jWuNeU","M7011":"15fXmdeV16o=","M7012":"16fXqNeZ15nXqNeU","M7013":"157XmNeo15XXqiDXldeq15XXm9eg15nXldeq","M7014":"15fXqdeR15XXoNeV16o=","M7015":"16nXnteV16og15XXqteQ16jXmded","M7016":"16nXmdeo15Q=","M7017":"15nXpteZ16jXldeqINee15XXpNeq","M7018":"15LXldejINeV15HXqNeZ15DXldeq","M7019":"157Xl9ep15HXldeqINeV16jXoteZ15XXoNeV16o=","M7020":"157Xldei15PXpNeZ150=","M7021":"157XqteS15DXlA==","M7022":"15fXqdeR15XXnw==","M7099":"157Xmdef","M7100":"16fXmNeS15XXqNeZ15Q=","M7101":"16nXnQ==","M7102":"16rXkNeo15nXmiDXnNeZ15PXlA==","M7103":"16rXkNeo15nXmiDXlNee15XXldeq","M7104":"157Xp9eV150g15zXmdeT15Q=","M7105":"15DXldeT15XXqg==","M7106":"15zXodeS15XXqA==","M7107":"16rXmden15nXmdeU","M7108":"157Xodee15o=","M7109":"15LWtNeZ16nXgda415Q=","M7110":"16TXqNeY","M7111":"15HXp9eZ16bXldeo","M7112":"16nXnNeZ15jXmdedINee16TXldeo16HXnteZ150=","M7113":"15DXk9eV16DXmdedINeU15LXk9eV15zXmded","M7114":"15DXkteT15k=","M7115":"15DXldeh16Mg15DXmdep15k=","M7116":"15TXqNep150g15fXk9ep","M7117":"16bXmdeR15XXqA==","M7118":"16TXqNeY15k=","M7119":"157Xqdek15fXlA==","M7120":"15fXqdeR15XXnw==","M7121":"15TXkteT16jXldeq","M7122":"16DXmdeU15XXnCDXp9eY15LXldeo15nXlA==","M7123":"16nXnSDXp9eY15LXldeo15nXlA==","M7124":"16TWvNaw16jWuNeY1rTXmdeV1rzXqg==","M7125":"16TXoteV15zXlA==","M7126":"15zXlNeV16HXmdej","M7127":"16rXmden15nXmdeUINeX15PXqdeU","M7128":"157Xodee15og15fXk9ep","M7129":"16LXk9eb15XXnw==","M7130":"15HXmdeQ15XXqA==","M7131":"15HXqNee15Qg16LXnNeZ15XXoNeU","M7132":"15TXldeh16TXqiDXkdefINeW15XXkg==","M7133":"15zXlNeV16HXmdejINeZ15zXkw==","M7134":"15zXlNeV16HXmdejINeg16fXkdeU","M7135":"15zXlNeV16HXmdejINeW15vXqA==","M7136":"TG9hZGVk","M7137":"15zXkCDXmdeT15XXog==","M7138":"157XmdeT16Ig16fXpteo","M7139":"16rXkNeo15nXmiDXqdecINeQ15nXl9eV15M=","M7140":"TG9hZGVk","M7141":"TG9hZGVk","M7142":"TG9hZGVk","M7143":"157Xldee15fXmdeV16o=","M7144":"15zXldeXINep16DXlA==","M7145":"15fXqdeR15XXnyDXnteZ15nXnA==","M7146":"15PXoteV16rXmdeU150g16nXnCDXkNeX16jXmded","M7147":"157WsNeX1rfXkda81rXXqA==","M7148":"15zXkCDXp9eZ15nXnQ==","M7149":"157Xl9eV15HXqA==","M7502":"15TXotec15Qg15fXk9ep","M7504":"16rXmdeQ15XXqA==","M7505":"15vXldeq16jXqg==","M7506":"16rXkteV15HXldeq","M7507":"16HXmdeh157XkA==","M7508":"RG93bmxvYWQgZGF0YWJhc2U=","M7509":"VXBsb2FkIGRhdGFiYXNl","M7510":"RG93bmxvYWQgZmFtaWx5","M7511":"VXBsb2FkIGZhbWlseQ==","M7512":"RGF0YWJhc2U=","M7513":"15HXl9eoINeU157Xqdek15fXlCDXnNeT15XXktee15Q=","M7514":"VW50aXRsZWQ=","M7515":"TG9hZGluZw==","M7516":"16nXldep15zXqiDXk9ed","M7517":"15HXoNeZINeW15XXkg==","M7518":"15nXnNeT15nXnQ==","M7519":"16DXldep15Ag16bXkdei","M7520":"15fXmdek15XXqQ==","M7521":"16fXqNeQ15Ug15HXmdeQ15XXqA==","M7522":"15HXp9ep15Qg15zXlteZ15vXldeZINen15XXkw==","M7523":"157Xk9eZ16DXlA==","M7524":"16LWtNeZ16g=","M7525":"15zXlNeo15fXmdeRINeR16DXmSDXlteV15I=","M7526":"157Xp9ek15zXmdedINeR16DXmSDXlteV15I=","M7527":"157Xp9ek15zXmdedINep15XXqdec16og15PXnQ==","M7528":"15zXlNeo15fXmdeRINep15XXqdec16og15PXnQ==","M7529":"16nXldep15zXqiDXk9edINeU16bXkg==","M7530":"15nXldedINep16DXlCDXnNeZ15PXlA==","M7531":"15nXldedINep16DXlCDXnNee15XXldeq","M7532":"15nXldedINep16DXlCDXlNeQ15nXl9eV15M=","M7533":"16nXgdeV1rnXqdeB1rbXnNa216o=","M7534":"15TXoNeQ157XoNeZ150=","M7535":"157Xp9eV150g157XldeV16o=","M7536":"157Xp9eV150g157XldeV16o=","M8001":"157XlCDXlteUIE1lbW9yeSBXaGlzcGVyJiM4NDgyOw==","M8002":"IE1lbW9yeSBXaGlzcGVyJiM4NDgyOw==","M8003":"157Xqdek15fXldeqINeT15XXktee15A=","M8004":"16LXlteo15Q=","M8005":"15HXoteZ15XXqiAmINeT15nXldef","M8006":"15fXqdeR15XXnyDXkNeZ16nXmQ=="},"icon":"isreal.jpg"},{"tx":"1553007682","_id":"FTSUPER-LS-hi","words":{"en":"4KSF4KSC4KSX4KWN4KSw4KWH4KSc4KS84KWA","zh":"4KSa4KWA4KSo4KWA","de":"4KSc4KSw4KWN4KSu4KSo","fr":"4KSF4KSC4KSX4KWN4KSw4KWH4KSc4KS84KWA","it":"4KSH4KSk4KS+4KSy4KS14KWA","es":"4KS44KWN4KSq4KWH4KSo4KS/4KS2","pt":"4KSq4KWB4KSw4KWN4KSk4KSX4KS+4KSy4KWA","ru":"4KSw4KWC4KS44KWA","ja":"4KSc4KS+4KSq4KS+4KSo4KWA","ar":"4KSF4KSw4KSs4KWA","hi":"4KS54KS/4KSC4KSm4KWA","ko":"4KSV4KWL4KSw4KS/4KSv4KS+4KSI","th":"4KSV4KWL4KSw4KS/4KSv4KS+4KSI","ur":"4KSJ4KSw4KWN4KSm4KWC","hu":"4KS54KSC4KSX4KWH4KSw4KWA","nl":"4KSh4KSa","sv":"4KS44KWN4KS14KWA4KSh4KS/4KS2","fi":"4KSr4KS/4KSo4KS/4KS2","no":"4KSo4KS+4KSw4KWN4KS14KWH4KSc4KS/4KSv4KSo","pl":"4KSq4KWL4KSy4KS/4KS2","id":"4KSq4KWL4KSy4KS/4KS2","vi":"4KSq4KWL4KSy4KS/4KS2","el":"4KSq4KWL4KSy4KS/4KS2","tr":"4KSq4KWL4KSy4KS/4KS2","tl":"4KSq4KWL4KSy4KS/4KS2","cs":"4KSa4KWH4KSV","he":"4KSv4KS54KWC4KSm4KWA","fa":"4KSr4KS84KS+4KSw4KS44KWA","M1001":"4KSy4KWJ4KSX4KS/4KSo","M1002":"4KSy4KWJ4KSXIOCkhuCkieCknw==","M1003":"4KSw4KSm4KWN4KSmIOCkleCksOClh+Ckgg==","M1004":"4KSs4KSa4KS+4KSo4KS+","M1005":"4KSc4KWA4KS14KSoIOCklOCksCDgpKrgpLDgpL/gpLXgpL7gpLA=","M0002":"4KSg4KWA4KSV","M0003":"4KSK4KSq4KSw","M0004":"4KSo4KWA4KSa4KWH","M0005":"4KSk4KWN4KSw4KWB4KSf4KS/","M0006":"4KS54KSf4KS+4KSo4KS+","M0007":"4KSG4KSu4KSC4KSk4KWN4KSw4KS/4KSk","M0008":"4KSt4KWH4KSc4KWH4KSC","M0009":"4KSr4KWJ4KSw4KS14KSw4KWN4KSh","M0010":"4KSq4KS/4KSb4KSh4KS84KWH","M0011":"4KSw4KS/4KS24KWN4KSk4KWH","M0012":"4KSw4KS/4KS24KWN4KSk4KWHIOCkquCkpQ==","M0013":"4KSF4KSn4KS/4KSV","M0014":"4KSq4KWN4KSw4KSm4KSw4KWN4KS24KSo","M0015":"4KSn4KS+4KSvIOCkquCkvuCksuCkv+CkpCDgpLjgpILgpKTgpL7gpKg=","M0016":"4KSV4KWB4KSy","M0017":"4KSq4KWN4KSw4KSk4KWA4KSV4KWN4KS34KS+","M0018":"4KSs4KSa4KWN4KSa4KWHIOCkleCliyDgpJfgpYvgpKYg4KSy4KS/4KSv4KS+","M1495":"4KSo4KSu4KS44KWN4KSk4KWHIOCkquCljeCksOCkv+Ckrw==","M1496":"4KSq4KSw4KS/4KS14KS+4KSwIOCkleClhyDgpKrgpYfgpKHgpLwg4KSV4KWAIOCkj+CklSDgpKjgpJzgpLzgpLAg4KSw4KSW4KSo4KS+","M1497":"4KS44KSC4KSs4KSC4KSn","M1498":"4KSw4KS/4KS44KWA4KS14KSw","M1499":"4KS14KS/4KS34KSv","M1500":"4KSc4KS+4KSo4KSV4KS+4KSw4KWAIOCkuOCkguCkquCkvuCkpuCkv+CkpCDgpJXgpLDgpYfgpII=","M1501":"4KSv4KWC4KSc4KS84KSwIOCkqOClh+Ckrg==","M1502":"4KSI4KSu4KWH4KSy","M1503":"4KS14KS/4KSr4KSyIOCksOCkueCkviDgpLngpYgg4KSu4KWH4KSCIOCkquCljeCksOCkteClh+CktiDgpJXgpLDgpYfgpII=","M1504":"4KSq4KS+4KS44KS14KSw4KWN4KSh","M1505":"4KSr4KWL4KSV4KS4IOCkteCljeCkr+CkleCljeCkpOCkvw==","M1506":"4KSq4KSC4KSc4KWA4KSV4KSw4KSjIOCkleCli+CkoQ==","M1507":"4KS24KWA4KSw4KWN4KS34KSV","M1508":"4KSt4KS+4KS34KS+","M1509":"4KS24KWA4KSw4KWN4KS34KSV","M1510":"4KSu4KWC4KSy4KWN4KSv","M1511":"4KSh4KS/4KSr4KS84KWJ4KSy4KWN4KSf4KSt4KS+4KS34KS+","M1512":"4KSq4KS54KSy4KWHIOCkteCljeCkr+CkleCljeCkpOCkvw==","M1513":"4KSq4KS+4KS44KS14KSw4KWN4KShIOCkuOClgeCksOCkleCljeCkt+Ckvg==","M1514":"4KSF4KS14KS44KS+4KSoIOCkpOCkv+CkpeCkvw==","M1515":"4KSs4KS+4KSmIOCkuOCkruCkvuCkquCljeCkpA==","M1516":"4KSm4KWC4KS44KSw4KWL4KSCIOCkuOClhw==","M1517":"4KSX4KSy4KSkIOCkquCkvuCkuOCkteCksOCljeCkoQ==","M1518":"4KSa4KWC4KSV","M1519":"4KS14KS/4KSy4KSv","M1520":"4KS44KSk4KWN4KSwIOCkuOCkruCkvuCkquCljeCkpCDgpLngpYsg4KSc4KS+4KSk4KS+IOCkueCliA==","M1521":"4KS14KWN4KSv4KSV4KWN4KSk4KS/","M1000":"TWVtb3J5IFdoaXNwZXI=","M3001":"4KS14KSC4KS24KS14KWD4KSV4KWN4KS3","M3002":"4KSY4KSf4KSo4KS+4KST4KSC","M3003":"4KSV4KS54KS+4KSo4KS/4KSv4KWL4KSC","M3004":"4KS14KS/4KSw4KS+4KS44KSk","M3005":"4KSW4KWL4KSc","M4001":"4KSs4KWB4KSy4KWH4KSf4KS/4KSo","M5001":"4KSV4KWHIOCkrOCkvuCksOClhyDgpK7gpYfgpIIgPE1lbW9yeSBXaGlzcGVyPg==","M6001":"4KSr4KWL4KSw4KSu","M6002":"4KS44KWH4KS1IOCkrOCliOCkleCkheCkqg==","M6003":"4KSs4KWI4KSV4KSF4KSqIOCkleClgCDgpLXgpLjgpYLgpLLgpYA=","M6004":"4KS44KWB4KSw4KSV4KWN4KS34KS+IOCkleClgCDgpKTgpL/gpKXgpL8g4KS44KSu4KS+4KSq4KWN4KSkIOCkueCliw==","M6005":"4KSP4KSVIOCkpuCkuOCljeCkpOCkvuCkteClh+CknOCkvCwg4KSa4KS/4KSk4KWN4KSwIOCkleClgCDgpKTgpLDgpLkg4KSV4KSIIOCkuOCkguCkquCkvuCkpuCkqCDgpK/gpYvgpJfgpY3gpK8g4KSq4KS+4KSgIOCkq+CkvOCkvuCkh+CksuClh+Ckgiwg4KSU4KSwIOCkruClgOCkoeCkv+Ckr+CkviDgpKvgpLzgpL7gpIfgpLLgpYvgpIIg4KSV4KWLIOCktuCkvuCkruCkv+CksiDgpJXgpLAg4KS44KSV4KSk4KWHIOCkueCliOCkgiDgpKrgpYDgpKHgpYDgpI/gpKssIOCkkeCkoeCkv+Ckr+CliyDgpJTgpLAg4KS14KWA4KSh4KS/4KSv4KWL","M6006":"4KSV4KWL4KSIIOCkl+Cli+CkpiDgpLLgpYfgpKjgpYc=","M6007":"4KSm4KWH4KSo4KS+","M6008":"4KSm4KSk4KWN4KSk4KSV","M6009":"4KSu4KS+4KSk4KS+LeCkquCkv+CkpOCkviDgpJXgpYsg4KSX4KWL4KSmIOCksuClh+CkqOClhw==","M6010":"4KSc4KWA4KS14KS14KS/4KSc4KWN4KSe4KS+4KSoIOCkleCkviDgpK7gpL7gpKTgpL4t4KSq4KS/4KSk4KS+","M6011":"4KS14KS/4KS44KWN4KSk4KS+4KSwIOCkleClhyDgpLLgpL/gpI8g4KSV4KWN4KSy4KS/4KSVIOCkleCksOClh+Ckgg==","M6012":"4KSX4KWB4KSo4KS+IOCkleClhyDgpLLgpL/gpI8g4KSV4KWN4KSy4KS/4KSVIOCkleCksOClh+Ckgg==","M6013":"4KS44KWN4KS14KS/4KSaIOCkleCksOCkqOClhyDgpJXgpYcg4KSy4KS/4KSPIOCkleCljeCksuCkv+CklSDgpJXgpLDgpYfgpII=","M6014":"4KSV4KWHIOCkrOCkvuCksOClhyDgpK7gpYfgpIIg4KSq4KSi4KS84KSo4KWHIOCkleClhyDgpLLgpL/gpI8g4KSV4KWN4KSy4KS/4KSVIOCkleCksOClh+Ckgg==","M6015":"4KS44KS+4KSd4KS+IOCkleCksOCkqOClhyDgpJXgpYcg4KSy4KS/4KSPIOCkr+ClguCkhuCksOCkj+Cksg==","M6016":"4KS44KSC4KSq4KS+4KSm4KSoIOCkr+Cli+Ckl+CljeCkrw==","M6017":"4KSa4KS/4KSk4KWN4KSw","M6018":"4KSR4KSh4KS/4KSv4KWL","M6019":"4KS14KWA4KSh4KS/4KSv4KWL","M6020":"4KSq4KWA4KSh4KWA4KSP4KSrIOCkpuCkuOCljeCkpOCkvuCkteClh+CknOCkvA==","M6021":"4KSn4KWN4KS14KSo4KS/IOCkhuCkteCkvuCknOCkvA==","M6022":"4KSr4KS84KS+4KSH4KSoIOCkn+CljeCkr+ClguCkqA==","M6023":"4KSq4KWN4KSy4KWH","M7000":"4KS14KWN4KSv4KSV4KWN4KSk4KS/4KSX4KSkIOCkuOCkguCkl+CljeCksOCkuQ==","M7001":"4KSc4KWA4KS14KSoIOCkteClg+CkpOCljeCkpOCkvuCkguCkpA==","M7002":"4KSr4KWL4KSf4KWLIOCkj+CksuCkrOCkrg==","M7003":"4KSu4KS54KSk4KWN4KS14KSq4KWC4KSw4KWN4KSjIOCknOCkl+CkuQ==","M7004":"4KS44KSC4KSX4KWN4KSw4KS5","M7005":"4KS24KWM4KSV","M7006":"4KSq4KSi4KS84KSk4KS+","M7007":"4KSy4KWH4KSW4KSo","M7008":"4KSu4KS54KSk4KWN4KS14KSq4KWC4KSw4KWN4KSjIOCksuCli+Cklw==","M7009":"4KSq4KSk4KWN4KSwIC0g4KS14KWN4KSv4KS14KS54KS+4KSw","M7010":"4KSu4KSm4KSm","M7011":"4KSq4KS+4KSy4KSk4KWCIOCknOCkvuCkqOCkteCksA==","M7012":"4KS14KWN4KSv4KS14KS44KS+4KSv","M7013":"4KSy4KSV4KWN4KS34KWN4KSv4KWL4KSCIOCklOCksCDgpK/gpYvgpJzgpKjgpL7gpJPgpII=","M7014":"4KSy4KWH4KSW4KS+","M7015":"4KSo4KS+4KSuIOCklOCksCDgpJbgpL/gpKTgpL7gpKw=","M7016":"4KSV4KS14KS/4KSk4KS+","M7017":"4KSV4KWD4KSk4KS/4KSv4KWL4KSC","M7018":"4KS24KSw4KWA4KSwIOCklOCksCDgpLjgpY3gpLXgpL7gpLjgpY3gpKXgpY3gpK8=","M7019":"4KS14KS/4KSa4KS+4KSwIOCklOCksCDgpLXgpL/gpJrgpL7gpLDgpYvgpII=","M7020":"4KSq4KWN4KSw4KS/4KSv","M7021":"4KSF4KSt4KS/4KSu4KS+4KSo","M7022":"4KSW4KS+4KSk4KS+","M7099":"4KSy4KS/4KSC4KSX","M7100":"4KS24KWN4KSw4KWH4KSj4KWA","M7101":"4KSo4KS+4KSu","M7102":"4KSc4KSo4KWN4KSu4KSm4KS/4KSo","M7103":"4KSu4KWM4KSkIOCkleCkviDgpKbgpL/gpKg=","M7104":"4KSc4KSo4KWN4KSuIC0g4KS44KWN4KSl4KS+4KSo","M7105":"4KSV4KWHIOCkrOCkvuCksOClhyDgpK7gpYfgpII=","M7106":"4KSs4KSC4KSmIOCkleCksOClh+Ckgg==","M7107":"4KSr4KWL4KSy4KWN4KSh4KSw","M7108":"4KSm4KS44KWN4KSk4KS+4KS14KWH4KSc4KS8","M7109":"4KSq4KS54KWB4KSC4KSa","M7110":"4KS14KS/4KS44KWN4KSk4KS+4KSw","M7111":"4KSq4KSw4KS/4KSa4KSv","M7112":"4KSq4KWN4KSw4KS44KS/4KSm4KWN4KSnIOCktuCkvuCkuOCklQ==","M7113":"4KSu4KS54KS+4KSoIOCkuOCljeCkteCkvuCkruClgA==","M7114":"4KSV4KS/4KSC4KS14KSm4KSC4KSk4KWA","M7115":"4KSo4KSIIOCkqOCkv+CknOClgCDgpLjgpILgpJfgpY3gpLDgpLk=","M7116":"4KSo4KSIIOCksOCknOCkv+CkuOCljeCkn+CksA==","M7117":"4KS44KS+4KSw4KWN4KS14KSc4KSo4KS/4KSV","M7118":"4KSu4KWB4KSd4KWHIOCkleClh+CkteCksg==","M7119":"4KSq4KSw4KS/4KS14KS+4KSw","M7120":"4KSW4KS+4KSk4KS+","M7121":"4KS44KWH4KSf4KS/4KSC4KSX4KWN4KS4","M7122":"4KS24KWN4KSw4KWH4KSj4KWAIOCkquCljeCksOCkrOCkguCkp+CkqA==","M7123":"4KS24KWN4KSw4KWH4KSj4KWAIOCkqOCkvuCkrg==","M7124":"4KSP4KSV4KS+4KSC4KSk","M7125":"4KSV4KS+4KSw4KWN4KSw4KS14KS+4KSI","M7126":"4KSc4KWL4KSh4KS84KSo4KS+","M7127":"4KSo4KSPIOCkq+CkvOCli+CksuCljeCkoeCksA==","M7128":"4KSo4KSv4KS+IOCkpuCkuOCljeCkpOCkvuCkteClh+CknOCkvA==","M7129":"4KSF4KSm4KWN4KSv4KSk4KSo","M7130":"4KSf4KS/4KSq4KWN4KSq4KSj4KWA","M7131":"4KS24KWA4KSw4KWN4KS3IOCkuOCljeCkpOCksA==","M7132":"4KSq4KSk4KS/IOCknOCli+CkoeCkvOCkqOCkvg==","M7133":"4KSs4KSa4KWN4KSa4KWHIOCknOCli+CkoeCkvA==","M7134":"4KSu4KS54KS/4KSy4KS+IOCkleCliyDgpJzgpYvgpKHgpLzgpKjgpYc=","M7135":"4KSq4KWB4KSw4KWB4KS3IOCknOCli+CkoeCkvOCkqOClhw==","M7136":"4KSa4KS/4KSk4KWN4KSw","M7137":"4KSF4KSc4KWN4KSe4KS+4KSk","M7138":"4KS44KSC4KSV4KWN4KS34KS/4KSq4KWN4KSkIOCknOCkvuCkqOCkleCkvuCksOClgA==","M7139":"4KSv4KS+4KSmIOCkleCksOCkqOClhyDgpJXgpYAg4KSk4KS+4KSw4KWA4KSW","M7140":"4KSv4KS+4KSmIOCkleCksOCkqOClhyDgpJXgpYcg4KSy4KS/4KSPIOCknOCkl+CkuQ==","M7141":"4KSo4KSIIOCktuCljeCksOClh+Cko+ClgA==","M7142":"4KSF4KSt4KS/4KSy4KWH4KSW","M7143":"4KS14KS/4KS24KWH4KS34KSc4KWN4KSe4KSk4KS+","M7144":"4KSV4KWI4KSy4KWH4KSC4KSh4KSw","M7145":"4KSIIC0g4KSu4KWH4KSyIOCkluCkvuCkpOCkvg==","M7146":"4KSm4KWC4KS44KSw4KWL4KSCIOCkleClhyDgpLXgpL/gpJrgpL7gpLDgpYvgpII=","M7147":"4KSy4KWH4KSW4KSV","M7148":"4KSoIOCkleClhyDgpKzgpLDgpL7gpKzgpLA=","M7149":"4KSu4KWH4KSCIOCksuClieCklyDgpIfgpKg=","M7502":"4KSF4KSq4KSy4KWL4KSh","M7504":"4KS14KS/4KS14KSw4KSj","M7505":"4KS24KWA4KSw4KWN4KS34KSV","M7506":"4KSf4KS/4KSq4KWN4KSq4KSj4KS/4KSv4KS+4KSC","M7507":"4KS44KWB4KSq4KSwIOCkquCkvuCkuOCkteCksOCljeCkoQ==","M7508":"4KSh4KWH4KSf4KS+IOCkoeCkvuCkieCkqOCksuCli+CkoQ==","M7509":"4KSh4KS+4KSf4KS+IOCkheCkquCksuCli+CkoQ==","M7510":"ZG93bG9hZCDgpKrgpLDgpL/gpLXgpL7gpLA=","M7511":"4KSq4KSw4KS/4KS14KS+4KSwIOCkheCkquCksuCli+CkoQ==","M7512":"4KSh4KWH4KSf4KS+4KSs4KWH4KS4","M7513":"4KSP4KSVIOCkieCkpuCkvuCkueCksOCkoyDgpJXgpYcg4KSq4KSw4KS/4KS14KS+4KSwIOCkmuClgeCkqOClh+Ckgg==","M7514":"4KSF4KSo4KS+4KSu4KS+4KSC4KSV4KS/4KSk","M7515":"4KSy4KSm4KS+4KSoLi4u","M7516":"4KSq4KWB4KSw4KS+4KSo4KWHIOCksOCkleCljeCkpCDgpLXgpILgpLY=","M7517":"4KSc4KWA4KS14KSoIOCkuOCkvuCkpeClgA==","M7518":"4KSs4KSa4KWN4KSa4KWH","M7519":"4KSw4KSC4KSXIOCktuCliOCksuClgA==","M7520":"4KSW4KWL4KSc","M7521":"4KSP4KSo4KWL4KSf4KWH4KS24KSoIOCkquCkouCkvOCkvg==","M7522":"4KSV4KWL4KShIOCkleClhyDgpLLgpL/gpI8g4KSG4KS14KWH4KSm4KSo","M7523":"4KSm4KWH4KS2","M7524":"4KS24KS54KSw","M7525":"4KSJ4KSn4KWH4KSh4KS84KSo4KS+4KSc4KWA4KS14KSoIOCkuOCkvuCkpeClgA==","M7526":"4KSX4KWB4KSo4KS+4KSc4KWA4KS14KSoIOCkuOCkvuCkpeClgA==","M7527":"4KSX4KWB4KSo4KS+4KS14KSC4KS2","M7528":"4KSJ4KSn4KWH4KSh4KS84KSo4KS+4KS14KSC4KS2","M7529":"4KSW4KWC4KSoIOCkteCkguCktiDgpKbgpL/gpJbgpL7gpKjgpYc=","M7530":"4KSc4KSv4KSC4KSk4KWA","M7531":"4KSq4KWB4KSj4KWN4KSv4KSk4KS/4KSl4KS/","M7532":"4KS44KSC4KSYIOCkleClgCDgpLjgpL7gpLLgpJfgpL/gpLDgpLk=","M7533":"4KS14KSC4KS24KS+4KS14KSy4KWA","M7534":"4KSo4KWN4KSv4KS+4KS44KS/4KSv4KWL4KSC","M7535":"4KSu4KWM4KSkIOCkleClgCDgpJzgpJfgpLk=","M7536":"Q3JlYXRvcg==","M8001":"4KSV4KWN4KSv4KS+IOCkueCliCBNZW1vcnkgV2hpc3BlciYjODQ4Mjs=","M8002":"4KSV4KWN4KSv4KWC4KSCIOCkleCksCBNZW1vcnkgV2hpc3BlciYjODQ4Mjs=","M8003":"4KSJ4KSm4KS+4KS54KSw4KSjIOCkquCksOCkv+CkteCkvuCksA==","M8004":"4KSu4KSm4KSm","M8005":"4KSs4KS+4KSkIOCkleCksOCkqOClhyDgpJXgpYcg4KSy4KS/4KSP","M8006":"4KS14KWN4KSv4KSV4KWN4KSk4KS/4KSX4KSkIOCkluCkvuCkpOCkvg=="},"icon":"India.gif"},{"tx":"1553007682","_id":"FTSUPER-LS-hu","words":{"en":"QW5nb2w=","zh":"S8OtbmFp","de":"TsOpbWV0","fr":"RnJhbmNpYQ==","it":"T2xhc3o=","es":"U3BhbnlvbA==","pt":"UG9ydHVnw6Fs","ru":"T3Jvc3o=","ja":"SmFww6Fu","ar":"QXJhYg==","hi":"SGluZGk=","ko":"S29yZWFp","th":"VGhhaQ==","ur":"VXJk","hu":"bWFneWFy","nl":"aG9sbGFuZA==","sv":"U3bDqWQ=","fi":"Rmlubg==","no":"Tm9ydsOpZw==","pl":"TGVuZ3llbA==","id":"TGVuZ3llbA==","vi":"TGVuZ3llbA==","el":"TGVuZ3llbA==","tr":"TGVuZ3llbA==","tl":"TGVuZ3llbA==","cs":"Y3NlaA==","he":"aMOpYmVy","fa":"cGVyenNh","M1001":"amVsZW50a2V6emVuIGJl","M1002":"a2lqZWxlbnRrZXpuaQ==","M1003":"dMO2cmzDqXNl","M1004":"a2l2w6l2ZQ==","M1005":"QXogw6lsZXRyxZFsIMOpcyBhIGNzYWzDoWQ=","M0002":"cmVuZGJlbg==","M0003":"ZmVs","M0004":"bGVmZWzDqQ==","M0005":"SGliYQ==","M0006":"dMO2csO2bA==","M0007":"dMO2csO2bA==","M0008":"a8O8bGQ=","M0009":"ZWzFkXJl","M0010":"aMOhdHJh","M0011":"a2FwY3NvbGF0","M0012":"a2FwY3NvbGF0IHBhdGg=","M0013":"dMO2YmI=","M0014":"a2lqZWx6xZE=","M0015":"Zm9nYWRvdHQgZ3llcmVr","M0016":"dGVsamVz","M0017":"dsOhcmpvbg==","M0018":"Zm9nYWRvdHQ=","M1495":"SGVsbG8gZGVhcg==","M1496":"S8OpcmrDvGssIHZlc3NlbiBlZ3kgcGlsbGFudMOhc3QgYSBjc2Fsw6FkZmE=","M1497":"w5xkdsO2emxldHRlbA==","M1498":"dmV2xZE=","M1499":"dMOpbWE=","M1500":"U3plcmtlc3p0w6lzIGluZm8=","M1501":"RmVsaGFzem7DoWzDs27DqXY=","M1502":"RW1haWw=","M1503":"YmVqZWxlbnRrZXrDqXMgc2lrZXJ0ZWxlbg==","M1504":"amVsc3rDsw==","M1505":"ZsOza3VzeiBzemVtw6lseQ==","M1506":"cmVnaXN6dHLDoWNpw7NzIGvDs2Q=","M1507":"Y8OtbQ==","M1508":"bnllbHY=","M1509":"Y8OtbQ==","M1510":"w6lydMOpaw==","M1511":"YWxhcMOpcnRlbG1lemV0dCBueWVsdg==","M1512":"ZWxzxZEgc3plbcOpbHk=","M1513":"amVsc3phdmFzIHbDqWRlbGVt","M1514":"bGVqw6FyYXRpIGlkxZF0","M1515":"VXTDoW4gbGVqw6Fy","M1516":"bcOhc29rdMOzbA==","M1517":"aGliw6FzIGplbHN6w7M=","M1518":"YWxhcMOpcnRlbG1lemV0dA==","M1519":"w7Zzc3plb2x2YWQ=","M1520":"bXVua2FtZW5ldCBsZWrDoXJ0","M1521":"c3plbcOpbHk=","M1000":"TWVtb3J5IFdoaXNwZXI=","M3001":"Y3NhbMOhZGZh","M3002":"ZXNlbcOpbnllaw==","M3003":"dMO2cnTDqW5ldGVr","M3004":"Y3NhbMOhZGkgZXJla2x5ZQ==","M3005":"ZmVsZmVkZXrDqXM=","M4001":"S8O2emxlbcOpbnk=","M5001":"a8O2csO8bGJlbMO8bCA8TWVtb3J5IFdoaXNwZXI+","M6001":"QXogw6lsZXQga3LDs25pa8OhamE=","M6002":"U2F2ZSBtZW50w6lz","M6003":"dmlzc3phIG1lbnTDqXM=","M6004":"dsOpZGVsZW0gbGVqw6FyYXRpIGTDoXR1bQ==","M6005":"QSBkb2t1bWVudHVtIHRhcnRhbG1henphIHTDtmJiIHN6ZXJrZXN6dGhldMWRIHN6w7Z2ZWdlcyBmw6FqbG9rLCDDqXMgbcOpZGlhZsOhamxva2F0LCBww6lsZMOhdWwga8OpcGVrZXQsIFBERiwgYXVkaW8gw6lzIHZpZGVv","M6006":"bmVtIGVsZm9nYWTDoXNh","M6007":"a2lvc3p0","M6008":"Zm9nYWRvdHQ=","M6009":"w7Zyw7ZrYmVmb2dhZMOzIHN6w7xsxZFr","M6010":"YmlvbMOzZ2lhaSBzesO8bMWRaw==","M6011":"a2F0dGludHNvbiBixZF2w610ZW5p","M6012":"a2F0dGludHNvbiDDtnNzemVoYWp0aGF0w7M=","M6013":"a2F0dGludHNvbiB2w6FsdGFuaQ==","M6014":"a2F0dGludHNvbiBvbHZhc25p","M6015":"VVJMIG1lZ29zenTDoXNyYQ==","M6016":"c3plcmtlc3p0aGV0xZE=","M6017":"a8OpcA==","M6018":"aGFuZy0=","M6019":"dmlkZcOz","M6020":"UERGIGRva3VtZW50dW0=","M6021":"aGFuZ2VyxZE=","M6022":"Zmlub21oYW5nb2zDoXM=","M6023":"asOhdHN6aWs=","M7000":"c3plbcOpbHllcyBhcmNow612dW3DoXQ=","M7001":"QXogw6lsZXQga3LDs25pa8OhamE=","M7002":"RsOpbnlrw6lwYWxidW0=","M7003":"Zm9udG9zIGhlbHlldA==","M7004":"Z3nFsWp0ZW3DqW55","M7005":"aG9iYmk=","M7006":"b2x2YXM=","M7007":"w61yw6Fzb2s=","M7008":"Zm9udG9zIGVtYmVyZWs=","M7009":"bGV2ZWxlesOpcw==","M7010":"U2Vnw610c8OpZw==","M7011":"SMOhemnDoWxsYXQ=","M7012":"a2Fycmllcg==","M7013":"Q8OpbG9rIMOpcyB0ZXJ2ZWs=","M7014":"c3rDoW1sw6Fr","M7015":"bmV2w6l0IMOpcyBjw61tw6l0","M7016":"a8O2bHTDqXN6ZXQ=","M7017":"cmVtZWttxbF2ZWs=","M7018":"VGVzdCDDqXMgYXogZWfDqXN6c8OpZw==","M7019":"Z29uZG9sYXRvayDDqXMgw7Z0bGV0ZWs=","M7020":"a2VkdmVuYw==","M7021":"YsO8c3prZXPDqWc=","M7022":"c3rDoW1sYQ==","M7099":"c3pleA==","M7100":"a2F0ZWfDs3JpYQ==","M7101":"bsOpdg==","M7102":"c3rDvGxldMOpc25hcA==","M7103":"bmFwb24gYSBoYWzDoWw=","M7104":"c3rDvGxldMOpc2kgaGVseQ==","M7105":"a8O2csO8bGJlbMO8bA==","M7106":"a8O2emVsaQ==","M7107":"Rm9sZGVy","M7108":"ZG9rdW1lbnR1bQ==","M7109":"SG96esOhZsOpcsOpcw==","M7110":"UsOpc3psZXQ=","M7111":"YmV2ZXpldMOpcw==","M7112":"aMOtcmVzIHVyYWxrb2TDsw==","M7113":"bmFneSBtZXN0ZXJlaw==","M7114":"bGVnZW5kYQ==","M7115":"c3plbcOpbHllcyBnecWxanRlbcOpbnll","M7116":"cmVnaXN6dHLDoWxuaSBheiDDumo=","M7117":"bnlpbHbDoW5vcw==","M7118":"Y3NhayBuZWtlbQ==","M7119":"Y3NhbMOhZA==","M7120":"RmnDs2s=","M7121":"QmXDoWxsw610w6Fzb2s=","M7122":"a2F0ZWfDs3JpYSBtZW5lZHpzbWVudA==","M7123":"S2F0ZWfDs3JpYSBuZXZl","M7124":"bWFnw6Fuw6lsZXQ=","M7125":"YWtjacOz","M7126":"aG96esOhYWQ=","M7127":"w7pqIG1hcHBh","M7128":"w7pqIGRva3VtZW50dW0=","M7129":"ZnJpc3PDrXTDqXM=","M7130":"ZmVscmFrw6Fz","M7131":"ZmVsc8WRIHN6aW50","M7132":"aG96esOhIGjDoXphc3TDoXJz","M7133":"aG96esOhIGd5ZXJtZWs=","M7134":"YWRkIG7FkWk=","M7135":"YWRkIGbDqXJmaQ==","M7136":"cG9ydHLDqQ==","M7137":"aXNtZXJldGxlbg==","M7138":"csO2dmlkIGluZm8=","M7139":"RWRkaWcgZW1sw6lrZXpuaQ==","M7140":"aGVseSBlbWzDqWtlem5p","M7141":"w5pqIGthdGVnw7NyaWE=","M7142":"bnlpbHbDoW50YXJ0w6Fzb2s=","M7143":"c3pha3bDqWxlbcOpbnk=","M7144":"bmFwdMOhcg==","M7145":"RmnDs2sgZS1tYWls","M7146":"dsOpbGVtw6luecOpdCBtw6Fzb2trYWw=","M7147":"U3plcnrFkQ==","M7148":"bmVtIGzDqXRlesWR","M7149":"YmVqZWxlbnRrZXp2ZQ==","M7502":"ZmVsdMO2bHTDqXM=","M7504":"bGXDrXLDoXM=","M7505":"Y8OtbQ==","M7506":"SG96esOhc3rDs2zDoXNvaw==","M7507":"c3p1cGVyIGplbHN6w7M=","M7508":"YWRhdG9rYXQgbGV0w7ZsdGVuaQ==","M7509":"ZmVsdMO2bHRlbmkgYXogYWRhdG9rYXQ=","M7510":"bGV0w7ZsdGhldGkgY3NhbMOhZA==","M7511":"ZmVsdMO2bHRlbmkgYSBjc2Fsw6FkaQ==","M7512":"YWRhdGLDoXppcw==","M7513":"VsOhbGFzc3pvbiBlZ3kgcMOpbGTDoXQgY3NhbMOhZA==","M7514":"dW50aXRsZWQ=","M7515":"dGVyaGVsw6lzLi4u","M7516":"aWTFkXNlYmIgdsOpciB2b25hbA==","M7517":"aMOhemFzdMOhcnNhaw==","M7518":"Z3llcmVrZWs=","M7519":"c3rDrW5lcyBzdMOtbHVz","M7520":"S2VyZXPDqXM=","M7521":"b2x2YXNoYXTDsyBrb21tZW50w6Fy","M7522":"YWxrYWxtYXpuaSBrw7Nk","M7523":"T3JzesOhZw==","M7524":"dsOhcm9z","M7525":"a2lib250YWtvemlrIGjDoXphc3TDoXJzYWs=","M7526":"c3plcmVzIGjDoXphc3TDoXJzYWs=","M7527":"c3plcmVzIGxlc3rDoXJtYXrDoXM=","M7528":"a2lib250YWtvemlrIGxlc3rDoXJtYXrDoXM=","M7529":"bXV0YXRqw6FrIGEgdsOpciB2b25hbA==","M7530":"c3rDvGxldMOpc2kgw6l2Zm9yZHVsw7NqYQ==","M7531":"aGFsw6FsYSDDqXZmb3JkdWzDs2rDoW4=","M7532":"VW5pw7Mgw6l2Zm9yZHVsw7NqYQ==","M7533":"c3rDoXJtYXrDoXM=","M7534":"dmFneW9ua2V6ZWzFkWs=","M7535":"aGFsw6FsIGhlbHll","M7536":"Q3JlYXRvcg==","M8001":"TWkgYSBNZW1vcnkgV2hpc3BlciYjODQ4Mjs=","M8002":"TWnDqXJ0IE1lbW9yeSBXaGlzcGVyJiM4NDgyOw==","M8003":"UMOpbGRhIGNzYWzDoWRvaw==","M8004":"U2Vnw610c8OpZw==","M8005":"TMOpbnllZ3JlIHTDtnLFkQ==","M8006":"U3plbcOpbHllcyBmacOzaw=="},"icon":"Hungary.gif"},{"_id":"FTSUPER-LS-icons","tx":"1553007682","words":{"en":"USA.gif","cs":"czech.jpg","he":"isreal.jpg","fa":"iran.jpg","zh":"China.gif","de":"Germany.gif","fr":"France.gif","it":"Italy.gif","es":"Spain.gif","pt":"Portugal.gif","ru":"Russia.gif","ja":"Japan.gif","ar":"Saudi.jpg","hi":"India.gif","ko":"Korea.gif","th":"Thailand.gif","ur":"Pakistan.jpg","hu":"Hungary.gif","nl":"dutch.jpg","sv":"sweden.jpg","fi":"Finland.gif","no":"Norway.gif","pl":"Poland.gif","id":"Indonesia.jpg","vi":"Vietnam.gif","el":"Greece.jpg","tr":"Turkey.gif","tl":"Philippines.jpg"},"icon":"all"},{"tx":"1553007682","_id":"FTSUPER-LS-id","words":{"en":"SW5nZ2VyaXM=","zh":"Q2luYQ==","de":"SmVybWFu","fr":"UGVyYW5jaXM=","it":"SXRhbGk=","es":"U3BhbnlvbA==","pt":"UG9ydHVnaXM=","ru":"UnVzaWE=","ja":"SmVwYW5n","ar":"QXJhYg==","hi":"SGluZGk=","ko":"S29yZWE=","th":"VGhhaQ==","ur":"S2VpbmdpbmFu","hu":"SG9uZ2FyaWEg","nl":"QmVsYW5kYQ==","sv":"YmFoYXNhIFN3ZWRpYQ==","fi":"RmlubGFuZGlh","no":"Tm9yd2VnaWE=","pl":"cG9sYW5kaWE=","id":"SW5kb25lc2lh","vi":"VmlldG5hbQ==","el":"eXVuYW5p","tr":"dHVya2k=","tl":"b3JhbmcgcGlsaXBpbmE=","cs":"Q2Vrbw==","he":"SWJyYW5p","fa":"UGVyc2lh","M1001":"bG9naW4=","M1002":"bG9nIG91dA==","M1003":"bWVtYmF0YWxrYW4=","M1004":"bWVueWltcGFu","M1005":"S2VoaWR1cGFuIGRhbiBrZWx1YXJnYQ==","M0002":"T0s=","M0003":"bmFpaw==","M0004":"dHVydW4=","M0005":"ZXJyb3I=","M0006":"bWVuZ2hhcHVz","M0007":"bWVuZ3VuZGFuZw==","M0008":"a2lyaW0=","M0009":"VGVydXNrYW4=","M0010":"bXVuZHVy","M0011":"aHVidW5nYW4=","M0012":"aHVidW5nYW4gamFsdXI=","M0013":"bW9yZQ==","M0014":"dGFtcGlsYW4=","M0015":"YW5hayBhbmdrYXQ=","M0016":"VG90YWw=","M0017":"bWVudW5nZw==","M0018":"YW5hayBhbmdrYXQ=","M1495":"SGVsbG8gZGVhcg==","M1496":"U2lsYWthbiBsaWhhdCBwb2hvbiBrZWx1YXJnYQ==","M1497":"c2FsYW0=","M1498":"cGVuZXJpbWE=","M1499":"U3ViamVr","M1500":"RWRpdCBwZXJzb25hbCBpbmZv","M1501":"VXNlciBJRA==","M1502":"RW1haWw=","M1503":"bG9naW4gZ2FnYWw=","M1504":"a2F0YSBzYW5kaQ==","M1505":"b3JhbmcgZm9rdXM=","M1506":"a29kZSByZWdpc3RyYXNp","M1507":"anVkdWw=","M1508":"YmFoYXNh","M1509":"anVkdWw=","M1510":"bmlsYWk=","M1511":"c3RhbmRhciBiYWhhc2E=","M1512":"b3JhbmcgcGVydGFtYQ==","M1513":"cHJvdGVrc2kgcGFzc3dvcmQ=","M1514":"YmVyYWtoaXIgdGFuZ2dhbA==","M1515":"U2V0ZWxhaCBiZXJha2hpcg==","M1516":"ZGFyaSBvcmFuZyBsYWlu","M1517":"cGFzc3dvcmQgeWFuZyBzYWxhaA==","M1518":"a2VnYWdhbGFu","M1519":"bWVuZ2dhYnVuZ2thbg==","M1520":"U2VzaSBrYWRhbHVhcnNh","M1521":"b3Jhbmc=","M1000":"TWVtb3J5IFdoaXNwZXI=","M3001":"c2lsc2lsYWg=","M3002":"cGVyaXN0aXdh","M3003":"Y2VyaXRh","M3004":"cHVzYWth","M3005":"cGVuZW11YW4=","M4001":"YnVsZXRpbg==","M5001":"dGVudGFuZyA8TWVtb3J5IFdoaXNwZXI+","M6001":"Zm9ydW0=","M6002":"SGVtYXQgYmFja3Vw","M6003":"bWVtdWxpaGthbiBiYWNrdXA=","M6004":"cGVybGluZHVuZ2FuIGJlcmFraGlyIHRhbmdnYWw=","M6005":"U2VidWFoIGRva3VtZW4gZGFwYXQgbWVuY2FrdXAgYmViZXJhcGEgZmlsZSB0ZWtzIHlhbmcgZGFwYXQgZGllZGl0LCBkYW4gZmlsZSBtZWRpYSBzZXBlcnRpIGdhbWJhciwgUERGLCBhdWRpbyBkYW4gdmlkZW8=","M6006":"dGlkYWsgYWRhIGFkb3BzaQ==","M6007":"bWVtYmFnaWthbg==","M6008":"ZGlhZG9wc2k=","M6009":"bWVuZ2Fkb3BzaSBvcmFuZyB0dWE=","M6010":"b3JhbmcgdHVhIGJpb2xvZ2lz","M6011":"a2xpayB1bnR1ayBtZW1wZXJsdWFz","M6012":"a2xpayBtZWxpcGF0","M6013":"a2xpayB1bnR1ayBiZXJhbGlo","M6014":"a2xpayB1bnR1ayBtZW1iYWNhIHRlbnRhbmc=","M6015":"VVJMIHVudHVrIGJlcmJhZ2k=","M6016":"ZGllZGl0","M6017":"Z2FtYmFy","M6018":"YXVkaW8=","M6019":"dmlkZW8=","M6020":"ZG9rdW1lbiBQREY=","M6021":"Vm9sdW1lIHN1YXJh","M6022":"bWVsb2RpIGluZGFo","M6023":"YmVybWFpbg==","M7000":"YXJzaXAgcHJpYmFkaQ==","M7001":"aGlkdXAga3Jvbmlr","M7002":"YWxidW0gZm90bw==","M7003":"dGVtcGF0IHBlbnRpbmc=","M7004":"a29sZWtzaQ==","M7005":"aG9iaQ==","M7006":"YmVyYnVueWk=","M7007":"dHVsaXNhbg==","M7008":"b3Jhbmctb3JhbmcgcGVudGluZw==","M7009":"a29yZXNwb25kZW5zaQ==","M7010":"bWVtYmFudA==","M7011":"SGV3YW4=","M7012":"a2FyaWVy","M7013":"VHVqdWFuIGRhbiByZW5jYW5h","M7014":"QWt1bg==","M7015":"bmFtYSBkYW4gZ2VsYXI=","M7016":"cHVpc2k=","M7017":"a2FyeWE=","M7018":"VHVidWggZGFuIGtlc2VoYXRhbg==","M7019":"cGlraXJhbiBkYW4gaWRl","M7020":"ZmF2b3JpdA==","M7021":"a2ViYW5nZ2Fhbg==","M7022":"cmVrZW5pbmc=","M7099":"c2Vrcw==","M7100":"a2F0ZWdvcmk=","M7101":"bmFtYQ==","M7102":"dWxhbmcgdGFodW4=","M7103":"aGFyaSBrZW1hdGlhbg==","M7104":"dGVtcGF0IGxhaGly","M7105":"dGVudGFuZw==","M7106":"bWVudXR1cA==","M7107":"bWFw","M7108":"ZG9rdW1lbg==","M7109":"TWVuZ2Frc2Vz","M7110":"RGV0YWls","M7111":"cGVuZ2FudGFy","M7112":"cGVuZ3Vhc2EgdGVya2VuYWw=","M7113":"Z3VydSBiZXNhcg==","M7114":"bGVnZW5kYQ==","M7115":"a29sZWtzaSBwcmliYWRp","M7116":"bWVuZGFmdGFyIGJhcg==","M7117":"cHVibGlr","M7118":"c2F5YSBoYW55YQ==","M7119":"a2VsdWFyZ2E=","M7120":"cmVrZW5pbmc=","M7121":"UGVuZ2F0dXJhbg==","M7122":"bWFuYWplbWVuIGthdGVnb3Jp","M7123":"bmFtYSBLYXRlZ29yaQ==","M7124":"cHJpYmFkaQ==","M7125":"dGluZGFrYW4=","M7126":"bWVuYW1iYWhrYW4=","M7127":"Zm9sZGVyIGJhcg==","M7128":"ZG9rdW1lbiBiYXI=","M7129":"bWVtcGVyYmFydWk=","M7130":"YW5vdGFzaQ==","M7131":"dGluZ2thdCBhdGFz","M7132":"bWVuYW1iYWhrYW4gcGFzYW5nYW4=","M7133":"bWVuYW1iYWggYW5haw==","M7134":"bWVuYW1iYWhrYW4gcGVyZW1wdWFu","M7135":"dGFtYmFoa2FuIGxha2ktbGFraQ==","M7136":"cG90cmV0","M7137":"ZGlrZXRhaHVp","M7138":"SW5mbyBzaW5na2F0","M7139":"c2FhdCB1bnR1ayBtZW5naW5nYXQ=","M7140":"dGVtcGF0IHVudHVrIG1lbmdpbmdhdA==","M7141":"S2F0ZWdvcmkgQmFy","M7142":"YXJzaXA=","M7143":"a2VhaGxpYW4=","M7144":"a2FsZW5kZXI=","M7145":"YWt1biBlLW1haWw=","M7146":"cGFuZGFuZ2FuIG9yYW5nIGxhaW4=","M7147":"UGVudWxpcw==","M7148":"dGlkYWsgYWRh","M7149":"bWFzdWs=","M7502":"bWVuZy11cGxvYWQ=","M7504":"ZGVza3JpcHNp","M7505":"anVkdWw=","M7506":"a29tZW50YXI=","M7507":"c3VwZXIga2F0YSBzYW5kaQ==","M7508":"bWVuLWRvd25sb2FkIGRhdGE=","M7509":"dXBsb2FkIGRhdGE=","M7510":"a2VsdWFyZ2EgZG93bG9hZA==","M7511":"bWVuZy11cGxvYWQga2VsdWFyZ2E=","M7512":"RGF0YWJhc2U=","M7513":"UGlsaWggY29udG9oIGtlbHVhcmdh","M7514":"dW50aXRsZWQ=","M7515":"cGVtdWF0YW4uLi4=","M7516":"dHVhIGtldHVydW5hbiBkYXJhaA==","M7517":"cGFzYW5nYW4=","M7518":"YW5hay1hbmFr","M7519":"Z2F5YSB3YXJuYQ==","M7520":"cGVuY2FyaWFu","M7521":"YmFjYSBwZW5qZWxhc2Fu","M7522":"bWVuZ2FqdWthbiBwZXJtb2hvbmFuIGtvZGU=","M7523":"TmVnYXJh","M7524":"a290YQ==","M7525":"YmVya2VtYmFuZyBwYXNhbmdhbg==","M7526":"bWVsaXBhdCBwYXNhbmdhbg==","M7527":"bWVsaXBhdCBnYXJpcyBrZXR1cnVuYW4=","M7528":"YmVya2VtYmFuZyBnYXJpcyBrZXR1cnVuYW4=","M7529":"YWNhcmEga2V0dXJ1bmFu","M7530":"dWxhbmcgdGFodW4ga2VsYWhpcmFu","M7531":"cGVyaW5nYXRhbiBrZW1hdGlhbg==","M7532":"VW5pb24gdWxhbmcgdGFodW4=","M7533":"a2V0dXJ1bmFu","M7534":"d2FsaQ==","M7535":"dGVtcGF0IG1lbmluZ2dhbA==","M7536":"Q3JlYXRvcg==","M8001":"YXBhIHlhbmcgTWVtb3J5IFdoaXNwZXImIzg0ODI7","M8002":"TWVuZ2FwYSBNZW1vcnkgV2hpc3BlciYjODQ4Mjs=","M8003":"S2VsdWFyZ2EgY29udG9o","M8004":"TWVtYmFudHU=","M8005":"S2UgdGl0aWs=","M8006":"QWt1biBwcmliYWRp"},"icon":"Indonesia.jpg"},{"tx":"1553007682","_id":"FTSUPER-LS-it","words":{"en":"SW5nbGVzZQ==","zh":"Q2luZXNl","de":"VGVkZXNjbw==","fr":"RnJhbmNlc2U=","it":"SXRhbGlhbm8=","es":"U3BhZ25vbG8=","pt":"UG9ydG9naGVzZQ==","ru":"UnVzc28=","ja":"R2lhcHBvbmVzZSA=","ar":"QXJhYm8g","hi":"SGluZGkg","ko":"Q29yZWFubyA=","th":"VGhhaSA=","ur":"VXJkdSA=","hu":"VW5naGVyZXNlIA==","nl":"RHV0Y2gg","sv":"U3ZlZGVzZSA=","fi":"RmlubGFuZGVzZSA=","no":"Tm9ydmVnZXNlIA==","pl":"UG9sYWNjbyA=","id":"UG9sYWNjbyA=","vi":"VmlldG5hbWVzZSA=","el":"UG9sYWNjbyA=","tr":"UG9sYWNjbyA=","tl":"UG9sYWNjbyA=","cs":"Y2VjbyA=","he":"ZWJyYWljbyA=","fa":"cGVyc2lhbm8=","M1001":"aWwgbG9naW4=","M1002":"ZGlzY29ubmV0dGVyc2k=","M1003":"QW5udWxsYQ==","M1004":"U2FsdmE=","M1005":"TGEgdml0YSBlIGxhIGZhbWlnbGlh","M0002":"T0s=","M0003":"VXA=","M0004":"Z2nDuQ==","M0005":"RXJyb3Jl","M0006":"Y2FuY2VsbGE=","M0007":"aW52aXRhcmU=","M0008":"aW52aWFyZQ==","M0009":"YXZhbnRp","M0010":"YXJyZXRyYXRv","M0011":"cmFwcG9ydG8=","M0012":"cmFwcG9ydG8gc2VudGllcm8=","M0013":"ZGkgcGnDuQ==","M0014":"VmlzdWFsaXp6YQ==","M0015":"ZmlnbGlvIGFkb3R0aXZv","M0016":"dG90YWxl","M0017":"YXNwZXR0YXJl","M0018":"YmFtYmlubyBhZG90dGF0bw==","M1495":"Q2lhbyBjYXJv","M1496":"U2kgcHJlZ2EgZGkgcHJlbmRlcmUgdW5vIHNndWFyZG8gZGVsbCdhbGJlcm8gZ2VuZWFsb2dpY28=","M1497":"c2FsdXRp","M1498":"cmljZXZpdG9yZQ==","M1499":"c29nZ2V0dG8=","M1500":"TW9kaWZpY2EgaW5mbw==","M1501":"bm9tZSBkaSBsb2dpbg==","M1502":"RS1tYWls","M1503":"aWwgbG9naW4gZmFsbGl0bw==","M1504":"cGFyb2xhIGQnb3JkaW5l","M1505":"Zm9jdXMgcGVyc29u","M1506":"Y29kaWNlIGRpIHJlZ2lzdHJhemlvbmU=","M1507":"VGl0b2xv","M1508":"bGluZ3Vh","M1509":"dGl0b2xv","M1510":"dmFsb3Jl","M1511":"ZGlmZXR0byBsaW5ndWE=","M1512":"cHJpbWEgcGVyc29uYQ==","M1513":"cHJvdGV6aW9uZSBjb24gcGFzc3dvcmQ=","M1514":"ZGF0YSBkaSBzY2FkZW56YQ==","M1515":"RG9wbyBsYSBzY2FkZW56YQ==","M1516":"RGFnbGkgYWx0cmk=","M1517":"UGFzc3dvcmQgZXJyYXRh","M1518":"cHJlZGVmaW5pdG8=","M1519":"Zm9uZGVyc2k=","M1520":"c2Vzc2lvbmUgw6ggc2NhZHV0YQ==","M1521":"cGVyc29uYQ==","M1000":"TWVtb3J5IFdoaXNwZXI=","M3001":"YWxiZXJvIGdlbmVhbG9naWNv","M3002":"ZXZlbnRp","M3003":"c3Rvcmll","M3004":"Y2ltZWxp","M3005":"c2NvcGVydGE=","M4001":"Qm9sbGV0dGlubw==","M5001":"c3UgPE1lbW9yeSBXaGlzcGVyPg==","M6001":"Rm9ydW0=","M6002":"QmFja3VwIHNhbHZh","M6003":"cmVjdXBlcmFyZSBpbCBiYWNrdXA=","M6004":"UHJvdGV6aW9uZSBkYXRhIGRpIHNjYWRlbnph","M6005":"VW4gZG9jdW1lbnRvIHB1w7IgaW5jbHVkZXJlIHBpw7kgZmlsZSBkaSB0ZXN0byBtb2RpZmljYWJpbGkgZSBmaWxlIG11bHRpbWVkaWFsaSBjb21lIGltbWFnaW5pLCBQREYsIGF1ZGlvIGUgdmlkZW8=","M6006":"bm8gYWRvemlvbmU=","M6007":"ZW1ldHRlcmU=","M6008":"YWRvdHRhdG8=","M6009":"YWRvdHRhbmRvIGdlbml0b3Jp","M6010":"Z2VuaXRvcmkgYmlvbG9naWNp","M6011":"ZmFyZSBjbGljIHBlciBlc3BhbmRlcmU=","M6012":"ZmFpIGNsaWMgcGVyIHBpZWdhcmU=","M6013":"ZmFpIGNsaWMgcGVyIHBhc3NhcmU=","M6014":"Y2xpY2NhIHBlciBsZWdnZXJlIHM=","M6015":"VVJMIHBlciBsYSBjb25kaXZpc2lvbmU=","M6016":"bW9kaWZpY2FiaWxl","M6017":"aW1tYWdpbmU=","M6018":"YXVkaW8=","M6019":"dmlkZW8=","M6020":"ZG9jdW1lbnRvIFBERg==","M6021":"dm9sdW1lIGRlbCBzdW9ubw==","M6022":"c2ludG9uaXp6YXJl","M6023":"Z2lvY2FyZQ==","M7000":"YXJjaGl2aW8gcGVyc29uYWxl","M7001":"dml0YSBjcm9uYWNh","M7002":"Rm90byBBbGJ1bQ==","M7003":"cG9zdG8gaW1wb3J0YW50ZQ==","M7004":"cmFjY29sdGE=","M7005":"SG9iYnk=","M7006":"bGVnZ2U=","M7007":"c2NyaXR0aQ==","M7008":"cGVyc29uZSBpbXBvcnRhbnRp","M7009":"Y29ycmlzcG9uZGVuemE=","M7010":"QWl1dG8=","M7011":"YW5pbWFsaQ==","M7012":"Y2FycmllcmE=","M7013":"T2JpZXR0aXZpIGUgcGlhbmk=","M7014":"Q29udGk=","M7015":"bm9taSBlIHRpdG9saQ==","M7016":"cG9lc2lh","M7017":"Y2Fwb2xhdm9yaQ==","M7018":"RGVsIGNvcnBvIGUgc2FsdXRl","M7019":"cGVuc2llcmkgZSBpZGVl","M7020":"cHJlZmVyaXRv","M7021":"b3Jnb2dsaW8=","M7022":"Y29udG8=","M7099":"c2Vzc28=","M7100":"Y2F0ZWdvcmlh","M7101":"Tm9tZQ==","M7102":"Y29tcGxlYW5ubw==","M7103":"Z2lvcm5vIGRlbGxhIG1vcnRl","M7104":"bHVvZ28gZGkgbmFzY2l0YQ==","M7105":"Y2lyY2E=","M7106":"Y2hpdWRlcmU=","M7107":"Y2FydGVsbGE=","M7108":"ZG9jdW1lbnRv","M7109":"QWNjZXNzbw==","M7110":"RGV0dGFnbGlv","M7111":"aW50cm9kdXppb25l","M7112":"ZmFtb3NvIHNvdnJhbm8=","M7113":"Z3JhbmRpIG1hZXN0cmk=","M7114":"bGVnZ2VuZGE=","M7115":"Y29sbGV6aW9uZSBwZXJzb25hbGU=","M7116":"cmVnaXN0cmFyc2kgbnVvdm8=","M7117":"cHViYmxpY28=","M7118":"bWUgc29sbw==","M7119":"ZmFtaWdsaWE=","M7120":"Y29udG8=","M7121":"aW1wb3N0YXppb25p","M7122":"Y2F0ZWdvcnkgbWFuYWdlbWVudA==","M7123":"bm9tZSBkZWxsYSBjYXRlZ29yaWE=","M7124":"dml0YSBwcml2YXRh","M7125":"YXppb25l","M7126":"YWdnaXVuZ2k=","M7127":"bnVvdmEgY2FydGVsbGE=","M7128":"bnVvdm8gZG9jdW1lbnRv","M7129":"bW9kaWZpY2FyZQ==","M7130":"YW5ub3RhemlvbmU=","M7131":"bGl2ZWxsbyBzdXBlcmlvcmU=","M7132":"YWdnaXVuZ2VyZSBjb25pdWdl","M7133":"YWdnaXVuZ2VyZSBiYW1iaW5v","M7134":"YWdnaXVuZ2kgZmVtbWluaWxl","M7135":"YWdnaXVuZ2kgbWFzY2hpbw==","M7136":"cml0cmF0dG8=","M7137":"c2Nvbm9zY2l1dG8=","M7138":"YnJldmUgaW5mb3JtYXppb25p","M7139":"ZGF0YSBkYSByaWNvcmRhcmU=","M7140":"bHVvZ28gZGEgcmljb3JkYXJl","M7141":"bnVvdmEgY2F0ZWdvcmlh","M7142":"cmVjb3Jk","M7143":"Y29tcGV0ZW56YQ==","M7144":"Y2FsZW5kYXJpbw==","M7145":"QWNjb3VudCBlLW1haWw=","M7146":"b3BpbmlvbmkgZGVnbGkgYWx0cmk=","M7147":"QXV0b3Jl","M7148":"aW5lc2lzdGVudGU=","M7149":"Y29ubmVzc28=","M7502":"Y2FyaWNhcmU=","M7504":"ZGVzY3JpemlvbmU=","M7505":"dGl0b2xv","M7506":"Q29tbWVudGk=","M7507":"cGFyb2xhIGQnb3JkaW5lIGVjY2VsbGVudGU=","M7508":"c2NhcmljYXJlIGkgZGF0aQ==","M7509":"Y2FyaWNhcmUgaSBkYXRp","M7510":"ZmFtaWdsaWEgZG93bG9hZA==","M7511":"Y2FyaWNhIGZhbWlnbGlh","M7512":"YmFuY2EgZGF0aQ==","M7513":"U2NlZ2xpIHVuYSBmYW1pZ2xpYSBlc2VtcGlv","M7514":"dW50aXRsZWQ=","M7515":"Y2FyaWNhbWVudG8uLi4=","M7516":"c3VwZXJpb3JlIGxpZ25hZ2dpbw==","M7517":"Y29uaXVnaQ==","M7518":"YmFtYmluaQ==","M7519":"c3RpbGUgZGkgY29sb3Jl","M7520":"Q2VyY2E=","M7521":"bGVnZ2VyZSBsJ2Fubm90YXppb25l","M7522":"cmljaGllZGVyZSBQcm9tb3Rpb25hbCBDb2Rl","M7523":"UGFlc2U=","M7524":"Y2l0dMOg","M7525":"c3BpZWdhcmUgY29uaXVnaQ==","M7526":"cGllZ2EgY29uaXVnaQ==","M7527":"cGllZ2EgbGlnbmFnZ2lv","M7528":"c3BpZWdhcmUgbGlnbmFnZ2lv","M7529":"c3BldHRhY29sbyBsaWduYWdnaW8=","M7530":"YW5uaXZlcnNhcmlvIGRlbGxhIG5hc2NpdGE=","M7531":"QW5uaXZlcnNhcmlvIGRlbGxhIG1vcnRl","M7532":"YW5uaXZlcnNhcmlvIFVuaW9u","M7533":"YXNjZW5kZW56YQ==","M7534":"ZmlkdWNpYXJp","M7535":"cG9zdG8gZGkgbW9ydGU=","M7536":"Q3JlYXRvcg==","M8001":"Q29zYSDDqCBNZW1vcnkgV2hpc3BlciYjODQ4Mjs=","M8002":"UGVyY2jDqSBNZW1vcnkgV2hpc3BlciYjODQ4Mjs=","M8003":"RXNlbXBpbyBmYW1pZ2xpZQ==","M8004":"QWl1dG8=","M8005":"QWwgcHVudG8=","M8006":"QWNjb3VudCBwZXJzb25hbGU="},"icon":"Italy.gif"},{"tx":"1553007682","_id":"FTSUPER-LS-ja","words":{"en":"6Iux6Kqe","zh":"44Gh44KF44GG44GU","de":"44OJ44Kk44OE6Kqe","fr":"44OV44Op44Oz44K56Kqe","it":"44Kk44K/44Oq44Ki6Kqe","es":"44K544Oa44Kk44Oz6Kqe","pt":"44Od44Or44OI44Ks44Or6Kqe","ru":"44Ot44K344Ki","ja":"5pel5pys6K+t","ar":"44Ki44Op44OT44Ki6Kqe","hi":"44OS44Oz44OH44Kj44O86Kqe","ko":"6Z+T5Zu96Kqe","th":"44K/44Kk44Gu","ur":"44Km44Or44OJ44Kl44O86Kqe","hu":"44OP44Oz44Ks44Oq44O86Kqe","nl":"44Kq44Op44Oz44OA6Kqe","sv":"44K544Km44Kn44O844OH44Oz6Kqe","fi":"44OV44Kj44Oz44Op44Oz44OJ6Kqe","no":"44OO44Or44Km44Kn44O844Gu","pl":"44Od44O844Op44Oz44OJ6Kqe","id":"44Od44O844Op44Oz44OJ6Kqe","vi":"44Od44O844Op44Oz44OJ6Kqe","el":"44Od44O844Op44Oz44OJ6Kqe","tr":"44Od44O844Op44Oz44OJ6Kqe","tl":"44Od44O844Op44Oz44OJ6Kqe","cs":"44OB44Kn44Kz6Kqe","he":"44OY44OW44Op44Kk6Kqe","fa":"44Oa44Or44K344Ki6Kqe","M1001":"44Ot44Kw44Kk44Oz","M1002":"44Ot44Kw44Ki44Km44OI","M1003":"5Y+W44KK5raI44GX","M1004":"5L+d5a2Y","M1005":"55Sf5rS744Go5a625peP","M0002":"T0s=","M0003":"44Ki44OD44OX","M0004":"44OA44Km44Oz","M0005":"44Ko44Op44O8","M0006":"5YmK6Zmk44GZ44KL","M0007":"5oub5b6F","M0008":"6YCB44KL","M0009":"44OV44Kp44Ov44O844OJ","M0010":"5b6M5pa5","M0011":"6Zai5L+C","M0012":"6Zai5L+C44OR44K5","M0013":"5aSa44GP44Gu","M0014":"44OH44Kj44K544OX44Os44Kk","M0015":"6YeM5a2Q","M0016":"5ZCI6KiI","M0017":"5b6F44Gk","M0018":"6aSK5a2Q","M1495":"44GT44KT44Gr44Gh44Gv6Kaq5oSb44Gq44KL","M1496":"5a6257O75Zuz44Gu44KS44GU6Kan44GP44Gg44GV44GE","M1497":"44KI44KN44GX44GP","M1498":"5Y+X5L+h5qmf","M1499":"44OG44O844Oe","M1500":"5YCL5Lq65oOF5aCx44KS57eo6ZuG44GZ44KL","M1501":"44Om44O844K244O85ZCN","M1502":"44Oh44O844Or","M1503":"5aSx5pWX44GX44Gf44Ot44Kw44Kk44Oz","M1504":"44OR44K544Ov44O844OJ","M1505":"44OV44Kp44O844Kr44K544Gu44GC44KL5Lq6","M1506":"55m76Yyy44Kz44O844OJ","M1507":"44K/44Kk44OI44Or","M1508":"6KiA6Kqe","M1509":"44K/44Kk44OI44Or","M1510":"5YCk","M1511":"44OH44OV44Kp44Or44OI6KiA6Kqe","M1512":"5LiA5Lq656ew","M1513":"44OR44K544Ov44O844OJ5L+d6K23","M1514":"5pyJ5Yq55pyf6ZmQ","M1515":"5b6M44Gr5aSx5Yq544GZ44KL","M1516":"5LuW5Lq644GL44KJ","M1517":"6ZaT6YGV44Gj44Gf44OR44K544Ov44O844OJ","M1518":"44OH44OV44Kp44Or44OI","M1519":"44Oe44O844K4","M1520":"44K744OD44K344On44Oz44GM5pyJ5Yq55pyf6ZmQ44GM5YiH44KM44Gm44GE44G+44GZ","M1521":"5Lq6","M1000":"TWVtb3J5IFdoaXNwZXI=","M3001":"5a6257O7","M3002":"44Kk44OZ44Oz44OI","M3003":"44K544OI44O844Oq44O8","M3004":"5a625a6d","M3005":"55m66KaL","M4001":"5o6y56S65p2/","M5001":"57SEIDxNZW1vcnkgV2hpc3Blcj4=","M6001":"44OV44Kp44O844Op44Og","M6002":"44K744O844OW44Gu44OQ44OD44Kv44Ki44OD44OX","M6003":"44OQ44OD44Kv44Ki44OD44OX44KS5b6p5YWD","M6004":"5L+d6K235pyJ5Yq55pyf6ZmQ","M6005":"44OJ44Kt44Ol44Oh44Oz44OI44Gv44CB6KSH5pWw44Gu57eo6ZuG5Y+v6IO944Gq44OG44Kt44K544OI44OV44Kh44Kk44Or44CB55S75YOP44Gq44Gp44Gu44Oh44OH44Kj44Ki44OV44Kh44Kk44Or44KS5ZCr44KB44KL44GT44Go44GM44Gn44GN44CBIFBERuOAgeOCquODvOODh+OCo+OCquOBqOODk+ODh+OCqg==","M6006":"5YWo44GP5o6h55So44GX44G+44Gb44KT","M6007":"6YWN44KK44G+44GZ","M6008":"5o6h55So","M6009":"5Lih6Kaq44KS5o6h55So","M6010":"55Sf54mp5a2m55qE44Gq6Kaq","M6011":"44Kv44Oq44OD44Kv44Gn5ouh5aSn44GX44G+44GZ","M6012":"5YCN44Gr44GX44G+44GZ","M6013":"5YiH44KK5pu/44GI44KL44Gr44Gv44Kv44Oq44OD44Kv","M6014":"57SE6Kqt44KA44Gf44KB44Gr44Kv44Oq44OD44Kv","M6015":"5YWx5pyJ44GZ44KL44Gf44KB44GuVVJM","M6016":"57eo6ZuG5Y+v6IO944Gq","M6017":"57W1","M6018":"44Kq44O844OH44Kj44Kq","M6019":"44OT44OH44Kq","M6020":"UERG5paH5pu4","M6021":"6Z+z6YeP","M6022":"5b6u6Kq/5pW0","M6023":"5pKt5pS+","M7000":"5YCL5Lq655qE44Gq44Ki44O844Kr44Kk44OW","M7001":"5Lq655Sf44Kv44Ot44OL44Kv44Or","M7002":"44OV44Kp44OI44Ki44Or44OQ44Og","M7003":"6YeN6KaB44Gq5aC05omA","M7004":"44Kz44Os44Kv44K344On44Oz","M7005":"6Laj5ZGz","M7006":"6Kqt44G/6L6844G/","M7007":"5paH","M7008":"5aSn5YiH44Gq5Lq644Gf44Gh","M7009":"5a++5b+c","M7010":"5Yqp44GR44Gm","M7011":"44Oa44OD44OI","M7012":"44Kt44Oj44Oq44Ki","M7013":"55uu5qiZ44Go6KiI55S7","M7014":"44Ki44Kr44Km44Oz44OI","M7015":"5ZCN5YmN44Go44K/44Kk44OI44Or","M7016":"6Kmp","M7017":"5YKR5L2c","M7018":"5L2T44Go5YGl5bq3","M7019":"6ICD44GI44KE44Ki44Kk44OH44Ki","M7020":"44GK5rCX44Gr5YWl44KK","M7021":"44OX44Op44Kk44OJ","M7022":"44Ki44Kr44Km44Oz44OI","M7099":"44K744OD44Kv44K5","M7100":"44Kr44OG44K044Oq","M7101":"5ZCN5YmN","M7102":"6KqV55Sf5pel","M7103":"5q2744Gu5pel","M7104":"5Ye655Sf5Zyw","M7105":"57SE","M7106":"44Kv44Ot44O844K6","M7107":"44OV44Kp44Or44OA","M7108":"5paH5pu4","M7109":"5pq06Zyy","M7110":"6Kmz57Sw","M7111":"5bCO5YWl","M7112":"5pyJ5ZCN44Gq5a6a6KaP","M7113":"5beo5Yyg","M7114":"5Lyd6Kqs","M7115":"5YCL5Lq655qE44Gq44Kz44Os44Kv44K344On44Oz","M7116":"5paw44Gf44Gr55m76Yyy","M7117":"5YWs5YWx","M7118":"56eB44Gg44GR","M7119":"5a625peP","M7120":"44Ki44Kr44Km44Oz44OI","M7121":"6Kit5a6a","M7122":"44Kr44OG44K044Oq566h55CG","M7123":"44Kr44OG44K044Oq44O85ZCN","M7124":"44OX44Op44Kk44OQ44K344O8","M7125":"44Ki44Kv44K344On44Oz","M7126":"5Yqg44GI44KL","M7127":"5paw44GX44GE44OV44Kp44Or44OA","M7128":"5paw44GX44GE44OJ44Kt44Ol44Oh44Oz44OI","M7129":"44Ki44OD44OX44OH44O844OI","M7130":"5rOo6YeI","M7131":"44OI44OD44OX44Os44OZ44Or","M7132":"6YWN5YG26ICF44KS6L+95Yqg","M7133":"5a2Q44KS6L+95Yqg44GZ44KL","M7134":"5aWz5oCn44KS6L+95Yqg","M7135":"55S35oCn44KS6L+95Yqg","M7136":"6IKW5YOP","M7137":"5LiN5piO","M7138":"55+t44GE44Kk44Oz44OV44Kp44Oh44O844K344On44Oz","M7139":"6Kaa44GI44Gm5LuK5pel","M7140":"6Kaa44GI44Gm572u44GP","M7141":"5paw44GX44GE44Kr44OG44K044Oq","M7142":"44Os44Kz44O844OJ44KS","M7143":"5bCC6ZaA55+l6K2Y","M7144":"44Kr44Os44Oz44OA44O8","M7145":"44Ki44Kr44Km44Oz44OI6Zu75a2Q44Oh44O844Or","M7146":"5LuW5Lq644Gu5oSP6KaL","M7147":"6JGX6ICF","M7148":"5a2Y5Zyo44GX44G+44Gb44KT","M7149":"44Ot44Kw44Kk44Oz44GX44Gm44GE44G+44GZ","M7502":"44Ki44OD44OX44Ot44O844OJ","M7504":"6Kqs5piO","M7505":"44K/44Kk44OI44Or","M7506":"44Kz44Oh44Oz44OI","M7507":"44K544O844OR44O8IOODkeOCueODr+ODvOODiQ==","M7508":"44OH44O844K/44KS44OA44Km44Oz44Ot44O844OJ","M7509":"44OH44O844K/44KS44Ki44OD44OX44Ot44O844OJ44GZ44KL","M7510":"6LyJ44Gb44KJ44KM44Gq44GE5a625peP","M7511":"5a625peP44KS44Ki44OD44OX44Ot44O844OJ","M7512":"44OH44O844K/44OZ44O844K5","M7513":"5L6L44GI44Gw44OV44Kh44Of44Oq44O844KS6YG45oqe","M7514":"54Sh6aGM","M7515":"6I236YeNLi4u","M7516":"5Y+k44GE6KGA5ray57O76K2c","M7517":"5aSr5amm","M7518":"5a2Q5L6b","M7519":"6Imy44K544K/44Kk44Or","M7520":"5qSc57Si","M7521":"5rOo6YeI44KS6Kqt44KA","M7522":"55Sz44GX6L6844KA5rOo5YaM56CB","M7523":"5Zu9","M7524":"44K344OG44Kj","M7525":"5bGV6ZaL44GZ44KL5aSr5amm","M7526":"5oqY44KK55Wz44KA5aSr5amm","M7527":"5oqY44KK55Wz44KA57O757Wx","M7528":"5bGV6ZaL44GZ44KL57O757Wx","M7529":"44K344On44O857O757Wx","M7530":"55Sf6KqV6KiY5b+1","M7531":"5Zue5b+M","M7532":"44Om44OL44Kq44Oz5ZGo5bm0","M7533":"56WW5YWI","M7534":"5Y+X6KiX6ICF","M7535":"5q2744Gu5aC05omA","M7536":"5Yib5aeL5Lq6","M8001":"5L2V44Gn44GZ44GLIE1lbW9yeSBXaGlzcGVyJiM4NDgyOw==","M8002":"44Gq44GcIE1lbW9yeSBXaGlzcGVyJiM4NDgyOw==","M8003":"5a625peP44Gu5L6L","M8004":"5L2/55So5rOV","M8005":"44Od44Kk44Oz44OI44G4","M8006":"5YCL5Lq644Ki44Kr44Km44Oz44OI"},"icon":"Japan.gif"},{"tx":"1553007682","_id":"FTSUPER-LS-ko","words":{"en":"7JiB7Ja0","zh":"7KSR6rWt7J2Y","de":"64+F7J287J2Y","fr":"7ZSE656R7Iqk7J2Y","it":"7J207YOI66as7JWE7J2Y","es":"7Iqk7Y6Y7J247J2Y","pt":"7Y+s66W07Yis6rCI7J2Y","ru":"65+s7Iuc7JWE7J2Y","ja":"7J2867O47Ja0","ar":"7JWE652867mE7JWEIOunkA==","hi":"7Z6M65SUIOyWtA==","ko":"7ZWc6rWt7J2Y","th":"7ZWc6rWt7J2Y","ur":"7Jqw66W065GQIOunkA==","hu":"7Zed6rCA66as7J2Y","nl":"64Sk642c656A65Oc","sv":"7Iqk7Juo64207J2Y","fi":"7ZWA656A65Oc7J2Y","no":"64W466W07Juo7J207J2Y","pl":"7Y+0656A65Oc7J2Y","id":"7Y+0656A65Oc7J2Y","vi":"7Y+0656A65Oc7J2Y","el":"7Y+0656A65Oc7J2Y","tr":"7Y+0656A65Oc7J2Y","tl":"7Y+0656A65Oc7J2Y","cs":"7LK07L2U7J2Y","he":"7Y+0656A65Oc7J2Y","fa":"7Y6Y66W07Iuc7JWE7J2Y","M1001":"66Gc6re47J24","M1002":"66Gc6re4IOyVhOybgw==","M1003":"7Leo7IaM","M1004":"7KCA7J6l","M1005":"7IOd7Zmc6rO8IOqwgOyhsQ==","M0002":"T0s=","M0003":"7Jis6528","M0004":"7JWE656Y66Gc","M0005":"7Jik66WY","M0006":"7IKt7KCc","M0007":"7LSI64yA","M0008":"67O064K0","M0009":"7JWe7Jy866Gc","M0010":"65Kk66Gc","M0011":"6rSA6rOE","M0012":"6rSA6rOE6rK966Gc","M0013":"642U","M0014":"65SU7Iqk7ZSM66CI7J20","M0015":"7JyE7YOBIOyVhOuPmQ==","M0016":"7LSd","M0017":"64yA6riw","M0018":"7J6F7JaRIOuQnCDsnpDrhYA=","M1495":"7JWI64WV7ZWY7IS47JqUIOy5nOyVoA==","M1496":"6rCA6rOE64+EIOu0kCDso7zsi5zquLAg67CU656N64uI64uk","M1497":"6rSA66Co","M1498":"7IiY7Iug6riw","M1499":"7KO87KCc","M1500":"7KCV67O0IO2OuOynkQ==","M1501":"7IKs7Jqp7J6QIOydtOumhA==","M1502":"7J2066mU7J28","M1503":"7Iuk7Yyo7JeQIOuhnOq3uOyduA==","M1504":"7JWU7Zi4","M1505":"7LSI7KCQ7J2EIOunnuy2lOuKlCDsgqzrnow=","M1506":"65Ox66GdIOy9lOuTnA==","M1507":"7KCc66qp","M1508":"7Ja47Ja0","M1509":"7ZGc7KCc","M1510":"6rCS","M1511":"6riw67O47Ja47Ja0","M1512":"7LKr67KI7Ke4IOyCrOuejA==","M1513":"7JWU7Zi4IOuztO2YuA==","M1514":"66eM66OMIOuCoOynnA==","M1515":"7ZuEIOunjOujjA==","M1516":"64uk66W4IOyCrOuejA==","M1517":"7J6Y66q765CcIOyVlO2YuA==","M1518":"65SU7Y+07Yq4IOqwkg==","M1519":"67OR7ZWp","M1520":"7IS47IWY7J20IOunjOujjOuQmOyWtA==","M1521":"7IKs656M","M1000":"TWVtb3J5IFdoaXNwZXI=","M3001":"6rCA6rOE64+E","M3002":"7J2067Kk7Yq4","M3003":"7J207JW86riw","M3004":"6rCA67O0","M3005":"67Cc6rKs","M4001":"7ZqM67O0","M5001":"7JW9IDxNZW1vcnkgV2hpc3Blcj4=","M6001":"7Y+s65+8","M6002":"7KCA7J6lIOuwseyXhQ==","M6003":"67Cx7JeF7J2EIOuzteq1rA==","M6004":"67O07Zi4IOq4sOqwhCDrp4zro4w=","M6005":"66y47IScLCDsgqzsp4Qg65OxIOyXrOufrCDtjrjsp5Eg6rCA64ql7ZWcIO2FjeyKpO2KuCDtjIzsnbwsIOuwjyDrr7jrlJTslrQg7YyM7J287J2EIO2PrO2VqCDtlaAg7IiY7J6I64ukIFBERiwg7Jik65SU7JikIOuwjyDruYTrlJTsmKQ=","M6006":"642UIOyxhO2Dne2VmOyngA==","M6007":"7ZKN6riw64uk","M6008":"7LGE7YOd","M6009":"67aA66qo66W8IOyxhO2DnQ==","M6010":"7IOd66y87ZWZ7KCBIOu2gOuqqA==","M6011":"7ZmV7J6l7ZWY66Ck66m0IO2BtOumrQ==","M6012":"67CwIO2BtOumrQ==","M6013":"7KCE7ZmYIO2BtOumrQ==","M6014":"7JeQIOuMgO2VnCDtmZXsnbjtlZjroKTrqbQg7YG066at","M6015":"6rO17JqpIFVSTA==","M6016":"7Y647KeR","M6017":"6re466a8","M6018":"7Jik65SU7Jik","M6019":"67mE65SU7Jik","M6020":"UERGIOusuOyEnA==","M6021":"7J2M65+J","M6022":"66+47IS4IOyhsOyglQ==","M6023":"64aA7J20","M7000":"6rCc7J24IOyekOujjOyLpA==","M7001":"7IOd7ZmcIOyXsOuMgOq4sA==","M7002":"7IKs7KeEIOyVqOuylA==","M7003":"7KSR7JqU7ZWcIOyepeyGjA==","M7004":"7IiY7KeR","M7005":"7Leo66+4","M7006":"7J296riw","M7007":"6riA","M7008":"7KSR7JqU7ZWcIOyCrOuejOuTpA==","M7009":"7Ya17Iug","M7010":"64+E7JuA","M7011":"7JWg7JmEIOuPmeusvA==","M7012":"7KeB7JeF","M7013":"66qp7ZGcIOuwjyDqs4Ttmo0=","M7014":"6rOE7KCV","M7015":"7J2066aEIOuwjyDsoJzrqqk=","M7016":"7Iuc","M7017":"6rG47J6R","M7018":"66q46rO8IOqxtOqwlQ==","M7019":"7IOd6rCB6rO8IOyVhOydtOuUlOyWtA==","M7020":"66eI7J2M7JeQIOuTnOuKlA==","M7021":"7J6Q7KG07Ius","M7022":"6rOE7KCV","M7099":"7IS57Iqk","M7100":"67KU7KO8","M7101":"7J2066aE","M7102":"7IOd7J28","M7103":"7KO97J2M7J2YIOuCoA==","M7104":"7Lac7IOdIOyepeyGjA==","M7105":"7JW9","M7106":"6rCA6rmM7Jq0","M7107":"7Y+0642U","M7108":"66y47ISc","M7109":"7KCR7IaN7ZWY64uk","M7110":"7IS467aAIOusmOyCrA==","M7111":"7IaM6rCc","M7112":"7Jyg66qFIOyekA==","M7113":"6rGw7J6l","M7114":"7KCE7ISk","M7115":"6rCc7J247KCB7J24IOyImOynkQ==","M7116":"7IOI66Gc7Jq0IOuTseuhnQ==","M7117":"6rO16rO17J2Y","M7118":"64KY66eM","M7119":"6rCA7KGx","M7120":"6rOE7KCV","M7121":"7ISk7KCV","M7122":"7Lm07YWM6rOg66asIOq0gOumrA==","M7123":"7Lm07YWM6rOg66asIOydtOumhA==","M7124":"7J2A65GU","M7125":"7ZaJ64+Z","M7126":"7LaU6rCA","M7127":"7IOIIO2PtOuNlA==","M7128":"7IOIIOusuOyEnA==","M7129":"7JeF642w7J207Yq4","M7130":"7KO87ISd","M7131":"7LWc6rOgIOyImOykgOydmA==","M7132":"67Cw7Jqw7J6QIOy2lOqwgA==","M7133":"7JWE7J2066W8IOy2lOqwgA==","M7134":"7Jes7ISx7J2EIOy2lOqwgA==","M7135":"64Ko7ISx7J2EIOy2lOqwgA==","M7136":"7LSI7IOB7ZmU","M7137":"7JWMIOyImOyXhuuKlA==","M7138":"7Ken7J2AIOygleuztA==","M7139":"6riw7Ja17ZWY6riwIOuCoOynnA==","M7140":"6riw7Ja1IOyepeyGjA==","M7141":"7IOI66Gc7Jq0IOy5tO2FjOqzoOumrA==","M7142":"6riw66Gd","M7143":"7KCE66y47KCBIOyngOyLnQ==","M7144":"64us66Cl","M7145":"6rOE7KCVIOydtOuplOydvA==","M7146":"64uk66W4IOyCrOuejOuTpOydmCDqsqztlbQ=","M7147":"7KCA7J6Q","M7148":"7KG07J6s7ZWY7KeAIOyViuuKlA==","M7149":"66Gc6re47J24","M7502":"7JeF66Gc65Oc","M7504":"6riw7Iig","M7505":"7ZGc7KCc","M7506":"64yT6riA","M7507":"7IqI7Y287JWU7Zi4","M7508":"642w7J207YSw66W8IOuLpOyatOuhnOuTnA==","M7509":"642w7J207YSw66W8IOyXheuhnOuTnA==","M7510":"ZG93bG9hZCDqsIDsobE=","M7511":"6rCA7KGx7J2EIOyXheuhnOuTnA==","M7512":"642w7J207YSw67Kg7J207Iqk","M7513":"7JiI66W8IOuTpOyWtCDqsIDsobHsnYQg7ISg7YOd","M7514":"7KCc66qpIOyXhuydjA==","M7515":"66Gc65OcLi4u","M7516":"7Jik656Y65CcIO2YiOyVoSDqs4Trs7Q=","M7517":"67Cw7Jqw7J6Q","M7518":"7Ja066aw7J20","M7519":"7IOJ7IOBIOyKpO2DgOydvA==","M7520":"6rKA7IOJ","M7521":"7KO87ISd7J2EIOydveqzoA==","M7522":"7L2U65OcIOyggeyaqQ==","M7523":"6rWt6rCA","M7524":"7Iuc7Yuw","M7525":"7Y6064uk67Cw7Jqw7J6Q","M7526":"6rK567Cw7Jqw7J6Q","M7527":"6rK566Gc65Oc","M7528":"7Y6064uk66Gc65Oc","M7529":"7ZiI7Ya17J2EIO2RnOyLnA==","M7530":"7YOE7IOdIOq4sOuFkOydvA==","M7531":"7KO97J2MIOq4sOuFkOydvA==","M7532":"7Jew7ZWpIOyjvOuFhA==","M7533":"6rCA6rOE","M7534":"7J6s64uo","M7535":"7IKs7KeA","M7536":"Q3JlYXRvcg==","M8001":"66y07JeH7J6F64uI6rmMIE1lbW9yeSBXaGlzcGVyJiM4NDgyOw==","M8002":"7JmcIE1lbW9yeSBXaGlzcGVyJiM4NDgyOw==","M8003":"6rCA7KGxIOyYiOygnA==","M8004":"64+E7JuA","M8005":"7KeA7KCQ","M8006":"6rCc7J24IOqzhOyglQ=="},"icon":"Korea.gif"},{"tx":"1553007682","_id":"FTSUPER-LS-nl","words":{"en":"RW5nZWxz","zh":"Q2hpbmVlcw==","de":"RHVpdHM=","fr":"RnJhbnM=","it":"SXRhbGlhYW5z","es":"U3BhYW5z","pt":"UG9ydHVnZWVz","ru":"UnVzc2lzY2g=","ja":"SmFwYW5zZQ==","ar":"QXJhYmlzY2g=","hi":"SGluZGk=","ko":"S29yZWFhbnM=","th":"VGhhaQ==","ur":"VXJk","hu":"SG9uZ2FhcnM=","nl":"TmVkZXJsYW5kcw==","sv":"WndlZWRzZQ==","fi":"Rmlucw==","no":"Tm9vcnM=","pl":"UG9saWpzdGVu","id":"UG9saWpzdGVu","vi":"UG9saWpzdGVu","el":"UG9saWpzdGVu","tr":"UG9saWpzdGVu","tl":"UG9saWpzdGVu","cs":"VHNqZWNoaXNjaA==","he":"SGVicmVldXdz","fa":"UGVyemlzY2g=","M1001":"aW5sb2dnZW4=","M1002":"dWl0bG9nZ2Vu","M1003":"YW5udWxlcmVu","M1004":"c3BhcmVu","M1005":"TGV2ZW4gZW4gZmFtaWxpZQ==","M0002":"Z29lZA==","M0003":"b21ob29n","M0004":"YmVuZWRlbg==","M0005":"Rm91dA==","M0006":"dmVyd2lqZGVyZW4=","M0007":"bWVnaMOtdmp1aw==","M0008":"c3R1dXI=","M0009":"Zm9yd2FyZA==","M0010":"YWNodGVydWl0","M0011":"cmVsYXRpZQ==","M0012":"cmVsYXRpZSBwYXRo","M0013":"bWVlcg==","M0014":"YmVlbGRzY2hlcm0=","M0015":"cGxlZWdraW5k","M0016":"dG90YWFs","M0017":"d2FjaHRlbg==","M0018":"YWRvcHRpZWtpbmQ=","M1495":"SGFsbG8gbGlldmU=","M1496":"TmVlbSBlZW4g4oCL4oCLa2lqa2plIHZhbiBkZSBzdGFtYm9vbQ==","M1497":"Z3JvZXRlbg==","M1498":"b250dmFuZ2Vy","M1499":"b25kZXJ3ZXJw","M1500":"SW5mbyBiZXdlcmtlbg==","M1501":"R2VicnVpa2Vyc25hYW0=","M1502":"RS1NYWls","M1503":"aW5sb2dnZW4gaXMgbWlzbHVrdA==","M1504":"d2FjaHR3b29yZA==","M1505":"Zm9jdXMgcGVyc29vbg==","M1506":"cmVnaXN0cmF0aWVjb2Rl","M1507":"VGl0ZWw=","M1508":"dGFhbA==","M1509":"dGl0ZWw=","M1510":"d2FhcmRl","M1511":"c3RhbmRhYXJkIHRhYWw=","M1512":"ZWVyc3RlIHBlcnNvb24=","M1513":"d2FjaHR3b29yZGJldmVpbGlnaW5n","M1514":"dmVydmFsZGF0dW0=","M1515":"TmEgaGV0IHZlcnZhbGxlbg==","M1516":"dmFuIGFuZGVyZW4=","M1517":"dmVya2VlcmQgd2FjaHR3b29yZA==","M1518":"c3RhbmRhYXJk","M1519":"c2FtZW5zbWVsdGVu","M1520":"c2Vzc2llIGlzIHZlcmxvcGVu","M1521":"cGVyc29vbg==","M1000":"TWVtb3J5IFdoaXNwZXI=","M3001":"c3RhbWJvb20=","M3002":"ZXZlbmVtZW50ZW4=","M3003":"dmVyaGFsZW4=","M3004":"ZXJmc3R1aw==","M3005":"b250ZGVra2luZw==","M4001":"QnVsbGV0aW4=","M5001":"b3ZlciA8TWVtb3J5IFdoaXNwZXI+","M6001":"ZsOzcnVt","M6002":"c2F2ZSBiYWNrdXA=","M6003":"YmFjay11cCB0ZSBoZXJzdGVsbGVu","M6004":"YmVzY2hlcm1pbmcgdmVydmFsZGF0dW0=","M6005":"RWVuIGRvY3VtZW50IGthbiBtZWVyZGVyZSBiZXdlcmtiYXJlIHRla3N0IGJlc3RhbmRlbiBlbiBtZWRpYSBiZXN0YW5kZW4gem9hbHMgZm90bydzLCBQREYsIGF1ZGlvIGVuIHZpZGVv","M6006":"Z2VlbiBhZG9wdGll","M6007":"dWl0ZGVsZW4=","M6008":"YWFuZ2Vub21lbg==","M6009":"YWRvcHRpZW91ZGVycw==","M6010":"YmlvbG9naXNjaGUgb3VkZXJz","M6011":"S2xpayBvbSB1aXQgdGUgYnJlaWRlbg==","M6012":"S2xpayBvcCB0ZSB2b3V3ZW4=","M6013":"S2xpayBvbSB0ZSBzY2hha2VsZW4=","M6014":"a2xpayBvbSBvdmVyIHRlIGxlemVu","M6015":"VVJMIHZvb3IgaGV0IGRlbGVu","M6016":"YmV3ZXJrYmFyZQ==","M6017":"YWZiZWVsZGluZw==","M6018":"YXVkaW8=","M6019":"dmlkZW8=","M6020":"UERGLWRvY3VtZW50","M6021":"Z2VsdWlkc3ZvbHVtZQ==","M6022":"YWZzdGVsbGVu","M6023":"c3BlbGVu","M7000":"cGVyc29vbmxpamsgYXJjaGllZg==","M7001":"bGV2ZW4ga3Jvbmllaw==","M7002":"Rm90b2FsYnVtcw==","M7003":"YmVsYW5ncmlqa2UgcGxhYXRz","M7004":"Y29sbGVjdGll","M7005":"aG9iYnkncw==","M7006":"Z2VsZXplbg==","M7007":"Z2VzY2hyaWZ0ZW4=","M7008":"YmVsYW5ncmlqa2UgbWVuc2Vu","M7009":"Y29ycmVzcG9uZGVudGll","M7010":"aGVscGVu","M7011":"SHVpc2RpZXJlbg==","M7012":"Y2FycmnDqHJl","M7013":"RG9lbGVuIGVuIHBsYW5uZW4=","M7014":"YWNjb3VudHM=","M7015":"bmFtZW4gZW4gdGl0ZWxz","M7016":"cG/Dq3ppZQ==","M7017":"bWVlc3Rlcndlcmtlbg==","M7018":"TGljaGFhbSBlbiBnZXpvbmRoZWlk","M7019":"Z2VkYWNodGVuIGVuIGlkZWXDq24=","M7020":"ZmF2b3JpZXQ=","M7021":"dHJvdHM=","M7022":"cmVrZW5pbmc=","M7099":"c2Vrcw==","M7100":"Y2F0ZWdvcmll","M7101":"bmFhbQ==","M7102":"dmVyamFhcmRhZw==","M7103":"ZGFnIHZhbiBkZSBkb29k","M7104":"Z2Vib29ydGVwbGFhdHM=","M7105":"b3Zlcg==","M7106":"c2x1aXRlbg==","M7107":"bWFw","M7108":"ZG9jdW1lbnQ=","M7109":"VG9lZ2FuZw==","M7110":"RGV0YWls","M7111":"aW50cm9kdWN0aWU=","M7112":"YmVyb2VtZGUgaGVlcnNlcg==","M7113":"Z3JvdGUgbWVlc3RlcnM=","M7114":"bGVnZW5kZQ==","M7115":"cGVyc29vbmxpamtlIGNvbGxlY3RpZQ==","M7116":"cmVnaXN0cmVyZW4gbmlldXc=","M7117":"cHVibGllaw==","M7118":"bWlqIGFsbGVlbg==","M7119":"ZmFtaWxpZQ==","M7120":"cmVrZW5pbmc=","M7121":"aW5zdGVsbGluZ2Vu","M7122":"Q2F0ZWdvcnkgbWFuYWdlbWVudA==","M7123":"Q2F0ZWdvcmllIG5hYW0=","M7124":"cHJpdmFjeQ==","M7125":"YWN0aWU=","M7126":"dG9ldm9lZ2Vu","M7127":"bmlldXdlIG1hcA==","M7128":"bmlldXcgZG9jdW1lbnQ=","M7129":"Ymlqd2Vya2Vu","M7130":"YWFudGVrZW5pbmc=","M7131":"dG9wbml2ZWE=","M7132":"dm9lZ2VuIGVjaHRnZW5vb3Q=","M7133":"dm9lZ2VuIGtpbmQ=","M7134":"dG9lIHRlIHZvZWdlbiB2cm91d2VsaWprZQ==","M7135":"dG9lIHRlIHZvZWdlbiBtYW4=","M7136":"cG9ydHJldA==","M7137":"b25iZWtlbmQ=","M7138":"a29ydGUgaW5mbw==","M7139":"ZGF0dW0gb20gdGUgb250aG91ZGVu","M7140":"cGxhYXRzZW4gb20gdGUgb250aG91ZGVu","M7141":"bmlldXdlIGNhdGVnb3JpZQ==","M7142":"YXJjaGllZg==","M7143":"ZXhwZXJ0aXNl","M7144":"a2FsZW5kZXI=","M7145":"ZS1tYWlsYWNjb3VudA==","M7146":"b3B2YXR0aW5nZW4gdmFuIGFuZGVyZW4=","M7147":"QXV0ZXVy","M7148":"bm9uLWV4aXN0ZW50","M7149":"aW5nZWxvZ2Q=","M7502":"dXBsb2FkZW4=","M7504":"YmVzY2hyaWp2aW5n","M7505":"dGl0ZWw=","M7506":"Q29tbWVudHM=","M7507":"c3VwZXIgd2FjaHR3b29yZA==","M7508":"ZG93bmxvYWRlbiB2YW4gZ2VnZXZlbnM=","M7509":"dXBsb2FkZW4gdmFuIGdlZ2V2ZW5z","M7510":"ZG93bG9hZCBmYW1pbGll","M7511":"dXBsb2FkZW4gZmFtaWxpZQ==","M7512":"ZGF0YWJhbms=","M7513":"S2llcyBlZW4gdm9vcmJlZWxkIGZhbWlsaWU=","M7514":"dW50aXRsZWQ=","M7515":"aGV0IGxhZGVuLi4u","M7516":"b3VkZXJlIGJsb2VkbGlqbg==","M7517":"ZWNodGdlbm90ZW4=","M7518":"a2luZGVyZW4=","M7519":"a2xldXIgc3Rpamw=","M7520":"Wm9la2Vu","M7521":"bGVlcyBhbm5vdGF0aWU=","M7522":"Z2VsZGVuIHZvb3IgY29kZQ==","M7523":"TGFuZA==","M7524":"c3RhZA==","M7525":"b250dm91d2VuIGVjaHRnZW5vdGVu","M7526":"dm91dyBlY2h0Z2Vub3Rlbg==","M7527":"dm91dyBhZnN0YW1taW5n","M7528":"b250dm91d2VuIGFmc3RhbW1pbmc=","M7529":"dG9uZW4gYmxvZWRsaWpu","M7530":"Z2Vib29ydGUgdmVyamFhcmRhZw==","M7531":"c3RlcmZkYWc=","M7532":"dmVyamFhcmRhZyBVbmll","M7533":"dm9vcmdlc2xhY2h0","M7534":"dHJ1c3RlZXM=","M7535":"cGxhYXRzIHZhbiBkb29k","M7536":"Q3JlYXRvcg==","M8001":"V2F0IGlzIE1lbW9yeSBXaGlzcGVyJiM4NDgyOw==","M8002":"V2Fhcm9tIE1lbW9yeSBXaGlzcGVyJiM4NDgyOw==","M8003":"Vm9vcmJlZWxkIGZhbWlsaWVz","M8004":"SGVscGVu","M8005":"VGVyIHpha2U=","M8006":"UGVyc29vbmxpamsgYWNjb3VudA=="},"icon":"dutch.jpg"},{"tx":"1553007682","_id":"FTSUPER-LS-no","words":{"en":"RW5nZWxzaw==","zh":"S2luZXNpc2s=","de":"VHlzaw==","fr":"RnJhbnNr","it":"SXRhbGllbnNr","es":"U3BhbnNr","pt":"UG9ydHVnaXNpc2s=","ru":"UnVzc2lzaw==","ja":"SmFwYW5zaw==","ar":"QXJhYmlzaw==","hi":"SGluZGk=","ko":"S29yZWFuc2s=","th":"VGhhaQ==","ur":"VXJk","hu":"VW5nYXJzaw==","nl":"TmVkZXJsYW5kc2s=","sv":"U3ZlbnNr","fi":"Rmlubg==","no":"Tm9yc2s=","pl":"UG9sc2s=","id":"UG9sc2s=","vi":"UG9sc2s=","el":"UG9sc2s=","tr":"UG9sc2s=","tl":"UG9sc2s=","cs":"Q3plY2g=","he":"aGVicmFpc2s=","fa":"cGVyc2lzaw==","M1001":"bG9nZyBpbm4=","M1002":"bG9nZ2UgdXQ=","M1003":"YXZicnl0ZQ==","M1004":"c3BhcmU=","M1005":"TGl2IG9nIGZhbWlsaWU=","M0002":"T0s=","M0003":"b3Bw","M0004":"bmVk","M0005":"RmVpbA==","M0006":"c2xldHRl","M0007":"aW52aXRlcmU=","M0008":"c2VuZA==","M0009":"Zm9yd2FyZA==","M0010":"YmFrb3Zlcg==","M0011":"Zm9yaG9sZGV0","M0012":"Zm9yaG9sZGV0IFN0aQ==","M0013":"bWVy","M0014":"c2tqZXJt","M0015":"Zm9zdGVyYmFybg==","M0016":"dG90YWx0","M0017":"dmVudGU=","M0018":"YWRvcHRpdmJhcm4=","M1495":"SGVpIGtqw6ZyZQ==","M1496":"VmVubmxpZ3N0IHRhIGVuIHRpdHQgYXYgc2xla3RzdHJlZXQ=","M1497":"aGlsc2Vu","M1498":"bW90dGFrZXI=","M1499":"RW1uZQ==","M1500":"UmVkaWdlciBpbmZv","M1501":"QnJ1a2VybmF2bg==","M1502":"RS1wb3N0","M1503":"bG9nZyBpbm4gc3Zpa3RldA==","M1504":"cGFzc29yZA==","M1505":"Zm9rdXMgcGVyc29u","M1506":"cmVnaXN0cmVyaW5nIGtvZGVu","M1507":"dGl0dGVs","M1508":"c3Byw6Vr","M1509":"dGl0dGVs","M1510":"dmVyZGk=","M1511":"c3RhbmRhcmQgc3Byw6Vr","M1512":"ZsO4cnN0ZSBwZXJzb24=","M1513":"cGFzc29yZGJlc2t5dHRlbHNl","M1514":"dXRsw7hwZXIgZGF0bw==","M1515":"RXR0ZXIgdXRsw7hwZQ==","M1516":"ZnJhIGFuZHJl","M1517":"ZmVpbCBwYXNzb3Jk","M1518":"c3RhbmRhcmQ=","M1519":"ZnVzam9uZXJl","M1520":"w7hrdGVuIGVyIHV0bMO4cHQ=","M1521":"cGVyc29u","M1000":"TWVtb3J5IFdoaXNwZXI=","M3001":"U2xla3RzdHJl","M3002":"ZXZlbnRz","M3003":"aGlzdG9yaWVy","M3004":"YXJ2ZXN0eWtrZQ==","M3005":"b3BwZGFnZWxzZQ==","M4001":"QnVsbGV0aW4=","M5001":"T20gPE1lbW9yeSBXaGlzcGVyPg==","M6001":"Rm9ydW0=","M6002":"TGFncmUgYmFja3Vw","M6003":"Z2plbm9wcHJldHRlIGJhY2t1cA==","M6004":"YmVza3l0dGVsc2UgdXRsw7hwZXIgZGF0bw==","M6005":"RXQgZG9rdW1lbnQga2FuIGlubmVob2xkZSBmbGVyZSByZWRpZ2VyYmFyZSB0ZWtzdGZpbGVyIG9nIG1lZGllZmlsZXIgc29tIGJpbGRlciwgUERGLCBseWQgb2cgdmlkZW8=","M6006":"aW5nZW4gYWRvcHNqb24=","M6007":"Z2kgdXQ=","M6008":"dmVkdGF0dA==","M6009":"dmVkdGEgZm9yZWxkcmU=","M6010":"YmlvbG9naXNrZSBmb3JlbGRyZQ==","M6011":"a2xpa2sgZm9yIMOlIHV0dmlkZQ==","M6012":"S2xpa2sgZm9yIMOlIGthc3Rl","M6013":"S2xpa2sgZm9yIMOlIHZla3NsZQ==","M6014":"S2xpa2sgZm9yIMOlIGxlc2Ugb20=","M6015":"VVJMIGZvciBkZWxpbmc=","M6016":"cmVkaWdlcmJhcg==","M6017":"YmlsZGU=","M6018":"YXVkaW8=","M6019":"dmlkZW8=","M6020":"UERGLWRva3VtZW50","M6021":"bHlkdm9sdW0=","M6022":"ZmluIHRvbmU=","M6023":"c3BpbGxl","M7000":"cGVyc29ubGlnZSBhcmtpdg==","M7001":"bGl2ZXQga3LDuG5pa2U=","M7002":"Rm90b2FsYnVt","M7003":"dmlrdGlnIHBsYXNz","M7004":"c2FtbGluZw==","M7005":"aG9iYnllcg==","M7006":"bGVzZXI=","M7007":"c2tyaWZ0ZXI=","M7008":"dmlrdGlnZSBwZXJzb25lcg==","M7009":"a29ycmVzcG9uZGFuc2U=","M7010":"aGplbHA=","M7011":"a2rDpmxlZHly","M7012":"a2FycmllcmU=","M7013":"TcOlbCBvZyBwbGFuZXI=","M7014":"a29udG9lcg==","M7015":"bmF2biBvZyB0aXRsZXI=","M7016":"cG9lc2k=","M7017":"bWVzdGVydmVyaw==","M7018":"S3JvcHAgb2cgaGVsc2U=","M7019":"dGFua2VyIG9nIGlkZWVy","M7020":"ZmF2b3JpdHQ=","M7021":"UHJpZGU=","M7022":"a29udG8=","M7099":"a2rDuG5u","M7100":"S2F0ZWdvcmk=","M7101":"TmF2bg==","M7102":"YnVyc2RhZw==","M7103":"ZMO4ZHNkYWc=","M7104":"ZsO4ZGVzdGVk","M7105":"T20=","M7106":"THVraw==","M7107":"Rm9sZGVy","M7108":"RG9jdW1lbnQ=","M7109":"QWRnYW5n","M7110":"RGV0YWxq","M7111":"aW5uZsO4cmluZw==","M7112":"YmVyw7htdGUgaGVyc2tlcg==","M7113":"c3RvcmUgbWVzdGVyZQ==","M7114":"bGVnZW5k","M7115":"cGVyc29ubGlnZSBzYW1saW5n","M7116":"cmVnaXN0cmVyIG55","M7117":"b2ZmZW50bGln","M7118":"bWVnIGJhcmU=","M7119":"ZmFtaWxpZQ==","M7120":"a29udG8=","M7121":"aW5uc3RpbGxpbmdlcg==","M7122":"S2F0ZWdvcmkgbGVkZWxzZQ==","M7123":"S2F0ZWdvcmkgbmF2bg==","M7124":"cGVyc29udmVybg==","M7125":"aGFuZGxpbmc=","M7126":"TGVnZw==","M7127":"bnkgbWFwcGU=","M7128":"bnl0dCBkb2t1bWVudA==","M7129":"b3BwZGF0ZXJlcg==","M7130":"bWVya25hZA==","M7131":"dG9wcG5pdsOl","M7132":"bGVnZ2UgdGlsIGVrdGVmZWxsZQ==","M7133":"bGVnZ2UgYmFybmV0","M7134":"bGVnZ2Uga3Zpbm5lbGlnZQ==","M7135":"bGVnZ2UgbWFubmxpZw==","M7136":"cG9ydHJldHQ=","M7137":"dWtqZW50","M7138":"a29ydCBpbmZv","M7139":"ZGFncyBkYXRvIMOlIGh1c2tl","M7140":"cGxhc3NlciDDpSBodXNrZQ==","M7141":"bnkga2F0ZWdvcmk=","M7142":"cmVrb3JkZXI=","M7143":"a29tcGV0YW5zZQ==","M7144":"a2FsZW5kZXI=","M7145":"S29udG8gZS1wb3N0","M7146":"YW5kcmVzIHN5bnNwdW5rdGVy","M7147":"Rm9yZmF0dGVy","M7148":"aWtrZS1la3Npc3RlcmVuZGU=","M7149":"bG9nZ2V0IGlubg==","M7502":"bGFzdGUgb3Bw","M7504":"QmVza3JpdmVsc2U=","M7505":"dGl0dGVs","M7506":"S29tbWVudGFyZXI=","M7507":"c3VwZXIgcGFzc29yZA==","M7508":"bGFzdGUgbmVkIGRhdGE=","M7509":"bGFzdGUgb3BwIGRhdGE=","M7510":"ZG93bG9hZCBmYW1pbGll","M7511":"bGFzdGUgb3BwIGZhbWlsaWVu","M7512":"ZGF0YWJhc2U=","M7513":"VmVsZyBldCBla3NlbXBlbCBmYW1pbGll","M7514":"dW50aXRsZWQ=","M7515":"bGFzdGluZy4uLg==","M7516":"ZWxkcmUgYmxvZCBhdnN0YW1uaW5n","M7517":"ZWt0ZWZlbGxlcg==","M7518":"YmFybg==","M7519":"ZmFyZ2Ugc3RpbA==","M7520":"U8O4aw==","M7521":"bGVzIGFubm90ZXJpbmc=","M7522":"c8O4a2Ugb20ga29kZQ==","M7523":"TGFuZA==","M7524":"Ynk=","M7525":"dXRmb2xkZSBla3RlZmVsbGVy","M7526":"Zm9sZCBla3RlZmVsbGVy","M7527":"Zm9sZCBhdnN0YW1uaW5n","M7528":"dXRmb2xkZSBhdnN0YW1uaW5n","M7529":"dmlzZXIgYmxvZCBhdnN0YW1uaW5n","M7530":"ZsO4ZHNlbCBqdWJpbGV1bQ==","M7531":"ZMO4ZCBqdWJpbGV1bQ==","M7532":"VW5pb24ganViaWxldW0=","M7533":"w6Z0dA==","M7534":"Ym9iZXN0eXJlcmU=","M7535":"ZMO4ZHNzdGVk","M7536":"Q3JlYXRvcg==","M8001":"SHZhIGVyIE1lbW9yeSBXaGlzcGVyJiM4NDgyOw==","M8002":"SHZvcmZvciBNZW1vcnkgV2hpc3BlciYjODQ4Mjs=","M8003":"RWtzZW1wZWwgZmFtaWxpZXI=","M8004":"SGplbHA=","M8005":"VGlsIHB1bmt0ZXQ=","M8006":"UGVyc29ubGlnIGtvbnRv"},"icon":"Norway.gif"},{"tx":"1553007682","_id":"FTSUPER-LS-pl","words":{"en":"QW5naWVsc2tp","zh":"Q2hpxYRza2k=","de":"TmllbWllY2tp","fr":"RnJhbmN1c2tp","it":"V8WCb3NraQ==","es":"SGlzenBhxYRza2k=","pt":"UG9ydHVnYWxza2k=","ru":"Um9zeWpza2k=","ja":"SmFwb8WEc2tp","ar":"QXJhYnNraQ==","hi":"SGluZGk=","ko":"S29yZWHFhHNraQ==","th":"VGhhaQ==","ur":"VXJk","hu":"V8SZZ2llcnNraQ==","nl":"SG9sZW5kZXJza2k=","sv":"U3p3ZWR6a2k=","fi":"RmnFhHNraQ==","no":"Tm9yd2Vza2k=","pl":"asSZenlrIHBvbHNraQ==","id":"asSZenlrIHBvbHNraQ==","vi":"asSZenlrIHBvbHNraQ==","el":"asSZenlrIHBvbHNraQ==","tr":"asSZenlrIHBvbHNraQ==","tl":"asSZenlrIHBvbHNraQ==","cs":"Q3plY2g=","he":"aGVicmFqc2tp","fa":"cGVyc2tp","M1001":"emFsb2d1aiBzacSZ","M1002":"emFsb2d1aiBzacSZ","M1003":"YW51bG93YcSH","M1004":"b3N6Y3rEmWR6YcSH","M1005":"xbt5Y2llIGkgcm9kemluYQ==","M0002":"ZG9icnpl","M0003":"dyBnw7NyxJk=","M0004":"dyBkw7PFgg==","M0005":"QmxhZA==","M0006":"dXN1bsSFxIc=","M0007":"emFwcmFzemFt","M0008":"d3nFm2xpag==","M0009":"ZG8gcHJ6b2Q=","M0010":"ZG8gdHnFgg==","M0011":"cmVsYWNqYQ==","M0012":"cmVsYWNqYSDFm2NpZcW8a2E=","M0013":"d2nEmWNlag==","M0014":"d3nFm3dpZXRsYWN6","M0015":"cHJ6eWJyYW5lIGR6aWVja28=","M0016":"Y2HFgmtvd2l0eQ==","M0017":"Y3pla2HEhw==","M0018":"cHJ6eWrEmcWCYSBkemllY2tv","M1495":"V2l0YW0gZHJvZHp5","M1496":"UHJvc3rEmSBzcG9qcnplxIcgbmEgZHJ6ZXdvIGdlbmVhbG9naWN6bmU=","M1497":"cG96ZHJvd2llbmlh","M1498":"b2RiaW9ybmlr","M1499":"VGVtYXQ=","M1500":"RWR5dHVqIGluZm9ybWFjamU=","M1501":"TmF6d2EgdXp5dGtvd25pa2E=","M1502":"RW1haWw=","M1503":"emFsb2d1aiBzacSZIG5pZSBwb3dpb2TFgm8=","M1504":"aGFzxYJv","M1505":"c2t1cCBzacSZIG5hIG9zb2JpZQ==","M1506":"a29kIHJlamVzdHJhY3lqbnk=","M1507":"dHl0dcWC","M1508":"asSZenlr","M1509":"dHl0dcWC","M1510":"d2FydG/Fm8SH","M1511":"ZG9tecWbbG5pZSBqxJl6eWs=","M1512":"cGllcndzemEgb3NvYmE=","M1513":"b2Nocm9uYSBoYXPFgmVt","M1514":"dGVybWluIHVwxYJ5d2E=","M1515":"UG8gd3lnYXNh","M1516":"b2QgaW5ueWNo","M1517":"esWCZSBoYXPFgm8=","M1518":"ZG9tecWbbG5l","M1519":"xYLEhWN6ecSH","M1520":"c2VzamEgd3lnYXPFgmE=","M1521":"b3NvYmE=","M1000":"TWVtb3J5IFdoaXNwZXI=","M3001":"ZHJ6ZXdvIGdlbmVhbG9naWN6bmU=","M3002":"d3lkYXJ6ZW5pYQ==","M3003":"aGlzdG9yaWU=","M3004":"c2NoZWRh","M3005":"b2RrcnljaWU=","M4001":"Yml1bGV0eW4=","M5001":"byA8TWVtb3J5IFdoaXNwZXI+","M6001":"Zm9ydW0=","M6002":"YmFja3VwIHNhdmU=","M6003":"b2R6eXNraXdhbmlhIGtvcGlpIHphcGFzb3dlag==","M6004":"T2Nocm9uYSBkYXTEmSB3eWdhxZtuacSZY2lh","M6005":"RG9rdW1lbnQgbW/FvGUgemF3aWVyYcSHIHdpZWxlIGRvIGVkeWNqaSBwbGlrw7N3IHRla3N0b3d5Y2ggaSBwbGlrw7N3IG11bHRpbWVkaWFsbnljaCwgdGFraWNoIGphayB6ZGrEmWNpYSwgUERGLCBhdWRpbyBpIHdpZGVv","M6006":"bmllIHByenlqxJljaWU=","M6007":"d3lkYcSH","M6008":"cHJ6eWrEmXR5","M6009":"cHJ6eWptdWrEhWMgcm9kemljw7N3","M6010":"YmlvbG9naWN6bnljaCByb2R6aWPDs3c=","M6011":"a2xpa25paiwgYWJ5IHJvendpbsSFxIc=","M6012":"a2xpa25paiwgYWJ5IHrFgm/FvHnEhw==","M6013":"a2xpa25paiwgYWJ5IHByemXFgsSFY3p5xIc=","M6014":"a2xpa25paiwgYWJ5IHByemVjenl0YcSHIG8=","M6015":"QWRyZXMgZG8gcG9kemlhxYI=","M6016":"ZWR5dG93YWxueQ==","M6017":"b2JyYXo=","M6018":"YXVkaW8=","M6019":"d2lkZW8=","M6020":"ZG9rdW1lbnQgUERG","M6021":"Z8WCb8Wbbm/Fm8SH","M6022":"ZG9zdHJvacSH","M6023":"Z3JhxIc=","M7000":"b3NvYmlzdGUgYXJjaGl3dW0=","M7001":"a3JvbmlrYSDFvHljaWE=","M7002":"YWxidW15IGZvdG9ncmFmaWN6bmU=","M7003":"d2HFvG5lIG1pZWpzY2U=","M7004":"a29sZWtjamE=","M7005":"aG9iYnk=","M7006":"Y3p5dGE=","M7007":"cGlzbWE=","M7008":"V2HFvG5lIG9zb2J5","M7009":"a29yZXNwb25kZW5jamE=","M7010":"V3NwYXJjaWU=","M7011":"WndpZXJ6xJl0YQ==","M7012":"S2FyaWVyYQ==","M7013":"Q2VsZSBpIHBsYW55","M7014":"S29udGE=","M7015":"bmF6d2lza2EgaSB0eXR1xYJ5","M7016":"cG9lemph","M7017":"YXJjeWR6aWXFgmE=","M7018":"Q2lhxYJvIGkgemRyb3dpZQ==","M7019":"bXnFm2xpIGkgaWRlaQ==","M7020":"dWx1Ymlvbnk=","M7021":"ZHVtYQ==","M7022":"a29udG8=","M7099":"c2Vrcw==","M7100":"a2F0ZWdvcmlh","M7101":"TmF6d2E=","M7102":"dXJvZHppbnk=","M7103":"ZHppZcWEIMWbbWllcmNp","M7104":"bWllanNjZSB1cm9kemVuaWE=","M7105":"bw==","M7106":"THVray4uLg==","M7107":"Rm9sZGVy","M7108":"ZG9rdW1lbnQ=","M7109":"RG9zdMSZcA==","M7110":"U3pjemVnw7PFgg==","M7111":"d3Byb3dhZHplbmll","M7112":"c8WCeW5ueSB3xYJhZGNh","M7113":"d2llbGN5IG1pc3Ryem93aWU=","M7114":"bGVnZW5kYQ==","M7115":"b2RiacOzciBvc29iaXN0eQ==","M7116":"Tm93YSByZWplc3RyYWNqYQ==","M7117":"cHVibGljem55","M7118":"bW5pZSB0eWxrbw==","M7119":"cm9kemluYQ==","M7120":"a29udG8=","M7121":"VXN0YXdpZW5pYQ==","M7122":"emFyesSFZHphbmllIEthdGVnb3JpYQ==","M7123":"TmF6d2Ega2F0ZWdvcmlp","M7124":"UHJ5d2F0bm/Fm8SH","M7125":"YWtjamE=","M7126":"ZG9kYcSH","M7127":"bm93eSBmb2xkZXI=","M7128":"bm93eSBkb2t1bWVudA==","M7129":"YWt0dWFsaXpvd2HEhw==","M7130":"YWRub3RhY2ph","M7131":"dG9wIGxldmVs","M7132":"ZG9kYWogbWHFgsW8b25rYQ==","M7133":"ZG9kYcSHIGR6aWVja28=","M7134":"ZG9kYWogc2FtaWPEmQ==","M7135":"ZG9kYWogc2FtY2E=","M7136":"cG9ydHJldA==","M7137":"bmllem5hbnk=","M7138":"a3LDs3RraWUgaW5mbw==","M7139":"UGFtacSZdG5hIGRhdGE=","M7140":"bWllanNjZSBkbyB6YXBhbWnEmXRhbmlh","M7141":"Tm93YSBrYXRlZ29yaWE=","M7142":"ZG9rdW1lbnRhY2ph","M7143":"ZWtzcGVydHl6YQ==","M7144":"a2FsZW5kYXJ6","M7145":"a29udG8gZS1tYWls","M7146":"UG9nbMSFZHkgaW5ueWNo","M7147":"QXV0b3I=","M7148":"bmllaXN0bmllasSFY2E=","M7149":"WmFsb2dvd2FueQ==","M7502":"cHJ6ZXPFgmHEhw==","M7504":"b3Bpcw==","M7505":"dHl0dcWC","M7506":"S29tZW50YXJ6ZQ==","M7507":"d3NwYW5pYcWCeSBoYXPFgm8=","M7508":"cG9iaWVyeiBkYW5l","M7509":"cHJ6ZXPFgmHEhyBkYW5l","M7510":"cm9kemluYSBkb3dsb2Fk","M7511":"emHFgmFkb3dhxIcgcm9kemluxJk=","M7512":"YmF6YSBkYW55Y2g=","M7513":"V3liaWVyeiBwcnp5a8WCYWRvd8SFIHJvZHppbsSZ","M7514":"YmV6IHR5dHXFgg==","M7515":"xYJhZG93YW5pZS4uLg==","M7516":"c3RhcnN6eSByb2Rvd8OzZCBrcndp","M7517":"bWHFgsW8b25rb3dpZQ==","M7518":"ZHppZWNp","M7519":"c3R5bCwga29sb3I=","M7520":"U3p1a2Fq","M7521":"cHJ6ZWN6eXRhxIcgYWRub3RhY2rEmQ==","M7522":"dWJpZWdhxIcgc2nEmSBvIGtvZHppZQ==","M7523":"S3Jhag==","M7524":"TWlhc3Rv","M7525":"cm96d2lqYcSHIHNpxJkgbWHFgsW8b25rb3dpZQ==","M7526":"emFnacSFxIcgbWHFgsW8b25rb3dpZQ==","M7527":"emFnacSFxIcgcm9kb3fDs2Q=","M7528":"cm96d2lqYcSHIHNpxJkgcm9kb3fDs2Q=","M7529":"cG9rYcW8IHJvZG93w7NkIGtyd2k=","M7530":"cm9jem5pY2EgdXJvZHppbg==","M7531":"cm9jem5pY2EgxZttaWVyY2k=","M7532":"cm9jem5pY2EgVW5paQ==","M7533":"cG9jaG9kemVuaWU=","M7534":"b3BpZWth","M7535":"bWllanNjZSDFm21pZXJjaQ==","M7536":"Q3JlYXRvcg==","M8001":"Q28gamVzdCBNZW1vcnkgV2hpc3BlciYjODQ4Mjs=","M8002":"Q3plbXUgTWVtb3J5IFdoaXNwZXImIzg0ODI7","M8003":"UHJ6eWvFgmFkIHJvZHppbnk=","M8004":"V3NwYXJjaWU=","M8005":"RG8gbW9tZW50","M8006":"S29udG8gb3NvYmlzdGU="},"icon":"Poland.gif"},{"tx":"1553007682","_id":"FTSUPER-LS-pt","words":{"en":"SW5nbMOqcw==","zh":"Q2hpbsOqcw==","de":"QWxlbcOjbw==","fr":"RnJhbmPDqnM=","it":"SXRhbGlhbm8=","es":"RXNwYW5ob2w=","pt":"UG9ydHVndcOqcw==","ru":"UnVzc28=","ja":"SmFwb27DqnM=","ar":"w6FyYWJl","hi":"SGluZGk=","ko":"Q29yZWFubw==","th":"VGhhaQ==","ur":"VXJk","hu":"SMO6bmdhcm8=","nl":"SG9sYW5kw6pz","sv":"U3VlY28=","fi":"RmlubGFuZMOqcw==","no":"Tm9ydWVndcOqcw==","pl":"UG9sb27DqnM=","id":"UG9sb27DqnM=","vi":"VmlldG5hbWVzZQ==","el":"UG9sb27DqnM=","tr":"UG9sb27DqnM=","tl":"UG9sb27DqnM=","cs":"dGNoZWNv","he":"aGVicmFpY28=","fa":"cGVyc2E=","M1001":"Q29uZWN0ZS1zZQ==","M1002":"bG9nb3V0","M1003":"Q2FuY2VsYXI=","M1004":"R3VhcmRhcg==","M1005":"VmlkYSBlIGRhIGZhbcOtbGlh","M0002":"T0s=","M0003":"cGFyYSBjaW1h","M0004":"cGFyYSBiYWl4bw==","M0005":"RXJybw==","M0006":"ZXhjbHVpcg==","M0007":"Y29udmlkYXI=","M0008":"ZW52aWFy","M0009":"RW5jYW1pbmhhcg==","M0010":"cGFyYSB0csOhcw==","M0011":"cmVsYWNpb25hbWVudG8=","M0012":"cmVsYWNpb25hbWVudG8gY2FtaW5obw==","M0013":"bWFpcw==","M0014":"ZXhpYmnDp8Ojbw==","M0015":"Y3JpYW7Dp2EgYWRvdGFkYQ==","M0016":"dG90YWwgZGU=","M0017":"ZXNwZXJhcg==","M0018":"Y3JpYW7Dp2EgYWRvdGl2YQ==","M1495":"T2zDoSBxdWVyaWRh","M1496":"UG9yIGZhdm9yLCBkw6ogdW1hIG9saGFkYSBuYSDDoXJ2b3JlIGdlbmVhbMOzZ2ljYQ==","M1497":"cmVsYcOnw6Nv","M1498":"cmVjZWl2ZXI=","M1499":"YXNzdW50bw==","M1500":"RWRpdGFyIGluZm9ybWHDp8O1ZXM=","M1501":"Tm9tZSBkZSB1dGlsaXphZG9y","M1502":"RS1tYWls","M1503":"bG9naW4gZmFsaG8=","M1504":"c2VuaGE=","M1505":"cGVzc29hIGRlIGZvY28=","M1506":"Y8OzZGlnbyBkZSByZWdpc3Rybw==","M1507":"dMOtdHVsbw==","M1508":"bMOtbmd1YQ==","M1509":"dMOtdHVsbw==","M1510":"dmFsb3I=","M1511":"cGFkcsOjbyBsw61uZ3Vh","M1512":"cHJpbWVpcmEgcGVzc29h","M1513":"cHJvdGXDp8OjbyBwb3Igc2VuaGE=","M1514":"ZGF0YSBkZSB2YWxpZGFkZQ==","M1515":"QXDDs3MgZXhwaXJhcg==","M1516":"T3V0cm9zIHbDqmVt","M1517":"c2VuaGEgZXJyYWRh","M1518":"cGFkcsOjbw==","M1519":"ZnVuZGly","M1520":"c2Vzc8OjbyBleHBpcm8=","M1521":"cGVzc29h","M1000":"TWVtb3J5IFdoaXNwZXI=","M3001":"w6Fydm9yZSBnZW5lYWzDs2dpY2E=","M3002":"ZXZlbnRvcw==","M3003":"aGlzdMOzcmlhcw==","M3004":"cmVsw61xdWlhcyBkZSBmYW3DrWxpYQ==","M3005":"ZGVzY29iZXJ0YQ==","M4001":"Ym9sZXRpbQ==","M5001":"c29icmUgPE1lbW9yeSBXaGlzcGVyPg==","M6001":"ZsOzcnVt","M6002":"YmFja3VwIGRlIHNhdmU=","M6003":"cmVjdXBlcmFyIGRlIGJhY2t1cA==","M6004":"cHJvdGVjw6fDo28gZGF0YSBleHBpcmFy","M6005":"VW0gZG9jdW1lbnRvIHBvZGUgaW5jbHVpciB2w6FyaW9zIGFycXVpdm9zIGRlIHRleHRvIGVkaXTDoXZlbCBlIGFycXVpdm9zIGRlIG3DrWRpYSwgY29tbyBmb3RvcywgUERGLCDDoXVkaW8gZSB2w61kZW8=","M6006":"c2VtIGFkb8Onw6Nv","M6007":"ZGlzdHJpYnVpcg==","M6008":"YWRvdGFkbw==","M6009":"YWRvdGFuZG8gcGFpcw==","M6010":"cGFpcyBiaW9sw7NnaWNvcw==","M6011":"Y2xpcXVlIHBhcmEgZXhwYW5kaXI=","M6012":"Y2xpcXVlIHBhcmEgZG9icmFy","M6013":"Y2xpcXVlIHBhcmEgYWx0ZXJuYXI=","M6014":"Y2xpcXVlIHBhcmEgbGVyIHNvYnJl","M6015":"VVJMIHBhcmEgY29tcGFydGlsaGFtZW50bw==","M6016":"ZWRpdMOhdmVs","M6017":"Zm90b2dyYWZpYQ==","M6018":"YXVkaXRpdm8=","M6019":"dsOtZGVv","M6020":"ZG9jdW1lbnRvIFBERg==","M6021":"dm9sdW1lIGRvIHNvbQ==","M6022":"YWZpbmFy","M6023":"VG9xdWU=","M7000":"QXJxdWl2byBwZXNzb2Fs","M7001":"QSB2aWRhIGNyw7RuaWNh","M7002":"w6FsYnVucyBkZSBmb3Rvcw==","M7003":"bHVnYXIgaW1wb3J0YW50ZQ==","M7004":"Y29sZcOnw6Nv","M7005":"cGFzc2F0ZW1wb3M=","M7006":"bMOq","M7007":"ZXNjcml0b3M=","M7008":"cGVzc29hcyBpbXBvcnRhbnRlcw==","M7009":"Y29ycmVzcG9uZMOqbmNpYQ==","M7010":"U29jb3Jybw==","M7011":"QW5pbWFpcw==","M7012":"Y2FycmVpcmE=","M7013":"TWV0YXMgZSBwbGFub3M=","M7014":"Y29udGFz","M7015":"bm9tZXMgZSB0w610dWxvcw==","M7016":"cG9lc2lh","M7017":"b2JyYXM=","M7018":"Q29ycG8gZSBzYcO6ZGU=","M7019":"cGVuc2FtZW50b3MgZSBpZMOpaWFz","M7020":"ZmF2b3JpdG8=","M7021":"b3JndWxobw==","M7022":"Y29udGE=","M7099":"c2V4bw==","M7100":"Y2F0ZWdvcmlh","M7101":"Tm9tZQ==","M7102":"YW5pdmVyc8Ohcmlv","M7103":"ZGlhIGRhIG1vcnRl","M7104":"bG9jYWwgZGUgbmFzY2ltZW50bw==","M7105":"c29icmU=","M7106":"RmVjaGFy","M7107":"ZG9icmFkb3I=","M7108":"ZG9jdW1lbnRv","M7109":"QWNlc3Nv","M7110":"RGV0YWxoZQ==","M7111":"aW50cm9kdcOnw6Nv","M7112":"Z292ZXJuYW50ZSBmYW1vc28=","M7113":"Z3JhbmRlcyBtZXN0cmVz","M7114":"bGVuZGE=","M7115":"Y29sZcOnw6NvIHBlc3NvYWw=","M7116":"cmVnaXN0cmFyIG5vdmE=","M7117":"cMO6YmxpY28=","M7118":"bWUgYXBlbmFz","M7119":"ZmFtw61saWE=","M7120":"Y29udGE=","M7121":"Q29uZmlndXJhw6fDtWVz","M7122":"Z2VyZW5jaWFtZW50byBwb3IgY2F0ZWdvcmlh","M7123":"bm9tZSBkYSBjYXRlZ29yaWE=","M7124":"cHJpdmFjaWRhZGU=","M7125":"YcOnw6Nv","M7126":"YWRpY2lvbmFy","M7127":"bm92YSBwYXN0YQ==","M7128":"bm92byBkb2N1bWVudG8=","M7129":"YXR1YWxpemFy","M7130":"YW5vdGHDp8Ojbw==","M7131":"bsOtdmVsIHN1cGVyaW9y","M7132":"YWRpY2lvbmFyIGPDtG5qdWdl","M7133":"YWRpY2lvbmFyIGNyaWFuw6dh","M7134":"YWRpY2lvbmFyIGZlbWluaW5h","M7135":"YWRpY2lvbmFyIG1hc2N1bGlubw==","M7136":"cmV0cmF0bw==","M7137":"ZGVzY29uaGVjaWRv","M7138":"aW5mbyBjdXJ0bw==","M7139":"ZGF0YSBwYXJhIGxlbWJyYXI=","M7140":"bHVnYXIgcGFyYSBzZSBsZW1icmFy","M7141":"Tm92YSBDYXRlZ29yaWE=","M7142":"cmVnaXN0cm9z","M7143":"cGVyw61jaWE=","M7144":"Y2FsZW5kw6FyaW8=","M7145":"Y29udGEgZGUgZS1tYWls","M7146":"cG9udG9zIGRlIHZpc3RhIGRvcyBvdXRyb3M=","M7147":"QXV0b3I=","M7148":"aW5leGlzdGVudGU=","M7149":"bG9nYWRv","M7502":"ZmF6ZXIgdXBsb2Fk","M7504":"ZGVzY3Jpw6fDo28=","M7505":"dMOtdHVsbw==","M7506":"Y29tZW50w6FyaW9z","M7507":"c3VwZXIgc2VuaGE=","M7508":"ZG93bmxvYWQgZGUgZGFkb3M=","M7509":"dXBsb2FkIGRlIGRhZG9z","M7510":"ZmFtw61saWEgZG93bG9hZA==","M7511":"dXBsb2FkIGRlIGZhbcOtbGlh","M7512":"YmFuY28gZGUgZGFkb3M=","M7513":"RXNjb2xoYSB1bSBleGVtcGxvIGRlIGZhbcOtbGlh","M7514":"c2VtIHTDrXR1bG8=","M7515":"Y2FycmVnYW1lbnRvLi4u","M7516":"bGluaGFnZW0=","M7517":"Y8O0bmp1Z2Vz","M7518":"Y3JpYW7Dp2Fz","M7519":"ZXN0aWxvIGRlIGNvcg==","M7520":"UHJvY3VyYXI=","M7521":"bGVpYSBhbm90YcOnw6Nv","M7522":"Y2FuZGlkYXRhci1zZSBhIFByb21vdGlvbmFsIENvZGU=","M7523":"UGHDrXM=","M7524":"Y2lkYWRl","M7525":"ZGVzZG9icmFyIGPDtG5qdWdlcw==","M7526":"ZG9icmFyIGPDtG5qdWdlcw==","M7527":"ZG9icmFyIGxpbmhhZ2Vt","M7528":"ZGVzZG9icmFyIGxpbmhhZ2Vt","M7529":"ZXNwZXTDoWN1bG8gbGluaGFnZW0=","M7530":"YW5pdmVyc8OhcmlvIGRlIG5hc2NpbWVudG8=","M7531":"YW5pdmVyc8OhcmlvIGRlIG1vcnRl","M7532":"YW5pdmVyc8OhcmlvIFVuacOjbw==","M7533":"YW50ZXBhc3NhZG9z","M7534":"Y3VyYWRvcmVz","M7535":"bHVnYXIgZGEgbW9ydGU=","M7536":"Q3JlYXRvcg==","M8001":"TyBxdWUgw6kgTWVtb3J5IFdoaXNwZXImIzg0ODI7","M8002":"UG9yIHF1w6ogTWVtb3J5IFdoaXNwZXImIzg0ODI7","M8003":"RXhlbXBsbyBkZSBmYW3DrWxpYXM=","M8004":"U29jb3Jybw==","M8005":"QW8gcG9udG8=","M8006":"Q29udGEgcGVzc29hbA=="},"icon":"Portugal.gif"},{"tx":"1553007682","_id":"FTSUPER-LS-ru","words":{"en":"0LDQvdCz0LvQuNC50YHQutC40Lk=","zh":"0LrQuNGC0LDQudGB0LrQuNC5","de":"0L3QtdC80LXRhtC60LjQuQ==","fr":"0YTRgNCw0L3RhtGD0LfRgdC60LjQuQ==","it":"0LjRgtCw0LvRjNGP0L3RgdC60LjQuQ==","es":"0LjRgdC/0LDQvdGB0LrQuNC5","pt":"0L/QvtGA0YLRg9Cz0LDQu9GM0YHQutC40Lk=","ru":"UNGD0YHRgdC60LjQuQ==","ja":"0Y/Qv9C+0L3RgdC60LjQuQ==","ar":"0LDRgNCw0LHRgdC60LjQuQ==","hi":"0YXQuNC90LTQuA==","ko":"0LrQvtGA0LXQudGB0LrQuNC5","th":"0YLQsNC50YHQutC40Lk=","ur":"0Y/Qt9GL0Log0YPRgNC00YM=","hu":"0LLQtdC90LPQtdGA0YHQutC40Lk=","nl":"0LPQvtC70LvQsNC90LTRgdC60LjQuQ==","sv":"0YjQstC10LTRgdC60LjQuQ==","fi":"0YTQuNC90YHQutC40Lk=","no":"0L3QvtGA0LLQtdC20YHQutC40Lk=","pl":"0L/QvtC70YzRgdC60LjQuQ==","id":"0L/QvtC70YzRgdC60LjQuQ==","vi":"0L/QvtC70YzRgdC60LjQuQ==","el":"0L/QvtC70YzRgdC60LjQuQ==","tr":"0L/QvtC70YzRgdC60LjQuQ==","tl":"0L/QvtC70YzRgdC60LjQuQ==","cs":"0YfQtdGI0YHQutC40Lk=","he":"0LjQstGA0LjRgg==","fa":"0L/QtdGA0YHQuNC00YHQutC40Lk=","M1001":"0LLQvtC50YLQuA==","M1002":"0LLRi9C50YLQuCDQuNC3INGB0LjRgdGC0LXQvNGL","M1003":"0J7RgtC80LXQvdCw","M1004":"0Y3QutC+0L3QvtC80LjRgtGM","M1005":"0JbQuNC30L3RjCDQuCDRgdC10LzRjNGP","M0002":"0YXQvtGA0L7RiNC+","M0003":"0LLQstC10YDRhQ==","M0004":"0LLQvdC40Lc=","M0005":"0J7RiNC40LHQutCw","M0006":"0YPQtNCw0LvRj9GC0Yw=","M0007":"0L/RgNC40LPQu9Cw0YjQsNC10Lw=","M0008":"0L7RgtC/0YDQsNCy0LjRgtGM","M0009":"0JLQv9C10YDQtdC0","M0010":"0L3QsNC30LDQtA==","M0011":"0L7RgtC90L7RiNC10L3QuNGP","M0012":"0L7RgtC90L7RiNC10L3QuNGPINCf0YPRgtGM","M0013":"0LXRidC1","M0014":"0J/QvtC60LDQt9Cw0YLRjA==","M0015":"0L/RgNC40LXQvNC90YvQuSDRgNC10LHQtdC90L7Qug==","M0016":"0LLRgdC10LPQvg==","M0017":"0LbQtNCw0YLRjA==","M0018":"0L/RgNC40LXQvNC90YvQuSDRgNC10LHQtdC90L7Qug==","M1495":"0JfQtNGA0LDQstGB0YLQstGD0LnRgtC1LCDQtNC+0YDQvtCz0LjQtQ==","M1496":"0J/QvtC20LDQu9GD0LnRgdGC0LAsINC/0L7RgdC80L7RgtGA0LjRgtC1INGB0LXQvNC10LnQvdC+0LPQviDQtNC10YDQtdCy0LA=","M1497":"0KEg0YPQstCw0LbQtdC90LjQtdC8","M1498":"0L/RgNC40LXQvNC90LjQug==","M1499":"0JfQsNCz0L7Qu9C+0LLQvtC6","M1500":"0KDQtdC00LDQutGC0LjRgNC+0LLQsNGC0Ywg0LjQvdGE0L7RgNC80LDRhtC40Y4=","M1501":"0JjQvNGPINC/0L7Qu9GM0LfQvtCy0LDRgtC10LvRjw==","M1502":"RS1tYWls","M1503":"0LLQvtC50YLQuCDQvdC1INGD0LTQsNC70L7RgdGM","M1504":"0L/QsNGA0L7Qu9GM","M1505":"0YTQvtC60YPRgQ==","M1506":"0KDQtdCz0LjRgdGC0YDQsNGG0LjQvtC90L3Ri9C5INC60L7QtA==","M1507":"0L3QsNC30LLQsNC90LjQtQ==","M1508":"0Y/Qt9GL0Lo=","M1509":"0L3QsNC30LLQsNC90LjQtQ==","M1510":"0LfQvdCw0YfQtdC90LjQtQ==","M1511":"0YPQvNC+0LvRh9Cw0L3QuNGOINGP0LfRi9C6","M1512":"0L/QtdGA0LLRi9C5INGH0LXQu9C+0LLQtdC6","M1513":"0LfQsNGJ0LjRgtCwINC/0LDRgNC+0LvQtdC8","M1514":"0LTQsNGC0LAg0LjRgdGC0LXQutCw0Y7RidC40Lk=","M1515":"0L/QvtGB0LvQtSDQuNGB0YLQtdGH0LXQvdC40Y8g0YHRgNC+0LrQsA==","M1516":"0L7RgiDQtNGA0YPQs9C40YU=","M1517":"0J3QtdCy0LXRgNC90YvQuSDQv9Cw0YDQvtC70Yw=","M1518":"0L/QviDRg9C80L7Qu9GH0LDQvdC40Y4=","M1519":"0YHQu9C40YLRjA==","M1520":"0YHQtdGB0YHQuNGPINC40YHRgtC10Lo=","M1521":"0YfQtdC70L7QstC10Lo=","M1000":"TWVtb3J5IFdoaXNwZXI=","M3001":"0LPQtdC90LXQsNC70L7Qs9C40YfQtdGB0LrQvtC1INC00LXRgNC10LLQvg==","M3002":"0JzQtdGA0L7Qv9GA0LjRj9GC0LjRjw==","M3003":"0LjRgdGC0L7RgNC40Lg=","M3004":"0YDQtdC70LjQutCy0LjQuA==","M3005":"0L7RgtC60YDRi9GC0LjQtQ==","M4001":"0LHRjtC70LvQtdGC0LXQvdGM","M5001":"0L7QutC+0LvQviA8TWVtb3J5IFdoaXNwZXI+","M6001":"0YTQvtGA0YPQvA==","M6002":"0KHQvtGF0YDQsNC90LXQvdC40LUg0YDQtdC30LXRgNCy0L3Ri9GF","M6003":"0LLQvtGB0YHRgtCw0L3QvtCy0LjRgtGMINGA0LXQt9C10YDQstC90YPRjiDQutC+0L/QuNGO","M6004":"0JfQsNGJ0LjRgtCwINC00LDRgtGDINC40YHRgtC10LrQsNC10YI=","M6005":"0JTQvtC60YPQvNC10L3RgiDQvNC+0LbQtdGCINCy0LrQu9GO0YfQsNGC0Ywg0LIg0YHQtdCx0Y8g0L3QtdGB0LrQvtC70YzQutC+INGA0LXQtNCw0LrRgtC40YDRg9C10LzRi9GFINGC0LXQutGB0YLQvtCy0YvRhSDRhNCw0LnQu9C+0LIsINC4INC80LXQtNC40LAt0YTQsNC50LvRiywg0YLQsNC60LjQtSDQutCw0Log0YTQvtGC0L7Qs9GA0LDRhNC40LgsIFBERiwg0LDRg9C00LjQviDQuCDQstC40LTQtdC+","M6006":"0L3QtdGCINCf0YDQuNC90Y/RgtC40LU=","M6007":"0YDQsNC30LTQsNCy0LDRgtGM","M6008":"0L/RgNC40L3Rj9GC","M6009":"0L/RgNC40LXQvNC90YvRhSDRgNC+0LTQuNGC0LXQu9C10Lk=","M6010":"0LHQuNC+0LvQvtCz0LjRh9C10YHQutC40LUg0YDQvtC00LjRgtC10LvQuA==","M6011":"0YnQtdC70LrQvdC40YLQtSwg0YfRgtC+0LHRiyDRgNCw0LfQstC10YDQvdGD0YLRjA==","M6012":"0L3QsNC20LzQuNGC0LUg0YfRgtC+0LHRiyDRgdCy0LXRgNC90YPRgtGM","M6013":"0L3QsNC20LzQuNGC0LUsINGH0YLQvtCx0Ysg0L/QtdGA0LXQudGC0Lg=","M6014":"0L3QsNC20LzQuNGC0LUsINGH0YLQvtCx0Ysg0L/RgNC+0YfQuNGC0LDRgtGMINC+","M6015":"VVJMINC00LvRjyDRgdC+0LLQvNC10YHRgtC90L7Qs9C+","M6016":"0YDQtdC00LDQutGC0LjRgNGD0LXQvNGL0LU=","M6017":"0LrQsNGA0YLQuNC90LA=","M6018":"0LDRg9C00LjQvg==","M6019":"0LLQuNC00LXQvg==","M6020":"UERGINC00L7QutGD0LzQtdC90YI=","M6021":"0LPRgNC+0LzQutC+0YHRgtC4INC30LLRg9C60LA=","M6022":"0YLQvtC90LrQsNGPINC90LDRgdGC0YDQvtC50LrQsA==","M6023":"0LjQs9GA0LDRgtGM","M7000":"0LvQuNGH0L3Ri9C5INCw0YDRhdC40LI=","M7001":"0JbQuNC30L3RjCDRhdGA0L7QvdC40LrQsA==","M7002":"0KTQvtGC0L7QsNC70YzQsdC+0LzRiw==","M7003":"0LLQsNC20L3QvtC1INC80LXRgdGC0L4=","M7004":"0LrQvtC70LvQtdC60YbQuNGP","M7005":"0KXQvtCx0LHQuA==","M7006":"0YfQuNGC0LDQtdGC","M7007":"0L/QuNGB0LDQvdC40Lk=","M7008":"0JLQsNC20L3Ri9C1INC70Y7QtNC4","M7009":"0L/QtdGA0LXQv9C40YHQutCw","M7010":"0J/QvtC80L7Qs9C40YLQtQ==","M7011":"0JTQvtC80LDRiNC90LjQtSDQttC40LLQvtGC0L3Ri9C1","M7012":"0LrQsNGA0YzQtdGA0LA=","M7013":"0KbQtdC70Lgg0Lgg0L/Qu9Cw0L3Riw==","M7014":"0YHRh9C10YLQsA==","M7015":"0LjQvNC10L3QsCDQuCDQvdCw0LfQstCw0L3QuNGP","M7016":"0L/QvtGN0LfQuNGP","M7017":"0YjQtdC00LXQstGA0Ys=","M7018":"0KLQtdC70L4g0Lgg0LfQtNC+0YDQvtCy0YzQtQ==","M7019":"0LzRi9GB0LvQuCDQuCDQuNC00LXQuA==","M7020":"0LvRjtCx0LjQvNGL0Lk=","M7021":"0LPQvtGA0LTQvtGB0YLRjA==","M7022":"0YHRh9C10YI=","M7099":"0YHQtdC60YE=","M7100":"0LrQsNGC0LXQs9C+0YDQuNGP","M7101":"0L3QsNC30LLQsNC90LjQtQ==","M7102":"0LTQtdC90Ywg0YDQvtC20LTQtdC90LjRjw==","M7103":"0LTQtdC90Ywg0LPQuNCx0LXQu9C4","M7104":"0LzQtdGB0YLQviDRgNC+0LbQtNC10L3QuNGP","M7105":"0L4=","M7106":"0LHQu9C40LfQutC+","M7107":"0L/QsNC/0LrQsA==","M7108":"0LTQvtC60YPQvNC10L3Rgg==","M7109":"0LTQvtGB0YLRg9C/0LA=","M7110":"0L/QvtC00YDQvtCx0L3Qvg==","M7111":"0LLQstC10LTQtdC90LjQtQ==","M7112":"0LjQt9Cy0LXRgdGC0L3QvtCz0L4g0L/RgNCw0LLQuNGC0LXQu9GP","M7113":"0LLQtdC70LjQutC40YUg0LzQsNGB0YLQtdGA0L7Qsg==","M7114":"0LvQtdCz0LXQvdC00LA=","M7115":"0LvQuNGH0L3QsNGPINC60L7Qu9C70LXQutGG0LjRjw==","M7116":"0LfQsNGA0LXQs9C40YHRgtGA0LjRgNC+0LLQsNGC0Yw=","M7117":"0L7QsdGJ0LXRgdGC0LLQtdC90L3QvtGB0YLRjA==","M7118":"0LzQvdC1INGC0L7Qu9GM0LrQvg==","M7119":"0YfQu9C10L3QsCDRgdC10LzRjNC4","M7120":"0YHRh9C10YI=","M7121":"0L3QsNGB0YLRgNC+0LnQutC4","M7122":"0JrQsNGC0LXQs9C+0YDQuNC50L3Ri9C5INC80LXQvdC10LTQttC80LXQvdGC","M7123":"0L3QsNC30LLQsNC90LjQtSDQutCw0YLQtdCz0L7RgNC40Lg=","M7124":"0JrQvtC90YTQuNC00LXQvdGG0LjQsNC70YzQvdC+0YHRgtGM","M7125":"0LTQtdC50YHRgtCy0LjQtQ==","M7126":"0LTQvtCx0LDQstC70Y/RgtGM","M7127":"0L3QvtCy0YPRjiDQv9Cw0L/QutGD","M7128":"0L3QvtCy0YvQuSDQtNC+0LrRg9C80LXQvdGC","M7129":"0L7QsdC90L7QstC70LXQvdC40LU=","M7130":"0LDQvdC90L7RgtCw0YbQuNGP","M7131":"0LLQtdGA0YXQvdC10LPQviDRg9GA0L7QstC90Y8=","M7132":"0LTQvtCx0LDQstC40YLRjCDRgdGD0L/RgNGD0LPRgw==","M7133":"0LTQvtCx0LDQstC40YLRjCDRgNC10LHQtdC90LrQsA==","M7134":"0LTQvtCx0LDQstC40YLRjCDQttC10L3RidC40L3QsA==","M7135":"0LTQvtCx0LDQstC40YLRjCDQvNGD0LbRgdC60L7QuQ==","M7136":"0L/QvtGA0YLRgNC10YI=","M7137":"0L3QtdC40LfQstC10YHRgtC90YvQuQ==","M7138":"0LrRgNCw0YLQutCw0Y8g0LjQvdGE0L7RgNC80LDRhtC40Y8=","M7139":"0YHQtdCz0L7QtNC90Y/RiNC90LjQuSDQtNC10L3RjCDQv9C+0LzQvdC40YLRjA==","M7140":"0LzQtdGB0YLQviwg0YfRgtC+0LHRiyDQv9C+0LzQvdC40YLRjA==","M7141":"0J3QvtCy0LDRjyDQutCw0YLQtdCz0L7RgNC40Y8=","M7142":"0YPRh9C10YI=","M7143":"0Y3QutGB0L/QtdGA0YLQuNC30LA=","M7144":"0LrQsNC70LXQvdC00LDRgNGM","M7145":"0JDQtNGA0LXRgSDRjdC70LXQutGC0YDQvtC90L3QvtC5INC/0L7Rh9GC0Ys=","M7146":"0J/RgNC+0YHQvNC+0YLRgNGLINC00YDRg9Cz0LjRhQ==","M7147":"0JDQstGC0L7RgA==","M7148":"0L3QtSDRgdGD0YnQtdGB0YLQstGD0LXRgg==","M7149":"0LLQvtGI0LvQuCDQsiDRgdC40YHRgtC10LzRgw==","M7502":"0LfQsNCz0YDRg9C20LDRgtGM","M7504":"0L7Qv9C40YHQsNC90LjQtQ==","M7505":"0L3QsNC30LLQsNC90LjQtQ==","M7506":"0JrQvtC80LzQtdC90YLQsNGA0LjQuA==","M7507":"0YHRg9C/0LXRgCDQv9Cw0YDQvtC70Yw=","M7508":"0YHQutCw0YfQsNGC0Ywg0LTQsNC90L3Ri9C1","M7509":"0LfQsNCz0YDRg9C20LDRgtGMINC00LDQvdC90YvQtQ==","M7510":"0YHQutCw0YfQsNGC0Ywg0YHQtdC80YzRjw==","M7511":"0LfQsNCz0YDRg9C30LjRgtGMINGB0LXQvNGM0Y4=","M7512":"0LHQsNC30LAg0LTQsNC90L3Ri9GF","M7513":"0JLRi9Cx0LXRgNC40YLQtSDQv9GA0LjQvNC10YAg0YHQtdC80YzRjg==","M7514":"0LHQtdC3INC90LDQt9Cy0LDQvdC40Y8=","M7515":"0LfQsNCz0YDRg9C30LrQsC4uLg==","M7516":"0YDQvtC00L7RgdC70L7QstC90LDRjw==","M7517":"0YHRg9C/0YDRg9Cz0Lg=","M7518":"0LTQtdGC0Lg=","M7519":"0YbQstC10YIg0YHRgtC40LvRjA==","M7520":"0J/QvtC40YHQug==","M7521":"0YfQuNGC0LDRgtGMINCw0L3QvdC+0YLQsNGG0LjRjg==","M7522":"0L/RgNC40LzQtdC90Y/RgtGMINC00LvRjyBQcm9tb3Rpb25hbCBDb2Rl","M7523":"0YHRgtGA0LDQvdCw","M7524":"0LPQvtGA0L7QtA==","M7525":"0YDQsNGB0LrRgNGL0LLQsNGC0YzRgdGPINGB0YPQv9GA0YPQs9C4","M7526":"0YHQu9C+0LbQuNGC0Ywg0YHRg9C/0YDRg9Cz0Lg=","M7527":"0YHQu9C+0LbQuNGC0Ywg0YDQvtC00L7RgdC70L7QstC90LDRjw==","M7528":"0YDQsNGB0LrRgNGL0LLQsNGC0YzRgdGPINGA0L7QtNC+0YHQu9C+0LLQvdCw0Y8=","M7529":"0YjQvtGDINGA0L7QtNC+0YHQu9C+0LLQvdCw0Y8=","M7530":"0LvQtdGC0LjRjiDRgdC+INC00L3RjyDRgNC+0LbQtNC10L3QuNGP","M7531":"0LPQvtC00L7QstGJ0LjQvdCwINGB0LzQtdGA0YLQuA==","M7532":"0KHQvtGO0Lct0LvQtdGC0LjQtQ==","M7533":"0YDQvtC00L7RgdC70L7QstC90LDRjw==","M7534":"0L/QvtC/0LXRh9C40YLQtdC70Lg=","M7535":"0LzQtdGB0YLQviDRgdC80LXRgNGC0Lg=","M7536":"Q3JlYXRvcg==","M8001":"0KfRgtC+IE1lbW9yeSBXaGlzcGVyJiM4NDgyOw==","M8002":"0JfQsNGH0LXQvCBNZW1vcnkgV2hpc3BlciYjODQ4Mjs=","M8003":"0J/RgNC40LzQtdGA0Ysg0YHQtdC80LXQudGB0YLQsg==","M8004":"0J/QvtC80L7Qs9C40YLQtQ==","M8005":"0LLQv9C70L7RgtGMINC00L4=","M8006":"0J/QtdGA0YHQvtC90LDQu9GM0L3Ri9C5INCw0LrQutCw0YPQvdGC"},"icon":"Russia.gif"},{"tx":"1553007682","_id":"FTSUPER-LS-sv","words":{"en":"RW5nZWxza3Q=","zh":"S2luZXNpc2th","de":"VHlza2E=","fr":"U3VlZG9pc2U=","it":"SXRhbGllbnNrYQ==","es":"U3BhbnNrYQ==","pt":"UG9ydHVnaXNpc2th","ru":"Unlza2E=","ja":"SmFwYW5zaw==","ar":"QXJhYmljdW0=","hi":"SGluZGk=","ko":"S29yZWFuc2th","th":"VGhhaQ==","ur":"VXJk","hu":"VW5nZXJza2E=","nl":"SG9sbMOkbmRhcmU=","sv":"U3ZlbnNrYQ==","fi":"Rmluc2th","no":"Tm9yc2th","pl":"UG9sc2th","id":"UG9sc2th","vi":"UG9sc2th","el":"UG9sc2th","tr":"UG9sc2th","tl":"UG9sc2th","cs":"Q3plY2g=","he":"aGVicmVpc2th","fa":"cGVyc2lzaw==","M1001":"bG9nZ2EgaW4=","M1002":"bG9nZ2EgdXQ=","M1003":"YXZicnl0YQ==","M1004":"c3BhcmE=","M1005":"TGl2IG9jaCBmYW1pbGo=","M0002":"T0s=","M0003":"dXBw","M0004":"bmVk","M0005":"ZmVs","M0006":"dGEgYm9ydA==","M0007":"aW5ianVkYQ==","M0008":"c2tpY2th","M0009":"RnJhbcOldA==","M0010":"YmFrw6V0","M0011":"ZsO2cmjDpWxsYW5kZQ==","M0012":"ZsO2cmjDpWxsYW5kZSBwYXRo","M0013":"bWVy","M0014":"RGlzcGxheQ==","M0015":"Zm9zdGVyYmFybg==","M0016":"dG90YWx0","M0017":"dsOkbnRh","M0018":"YWRvcHRpdmJhcm4=","M1495":"SGVqIGvDpHJh","M1496":"VGEgZ8Okcm5hIGVuIHRpdHQgcMOlIHNsw6RrdHRyw6RkZXQ=","M1497":"aMOkbHNuaW5nYXI=","M1498":"bW90dGFnYXJl","M1499":"w6RtbmU=","M1500":"UmVkaWdlcmEgaW5mbw==","M1501":"QW52w6RuZGFybmFtbg==","M1502":"RS1wb3N0","M1503":"bG9nZ2EgaW4gbWlzc2x5Y2thZGVz","M1504":"bMO2c2Vub3Jk","M1505":"Zm9rdXNwZXJzb24=","M1506":"cmVnaXN0cmVyaW5nc2tvZA==","M1507":"VGl0ZWw=","M1508":"c3Byw6Vr","M1509":"dGl0ZWw=","M1510":"dsOkcmRl","M1511":"c3RhbmRhcmQgc3Byw6Vr","M1512":"ZsO2cnN0YSBwZXJzb25lbg==","M1513":"bMO2c2Vub3Jkc3NreWRk","M1514":"ZsO2cmZhbGxvZGF0dW0=","M1515":"RWZ0ZXIgYXR0IGzDtnBhIHV0","M1516":"ZnLDpW4gYW5kcmE=","M1517":"ZmVsIGzDtnNlbm9yZA==","M1518":"c3RhbmRhcmQ=","M1519":"c2FtbWFuZm9nYQ==","M1520":"c2Vzc2lvbmVuIGhhciBsw7ZwdCB1dA==","M1521":"cGVyc29u","M1000":"TWVtb3J5IFdoaXNwZXI=","M3001":"c2zDpGt0dHLDpGQ=","M3002":"aMOkbmRlbHNlcg==","M3003":"YmVyw6R0dGVsc2Vy","M3004":"aGVpcmxvb21lbg==","M3005":"dXBwdMOkY2t0","M4001":"QnVsbGV0aW4=","M5001":"T20gPE1lbW9yeSBXaGlzcGVyPg==","M6001":"Rm9ydW0=","M6002":"c3BhcmEgc8Oka2VyaGV0cw==","M6003":"w6V0ZXJ2aW5uYSBzw6RrZXJoZXRza29waWVyaW5n","M6004":"c2t5ZGQgdXRnw6VuZ3NkYXR1bQ==","M6005":"RXR0IGRva3VtZW50IGthbiBpbm5laMOlbGxhIGZsZXJhIHJlZGlnZXJiYXJhIHRleHRmaWxlciwgb2NoIG1lZGllZmlsZXIgc29tIGJpbGRlciwgUERGLCBsanVkIG9jaCB2aWRlbw==","M6006":"aW5nZW4gYW50YWdhbmRl","M6007":"Z2UgdXQ=","M6008":"YW50YXM=","M6009":"YW50YWdhbmRlIGbDtnLDpGxkcmFy","M6010":"YmlvbG9naWMgZsO2csOkbGRyYXI=","M6011":"a2xpY2thIGbDtnIgYXR0IGV4cGFuZGVyYQ==","M6012":"S2xpY2thIGbDtnIgYXR0IHZpa2E=","M6013":"a2xpY2thIGbDtnIgYXR0IHbDpHhsYQ==","M6014":"S2xpY2thIGbDtnIgYXR0IGzDpHNhIG9t","M6015":"VVJMIGbDtnIgYXR0IGRlbGE=","M6016":"cmVkaWdlcmJhcmE=","M6017":"YmlsZA==","M6018":"YXVkaW8=","M6019":"dmlkZW8=","M6020":"UERGLWRva3VtZW50","M6021":"bGp1ZHZvbHlt","M6022":"ZmluanVzdGVyYQ==","M6023":"c3BlbGE=","M7000":"cGVyc29ubGlnYSBhcmtpdg==","M7001":"TGlmZSBrcsO2bmlrYQ==","M7002":"Zm90b2FsYnVt","M7003":"dmlrdGlnIHBsYXRz","M7004":"c2FtbGluZw==","M7005":"aG9iYmllcw==","M7006":"bMOkc2Vy","M7007":"c2tyaWZ0ZXI=","M7008":"dmlrdGlnYSBwZXJzb25lcg==","M7009":"a29ycmVzcG9uZGVucw==","M7010":"aGrDpGxwYQ==","M7011":"SHVzZGp1cg==","M7012":"a2FycmnDpHI=","M7013":"TcOlbCBvY2ggcGxhbmVy","M7014":"a29udG9u","M7015":"bmFtbiBvY2ggdGl0bGFy","M7016":"cG9lc2k=","M7017":"bcOkc3RlcnZlcms=","M7018":"S3JvcHAgb2NoIGjDpGxzYQ==","M7019":"dGFua2FyIG9jaCBpZMOpZXI=","M7020":"ZmF2b3JpdA==","M7021":"UHJpZGU=","M7022":"a29udG8=","M7099":"a8O2bg==","M7100":"S2F0ZWdvcmk=","M7101":"TmFtbg==","M7102":"ZsO2ZGVsc2VkYWc=","M7103":"ZMO2ZHNkYWdlbg==","M7104":"ZsO2ZGVsc2VvcnQ=","M7105":"T20=","M7106":"U3TDpG5n","M7107":"TWFwcA==","M7108":"RG9rdW1lbnQ=","M7109":"VGlsbGfDpW5n","M7110":"RGV0YWxq","M7111":"aW50cm9kdWt0aW9u","M7112":"YmVyw7ZtZGEgbGluamFs","M7113":"c3RvcmEgbcOkc3Rhcm5h","M7114":"bGVnZW5k","M7115":"cGVyc29ubGlnYSBzYW1saW5n","M7116":"cmVnaXN0cmVyYSBueWE=","M7117":"b2ZmZW50bGln","M7118":"bWlnIGJhcmE=","M7119":"ZmFtaWxq","M7120":"QWNjb3VudA==","M7121":"SW5zdMOkbGxuaW5nYXI=","M7122":"S2F0ZWdvcmkgZsO2cnZhbHRuaW5n","M7123":"S2F0ZWdvcmkgbmFtbg==","M7124":"SW50ZWdyaXRldA==","M7125":"w6V0Z8OkcmQ=","M7126":"bMOkZ2dhIHRpbGw=","M7127":"bnkgbWFwcA==","M7128":"bnl0dCBkb2t1bWVudA==","M7129":"dXBwZGF0ZXJh","M7130":"YW5ub3RhdGlvbg==","M7131":"dG9wcG5pdsOl","M7132":"bMOkZ2dhIG1ha2U=","M7133":"bMOkZ2dhIHRpbGwgYmFybg==","M7134":"bMOkZ2dhIGhvbmE=","M7135":"bMOkZ2dhIG1hbmxpZw==","M7136":"cG9ydHLDpHR0","M7137":"b2vDpG50","M7138":"a29ydCBpbmZv","M7139":"ZGF0dW0gYXR0IG1pbm5hcw==","M7140":"cGxhdHMgYXR0IGtvbW1hIGlow6Vn","M7141":"Tnkga2F0ZWdvcmk=","M7142":"cmVnaXN0ZXI=","M7143":"ZXhwZXJ0aXM=","M7144":"a2FsZW5kZXI=","M7145":"S29udG8gZS1wb3N0","M7146":"YW5kcmFzIMOlc2lrdGVy","M7147":"RsO2cmZhdHRhcmU=","M7148":"b2JlZmludGxpZw==","M7149":"aW5sb2dnYWQ=","M7502":"bGFkZGEgdXBw","M7504":"QmVza3Jpdm5pbmc=","M7505":"dGl0ZWw=","M7506":"S29tbWVudGFyZXI=","M7507":"c3VwZXIgbMO2c2Vub3Jk","M7508":"aMOkbXRhIHVwcGdpZnRlcg==","M7509":"bGFkZGEgdXBwIGRhdGE=","M7510":"ZG93bG9hZCBmYW1pbGo=","M7511":"dXBsb2FkIGZhbWlsag==","M7512":"ZGF0YWJhcw==","M7513":"VsOkbGogZXR0IGV4ZW1wZWwgZmFtaWxq","M7514":"dW50aXRsZWQ=","M7515":"bGFzdG5pbmcuLi4=","M7516":"w6RsZHJlIGJsb2QgaMOkcnN0YW1uaW5n","M7517":"bWFrYXI=","M7518":"YmFybg==","M7519":"ZsOkcmcgc3RpbA==","M7520":"U8O2aw==","M7521":"bMOkcyBhbm5vdGVyaW5n","M7522":"YW5zw7ZrYSBvbSBrb2Q=","M7523":"TGFuZA==","M7524":"c3RhZA==","M7525":"dmVja2xhIG1ha2Fy","M7526":"ZmFsZGlndCBtYWthcg==","M7527":"ZmFsZGlndCBow6Ryc3RhbW5pbmc=","M7528":"dmVja2xhIGjDpHJzdGFtbmluZw==","M7529":"dmlzYSBibG9kc2xpbmpl","M7530":"ZsO2ZGVsc2VuIMOlcnNkYWdlbg==","M7531":"ZMO2ZCDDhXJzZGFn","M7532":"VW5pb24gw6Vyc2RhZw==","M7533":"YW5vcg==","M7534":"ZsO2cnZhbHRhcmU=","M7535":"ZMO2ZHNwbGF0cw==","M7536":"Q3JlYXRvcg==","M8001":"VmFkIMOkciBNZW1vcnkgV2hpc3BlciYjODQ4Mjs=","M8002":"VmFyZsO2ciBNZW1vcnkgV2hpc3BlciYjODQ4Mjs=","M8003":"RXhlbXBlbCBmYW1pbGplcg==","M8004":"SGrDpGxw","M8005":"VGlsbCBkZW4gcHVua3Q=","M8006":"UGVyc29ubGlndCBrb250bw=="},"icon":"sweden.jpg"},{"tx":"1553007682","_id":"FTSUPER-LS-th","words":{"en":"4Lig4Liy4Lip4Liy4Lit4Lix4LiH4LiB4Lik4Lip","zh":"4LiI4Li14LiZ","de":"4Lig4Liy4Lip4Liy4LmA4Lii4Lit4Lij4Lih4Lix4LiZ","fr":"4Lid4Lij4Lix4LmI4LiH4LmA4Lio4Liq","it":"4Lit4Li04LiV4Liy4LmA4Lil4Li14Lii4LiZ","es":"4Lig4Liy4Lip4Liy4Liq4LmA4Lib4LiZ","pt":"4Lig4Liy4Lip4Liy4LmC4Lib4Lij4LiV4Li44LmA4LiB4Liq","ru":"4LiK4Liy4Lin4Lij4Lix4Liq4LmA4LiL4Li14Lii","ja":"4Lig4Liy4Lip4Liy4LiN4Li14LmI4Lib4Li44LmI4LiZ","ar":"4Lig4Liy4Lip4Liy4Lit4Liy4Lir4Lij4Lix4Lia","hi":"4Lig4Liy4Lip4Liy4Liu4Li04LiZ4LiU4Li1","ko":"4LmA4LiB4Liy4Lir4Lil4Li1","th":"4Lig4Liy4Lip4Liy4LmE4LiX4Lii","ur":"4Lig4Liy4Lip4Liy4Lit4Li04Lij4LiU4Li5","hu":"4LiK4Liy4Lin4Liu4Lix4LiH4LiB4Liy4Lij4Li1","nl":"4LiU4Lix4LiV4LiK4LmM","sv":"4Liq4Lin4Li14LmA4LiU4LiZ","fi":"4Lif4Li04LiZ4LmB4Lil4LiZ4LiU4LmM","no":"4Lig4Liy4Lip4Liy4LiZ4Lit4Lij4LmM4LmA4Lin","pl":"4LiC4Lix4LiU","id":"4LiC4Lix4LiU","vi":"4LiC4Lix4LiU","el":"4LiC4Lix4LiU","tr":"4LiC4Lix4LiU","tl":"4LiC4Lix4LiU","cs":"4Liq4Liy4LiY4Liy4Lij4LiT4Lij4Lix4LiQ4LmA4LiK4LmH4LiB","he":"4LiK4Liy4Lin4Lit4Li04Liq4Lij4Liy4LmA4Lit4Lil","fa":"4LmA4Lib4Lit4Lij4LmM4LmA4LiL4Li14Lii","M1001":"4LmA4LiC4LmJ4Liy4Liq4Li54LmI4Lij4Liw4Lia4Lia","M1002":"4Lit4Lit4LiB4LiI4Liy4LiB4Lij4Liw4Lia4Lia","M1003":"4Lii4LiB4LmA4Lil4Li04LiB","M1004":"4Lib4Lij4Liw4Lir4Lii4Lix4LiU","M1005":"4LiK4Li14Lin4Li04LiV4LmB4Lil4Liw4LiE4Lij4Lit4Lia4LiE4Lij4Lix4Lin","M0002":"4LiW4Li54LiB","M0003":"4LiC4Li24LmJ4LiZ","M0004":"4Lil4LiH","M0005":"4LiE4Lin4Liy4Lih4Lic4Li04LiU4Lie4Lil4Liy4LiU","M0006":"4Lil4Lia","M0007":"4LmA4LiK4Li04LiN","M0008":"4Liq4LmI4LiH","M0009":"4LmE4Lib4LiC4LmJ4Liy4LiH4Lir4LiZ4LmJ4Liy","M0010":"4Lii4LmJ4Lit4LiZ4Lir4Lil4Lix4LiH","M0011":"4LiE4Lin4Liy4Lih4Liq4Lix4Lih4Lie4Lix4LiZ4LiY4LmM","M0012":"4LiE4Lin4Liy4Lih4Liq4Lix4Lih4Lie4Lix4LiZ4LiY4LmM4LmA4Liq4LmJ4LiZ4LiX4Liy4LiH","M0013":"4LmA4Lie4Li04LmI4Lih4LmA4LiV4Li04Lih","M0014":"4LiB4Liy4Lij4LmB4Liq4LiU4LiH4Lic4Lil","M0015":"4LmA4LiU4LmH4LiB4Lit4Li44Lib4LiW4Lix4Lih4Lig4LmM","M0016":"4LiX4Lix4LmJ4LiH4Lir4Lih4LiU","M0017":"4Lij4Lit","M0018":"4Lil4Li54LiB4Lia4Li44LiN4LiY4Lij4Lij4Lih","M1495":"4Liq4Lin4Lix4Liq4LiU4Li14Lij4Lix4LiB","M1496":"4LmC4Lib4Lij4LiU4LmD4LiK4LmJ4Lil4Lix4LiB4Lip4LiT4Liw4LiC4Lit4LiH4LiV4LmJ4LiZ4LmE4Lih4LmJ4LiE4Lij4Lit4Lia4LiE4Lij4Lix4Lin","M1497":"4LiC4Lit4LmB4Liq4LiU4LiH4LiE4Lin4Liy4Lih4LiZ4Lix4Lia4LiW4Li34Lit","M1498":"4Lij4Lix4Lia4Liq4Lix4LiN4LiN4Liy4LiT","M1499":"4LmA4Lij4Li34LmI4Lit4LiH","M1500":"4LmB4LiB4LmJ4LmE4LiC4LiC4LmJ4Lit4Lih4Li54Lil","M1501":"4LiK4Li34LmI4Lit4Lic4Li54LmJ4LmD4LiK4LmJ","M1502":"4Liq4LmI4LiH4Lit4Li14LmA4Lih4Lil4LmM","M1503":"4LmA4LiC4LmJ4Liy4Liq4Li54LmI4Lij4Liw4Lia4Lia4Lil4LmJ4Lih4LmA4Lir4Lil4Lin","M1504":"4Lij4Lir4Lix4Liq4Lic4LmI4Liy4LiZ","M1505":"4LmC4Lif4LiB4Lix4Liq4Lia4Li44LiE4LiE4Lil","M1506":"4Lij4Lir4Lix4Liq4Lil4LiH4LiX4Liw4LmA4Lia4Li14Lii4LiZ","M1507":"4LiK4Li34LmI4Lit4LmA4Lij4Li34LmI4Lit4LiH","M1508":"4Lig4Liy4Lip4Liy","M1509":"4LiK4Li34LmI4Lit4LmA4Lij4Li34LmI4Lit4LiH","M1510":"4Lih4Li54Lil4LiE4LmI4Liy","M1511":"4LmA4Lij4Li04LmI4Lih4LiV4LmJ4LiZ4Lig4Liy4Lip4Liy","M1512":"4LiE4LiZ4LmB4Lij4LiB","M1513":"4Lib4LmJ4Lit4LiH4LiB4Lix4LiZ4LiU4LmJ4Lin4Lii4Lij4Lir4Lix4Liq4Lic4LmI4Liy4LiZ","M1514":"4Lin4Lix4LiZ4LiX4Li14LmI4Lir4Lih4LiU4Lit4Liy4Lii4Li4","M1515":"4Lir4Lil4Lix4LiH4LiI4Liy4LiB4LiX4Li14LmI4Lir4Lih4LiU4Lit4Liy4Lii4Li4","M1516":"4LiI4Liy4LiB4LiE4LiZ4Lit4Li34LmI4LiZIOC5hg==","M1517":"4Lij4Lir4Lix4Liq4Lic4LmI4Liy4LiZ4LiX4Li14LmI4LmE4Lih4LmI4LiW4Li54LiB4LiV4LmJ4Lit4LiH","M1518":"4LiE4LmI4Liy4LmA4Lij4Li04LmI4Lih4LiV4LmJ4LiZ","M1519":"4Lic4Liq4Liy4LiZ","M1520":"4LmA4LiL4Liq4LiK4Lix4LmI4LiZ4LiI4Liw4Lir4Lih4LiU4Lit4Liy4Lii4Li4","M1521":"4LiE4LiZ","M1000":"TWVtb3J5IFdoaXNwZXI=","M3001":"4Lie4LiH4Lio4Liy4Lin4Lil4Li1","M3002":"4LmA4Lir4LiV4Li44LiB4Liy4Lij4LiT4LmM4LiX4Li14LmI4LmA4LiB4Li04LiU4LiC4Li24LmJ4LiZ","M3003":"4LmA4Lij4Li34LmI4Lit4LiH4Lij4Liy4Lin","M3004":"4Lih4Lij4LiU4LiB","M3005":"4LiB4Liy4Lij4LiE4LmJ4LiZ4Lie4Lia","M4001":"4LmB4LiW4Lil4LiH4LiB4Liy4Lij4LiT4LmM","M5001":"4LmA4LiB4Li14LmI4Lii4Lin4LiB4Lix4LiaIDxNZW1vcnkgV2hpc3Blcj4=","M6001":"4Lif4Lit4Lij4Lix4LmI4Lih","M6002":"4Lia4Lix4LiZ4LiX4Li24LiB4LiB4Liy4Lij4Liq4Liz4Lij4Lit4LiH4LiC4LmJ4Lit4Lih4Li54Lil","M6003":"4LiB4Li54LmJ4LiE4Li34LiZ4LiB4Liy4Lij4Liq4Liz4Lij4Lit4LiH4LiC4LmJ4Lit4Lih4Li54Lil","M6004":"4LiB4Liy4Lij4Lib4LmJ4Lit4LiH4LiB4Lix4LiZ4Lin4Lix4LiZ4LiX4Li14LmI4Lir4Lih4LiU4Lit4Liy4Lii4Li4","M6005":"4LmA4Lit4LiB4Liq4Liy4Lij4LiX4Li14LmI4Liq4Liy4Lih4Liy4Lij4LiW4Lij4Lin4Lih4Lir4Lil4Liy4Lii4LmE4Lif4Lil4LmM4LiC4LmJ4Lit4LiE4Lin4Liy4Lih4LiX4Li14LmI4Liq4Liy4Lih4Liy4Lij4LiW4LmB4LiB4LmJ4LmE4LiC4LmE4LiU4LmJ4LmB4Lil4Liw4LmE4Lif4Lil4LmM4Liq4Li34LmI4Lit4LmA4LiK4LmI4LiZ4Lig4Liy4LieIFBERiwg4LmA4Liq4Li14Lii4LiH4LmB4Lil4Liw4Lin4Li04LiU4Li14LmC4Lit","M6006":"4LmE4Lih4LmI4Lih4Li14LiB4Liy4Lij4Lii4Lit4Lih4Lij4Lix4Lia","M6007":"4LmB4LiI4LiB","M6008":"4Lia4Li44LiN4LiY4Lij4Lij4Lih","M6009":"4LiB4Liy4Lij4LiZ4Liz4Lie4LmI4Lit4LmB4Lih4LmI","M6010":"4Lie4LmI4Lit4LmB4Lih4LmI4LiX4Liy4LiH4LiK4Li14Lin4Lin4Li04LiX4Lii4Liy","M6011":"4LiE4Lil4Li04LiB4LmA4Lie4Li34LmI4Lit4LiC4Lii4Liy4Lii","M6012":"4LiE4Lil4Li04LiB4LmA4Lie4Li34LmI4Lit4Lie4Lix4Lia","M6013":"4LiE4Lil4Li04LiB4LmA4Lie4Li34LmI4Lit4Liq4Lil4Lix4Lia","M6014":"4LiE4Lil4Li04LiB4LmA4Lie4Li34LmI4Lit4Lit4LmI4Liy4LiZ4LmA4LiB4Li14LmI4Lii4Lin4LiB4Lix4Lia","M6015":"VVJMIOC4quC4s+C4q+C4o+C4seC4muC4geC4suC4o+C5geC4muC5iOC4h+C4m+C4seC4mQ==","M6016":"4LiX4Li14LmI4Liq4Liy4Lih4Liy4Lij4LiW4LmB4LiB4LmJ4LmE4LiC4LmE4LiU4LmJ","M6017":"4Lig4Liy4Lie","M6018":"4LmA4Liq4Li14Lii4LiH","M6019":"4Lin4Li14LiU4Li14LmC4Lit","M6020":"4LmA4Lit4LiB4Liq4Liy4LijIFBERg==","M6021":"4Lij4Liw4LiU4Lix4Lia4LmA4Liq4Li14Lii4LiH","M6022":"4Lib4Lij4Lix4Lia4LmB4LiV4LmI4LiH","M6023":"4LmA4Lil4LmI4LiZ","M7000":"4LmA4LiB4LmH4Lia4Liq4LmI4Lin4LiZ4Lia4Li44LiE4LiE4Lil","M7001":"4Lie4LiH4Lio4Liy4Lin4LiU4Liy4Lij4LiK4Li14Lin4Li04LiV","M7002":"4Lit4Lix4Lil4Lia4Lix4LmJ4Lih4Lig4Liy4Lie","M7003":"4Liq4LiW4Liy4LiZ4LiX4Li14LmI4Liq4Liz4LiE4Lix4LiN","M7004":"4LiB4Liy4Lij4LmA4LiB4LmH4Lia","M7005":"4LiH4Liy4LiZ4Lit4LiU4Li04LmA4Lij4LiB","M7006":"4Lit4LmI4Liy4LiZ","M7007":"4LiH4Liy4LiZ4LmA4LiC4Li14Lii4LiZ","M7008":"4LiE4LiZ4LiX4Li14LmI4Liq4Liz4LiE4Lix4LiN","M7009":"4LiI4LiU4Lir4Lih4Liy4Lii","M7010":"4LiK4LmI4Lin4Lii4LiU4LmJ4Lin4Lii","M7011":"4Liq4Lix4LiV4Lin4LmM4LmA4Lil4Li14LmJ4Lii4LiH","M7012":"4Lit4Liy4LiK4Li14Lie","M7013":"4LmA4Lib4LmJ4Liy4Lir4Lih4Liy4Lii4LmB4Lil4Liw4LmB4Lic4LiZ","M7014":"4Lia4Lix4LiN4LiK4Li1","M7015":"4LiK4Li34LmI4Lit4LmB4Lil4Liw4LiK4Li34LmI4Lit","M7016":"4Lia4LiX4LiB4Lin4Li1","M7017":"4Lic4Lil4LiH4Liy4LiZ4LiK4Li04LmJ4LiZ4LmA4Lit4LiB","M7018":"4Lij4LmI4Liy4LiH4LiB4Liy4Lii4LmB4Lil4Liw4Liq4Li44LiC4Lig4Liy4Lie","M7019":"4LiE4Li04LiU4LmB4Lil4Liw4LiE4Lin4Liy4Lih4LiE4Li04LiU","M7020":"4LiX4Li14LmI4LiK4Li34LmI4LiZ4LiK4Lit4Lia","M7021":"4LiE4Lin4Liy4Lih4Lig4Liy4LiE4Lig4Li54Lih4Li04LmD4LiI","M7022":"4Lia4Lix4LiN4LiK4Li1","M7099":"4LmA4Lie4Lio","M7100":"4Lir4Lih4Lin4LiU4Lir4Lih4Li54LmI","M7101":"4LiK4Li34LmI4Lit","M7102":"4Lin4Lix4LiZ4LiE4Lil4LmJ4Liy4Lii4Lin4Lix4LiZ4LmA4LiB4Li04LiU","M7103":"4Lin4Lix4LiZ4LiV4Liy4Lii","M7104":"4Liq4LiW4Liy4LiZ4LiX4Li14LmI4LmA4LiB4Li04LiU","M7105":"4LmA4LiB4Li14LmI4Lii4Lin4LiB4Lix4Lia","M7106":"4Lib4Li04LiU","M7107":"4LmC4Lif4Lil4LmA4LiU4Lit4Lij4LmM","M7108":"4LmA4Lit4LiB4Liq4Liy4Lij","M7109":"4LiX4Liy4LiH4LmA4LiC4LmJ4Liy","M7110":"4Lij4Liy4Lii4Lil4Liw4LmA4Lit4Li14Lii4LiU","M7111":"4LiB4Liy4Lij4LmB4LiZ4Liw4LiZ4Liz","M7112":"4Lic4Li54LmJ4Lib4LiB4LiE4Lij4Lit4LiH4LiX4Li14LmI4Lih4Li14LiK4Li34LmI4Lit4LmA4Liq4Li14Lii4LiH","M7113":"4LiV4LmJ4LiZ4LmB4Lia4Lia4LiX4Li14LmI4LiU4Li1","M7114":"4LiV4Liz4LiZ4Liy4LiZ","M7115":"4LiE4Lit4Lil4LmA4Lil4LiB4LiK4Lix4LiZ4Liq4LmI4Lin4LiZ4LiV4Lix4Lin","M7116":"4Lil4LiH4LiX4Liw4LmA4Lia4Li14Lii4LiZ4LmD4Lir4Lih4LmI","M7117":"4LiC4Lit4LiH4Lib4Lij4Liw4LiK4Liy4LiK4LiZ","M7118":"4LiJ4Lix4LiZ4LmA4Lie4Li14Lii4LiH","M7119":"4LiE4Lij4Lit4Lia4LiE4Lij4Lix4Lin","M7120":"4Lia4Lix4LiN4LiK4Li1","M7121":"4LiB4Liy4Lij4LiV4Lix4LmJ4LiH4LiE4LmI4Liy","M7122":"4LiB4Liy4Lij4LiI4Lix4LiU4LiB4Liy4Lij4Lir4Lih4Lin4LiU4Lir4Lih4Li54LmI","M7123":"4LiK4Li34LmI4Lit4Lir4Lih4Lin4LiU4Lir4Lih4Li54LmI","M7124":"4LiE4Lin4Liy4Lih4LmA4Lib4LmH4LiZ4Liq4LmI4Lin4LiZ4LiV4Lix4Lin","M7125":"4LiB4Liy4Lij4LiB4Lij4Liw4LiX4Liz","M7126":"4LmA4Lie4Li04LmI4Lih","M7127":"4LmC4Lif4Lil4LmA4LiU4Lit4Lij4LmM4LmD4Lir4Lih4LmI","M7128":"4LmA4Lit4LiB4Liq4Liy4Lij4LmD4Lir4Lih4LmI","M7129":"4Lib4Lij4Lix4Lia4Lib4Lij4Li44LiH","M7130":"4LiE4Liz4Lit4LiY4Li04Lia4Liy4Lii4Lib4Lij4Liw4LiB4Lit4Lia","M7131":"4LiK4Lix4LmJ4LiZ4Lii4Lit4LiU","M7132":"4LmA4Lie4Li04LmI4Lih4LiE4Li54LmI4Liq4Lih4Lij4Liq","M7133":"4LmA4Lie4Li04LmI4Lih4LmA4LiU4LmH4LiB","M7134":"4LmA4Lie4Li04LmI4Lih4LmA4Lie4Lio4Lir4LiN4Li04LiH","M7135":"4LmA4Lie4Li04LmI4Lih4LiK4Liy4Lii","M7136":"4Lig4Liy4Lie4LmA4Lir4Lih4Li34Lit4LiZ","M7137":"4LmE4Lih4LmI4LiX4Lij4Liy4Lia","M7138":"4LiC4LmJ4Lit4Lih4Li54Lil4Liq4Lix4LmJ4LiZ","M7139":"4Lin4Lix4LiZ4LiX4Li14LmI4LiI4Liw4LiI4Liz","M7140":"4Lin4Liy4LiH4LiI4Liz","M7141":"4Lir4Lih4Lin4LiU4Lir4Lih4Li54LmI4LmD4Lir4Lih4LmI","M7142":"4Lia4Lix4LiZ4LiX4Li24LiB","M7143":"4LiE4Lin4Liy4Lih4LiK4Liz4LiZ4Liy4LiN","M7144":"4Lib4LiP4Li04LiX4Li04LiZ","M7145":"4Lia4Lix4LiN4LiK4Li14Lit4Li14LmA4Lih4Lil","M7146":"4Lih4Li44Lih4Lih4Lit4LiH4LiC4Lit4LiH4LiE4LiZ4Lit4Li34LmI4LiZIOC5hg==","M7147":"4Lic4Li54LmJ4LmB4LiV4LmI4LiH","M7148":"4LiX4Li14LmI4LmE4Lih4LmI4Lih4Li14Lit4Lii4Li54LmI4LiI4Lij4Li04LiH","M7149":"4LmA4LiC4LmJ4Liy4Liq4Li54LmI4Lij4Liw4Lia4Lia","M7502":"4Lit4Lix4Lie4LmC4Lir4Lil4LiU","M7504":"4Lil4Lix4LiB4Lip4LiT4Liw","M7505":"4LiK4Li34LmI4Lit4LmA4Lij4Li34LmI4Lit4LiH","M7506":"4LiE4Lin4Liy4Lih4LmA4Lir4LmH4LiZ","M7507":"4LiL4Li44Lib4LmA4Lib4Lit4Lij4LmMIOC4o+C4q+C4seC4quC4nOC5iOC4suC4mQ==","M7508":"4LiU4Liy4Lin4LiZ4LmM4LmC4Lir4Lil4LiU4LiC4LmJ4Lit4Lih4Li54Lil","M7509":"4Lit4Lix4Lie4LmC4Lir4Lil4LiU4LiC4LmJ4Lit4Lih4Li54Lil","M7510":"4LiE4Lij4Lit4Lia4LiE4Lij4Lix4LinIERvd2xvYWQ=","M7511":"4Lit4Lix4Lib4LmC4Lir4Lil4LiU4LiE4Lij4Lit4Lia4LiE4Lij4Lix4Lin","M7512":"4LiQ4Liy4LiZ4LiC4LmJ4Lit4Lih4Li54Lil","M7513":"4LmA4Lil4Li34Lit4LiB4LiE4Lij4Lit4Lia4LiE4Lij4Lix4Lin4LiV4Lix4Lin4Lit4Lii4LmI4Liy4LiH","M7514":"4LmE4Lih4LmI4LmE4LiU4LmJ4LiV4Lix4LmJ4LiH4LiK4Li34LmI4Lit","M7515":"4LmC4Lir4Lil4LiULi4u","M7516":"4LmA4LiK4Li34LmJ4Lit4Liq4Liy4Lii","M7517":"4LmA4LiK4Li34LmJ4Lic4Lix4Lin4LmA4Lih4Li14Lii","M7518":"4LmA4LiU4LmH4LiBIOC5hg==","M7519":"4Lij4Li54Lib4LmB4Lia4Lia4Liq4Li1","M7520":"4LiE4LmJ4LiZ4Lir4Liy","M7521":"4Lit4LmI4Liy4LiZ4LiE4Liz4Lit4LiY4Li04Lia4Liy4Lii4Lib4Lij4Liw4LiB4Lit4Lia","M7522":"4LmD4LiK4LmJ4Liq4Liz4Lir4Lij4Lix4Lia4Lij4Lir4Lix4Liq","M7523":"4Lib4Lij4Liw4LmA4LiX4Lio","M7524":"4LmA4Lih4Li34Lit4LiH","M7525":"4LmB4LiJ4LmA4LiK4Li34LmJ4Lic4Lix4Lin4LmA4Lih4Li14Lii","M7526":"4Lie4Lix4Lia4LmA4LiK4Li34LmJ4Lic4Lix4Lin4LmA4Lih4Li14Lii","M7527":"4Lie4Lix4Lia4LmA4LiK4Li34LmJ4Lit4Liq4Liy4Lii","M7528":"4LmB4LiJ4LmA4LiK4Li34LmJ4Lit4Liq4Liy4Lii","M7529":"4LmB4Liq4LiU4LiH4Liq4Liy4Lii4LmA4Lil4Li34Lit4LiU","M7530":"4LiE4Lij4Lia4Lij4Lit4Lia4Lib4Li14LiX4Li14LmI4LmA4LiB4Li04LiU","M7531":"4Lin4Lix4LiZ4LiE4Lij4Lia4Lij4Lit4Lia4LiB4Liy4Lij4LmA4Liq4Li14Lii4LiK4Li14Lin4Li04LiV","M7532":"4LiE4Lij4Lia4Lij4Lit4Lia4Lib4Li14LiX4Li14LmI4Lii4Li54LmA4LiZ4Li14LmI4Lii4LiZ","M7533":"4Lia4Lij4Lij4Lie4Lia4Li44Lij4Li44Lip","M7534":"4LiE4LiT4Liw4LiB4Lij4Lij4Lih4Liy4LiY4Li04LiB4Liy4Lij","M7535":"4Liq4LiW4Liy4LiZ4LiX4Li14LmI4LmA4Liq4Li14Lii4LiK4Li14Lin4Li04LiV","M7536":"Q3JlYXRvcg==","M8001":"4LiE4Li34Lit4Lit4Liw4LmE4LijIE1lbW9yeSBXaGlzcGVyJiM4NDgyOw==","M8002":"4LiX4Liz4LmE4LihIE1lbW9yeSBXaGlzcGVyJiM4NDgyOw==","M8003":"4LiV4Lix4Lin4Lit4Lii4LmI4Liy4LiH4LiE4Lij4Lit4Lia4LiE4Lij4Lix4Lin","M8004":"4LiK4LmI4Lin4Lii4LiU4LmJ4Lin4Lii","M8005":"4LmE4Lib4Lii4Lix4LiH4LiI4Li44LiU4LiX4Li14LmI","M8006":"4Lia4Lix4LiN4LiK4Li14Liq4LmI4Lin4LiZ4LiV4Lix4Lin"},"icon":"Thailand.gif"},{"tx":"1553007682","_id":"FTSUPER-LS-tl","words":{"en":"SW5nbGVz","zh":"SW5zaWs=","de":"QWxlbWFu","fr":"UHJhbnNlcw==","it":"SXRhbGl5YW5v","es":"RXNwYW55b2w=","pt":"UG9ydHVnZXM=","ru":"UnVzbw==","ja":"SGFwb25lcw==","ar":"QXJhYmU=","hi":"SGluZGlhbg==","ko":"S29yZWFubw==","th":"U2l5YW0=","ur":"VXJk","hu":"SGFuZ2dhcnlhbg==","nl":"T2xhbmRlcw==","sv":"U3V3ZWtv","fi":"UGlubGFuZGl5YQ==","no":"Tm9yd2VnaWFu","pl":"UGFraW50YWI=","id":"SW5kb25lc2l5bw==","vi":"QnlldG5hbQ==","el":"R3JpeWVnbw==","tr":"VHVya28=","tl":"UGlsaXBpbmFz","cs":"VHNlaw==","he":"SGVicmV3","fa":"UGVyc3lhbm8=","M1001":"bG9nIGlu","M1002":"bWFnLWxvZyBvdXQ=","M1003":"a2Fuc2VsYWhpbg==","M1004":"aWxpZ3Rhcw==","M1005":"TGlmZSBhdCBwYW1pbHlh","M0002":"YXlvcw==","M0003":"cGF0YWFz","M0004":"cGFiYWJh","M0005":"cGFna2FrYW1hbGk=","M0006":"YWxpc2lu","M0007":"bWFnLWFueWF5YQ==","M0008":"bWFncGFkYWxhIG5n","M0009":"SXBhc2E=","M0010":"cGFhdHJhcw==","M0011":"a2F1Z25heWFu","M0012":"a2F1Z25heWFuIFBhdGg=","M0013":"aGlnaXQgcGE=","M0014":"RGlzcGxheQ==","M0015":"YW5hay1hbmFrYW4=","M0016":"a2FidXVhbmc=","M0017":"bWFnaGludGF5","M0018":"YW5hay1hbmFrYW4=","M1495":"S2FtdXN0YSBtYWhhbA==","M1496":"TWFuZ3lhcmluZyBtYWdsYWFuIG5nIGhpdHN1cmEgbmcgcGFtaWx5YSBwdW5v","M1497":"YnVtYWJhdGk=","M1498":"cmVjZWl2ZXI=","M1499":"cGFrc2E=","M1500":"ZWRpdCBwZXJzb25hbCBpbmZv","M1501":"dXNlciBuYW1l","M1502":"RW1haWw=","M1503":"bWFnLWxvZyBpbiBuYWJpZ28=","M1504":"cGFzc3dvcmQ=","M1505":"Zm9jdXMgdGFv","M1506":"cmVnaXN0cmF0aW9uIGNvZGU=","M1507":"cGFtYWdhdA==","M1508":"d2lrYQ==","M1509":"cGFtYWdhdA==","M1510":"aGFsYWdh","M1511":"ZGVmYXVsdCB3aWth","M1512":"dW5hbmcgdGFv","M1513":"cHJvdGVrc3lvbiBuZyBwYXNzd29yZA==","M1514":"TWFnLWV4cGlyZSBuZyBwZXRzYQ==","M1515":"UGFna2F0YXBvcyBtYWctZXhwaXJl","M1516":"bXVsYSBzYSBpYmE=","M1517":"bWFsaW5nIHBhc3N3b3Jk","M1518":"ZGVmYXVsdA==","M1519":"cGFnc2FtYWhpbg==","M1520":"c2Vzc2lvbiBheSB3YWxhIG5hbmcgYmlzYQ==","M1521":"dGFv","M1000":"TWVtb3J5IFdoaXNwZXI=","M3001":"RmFtaWx5IHB1bm8=","M3002":"bWdhIGthZ2FuYXBhbg==","M3003":"a3dlbnRv","M3004":"Z2FtaXQgbmEgcGluYWdudW51YW4=","M3005":"cGFna2F0dWtsYXM=","M4001":"QnVsbGV0aW4=","M5001":"dHVuZ2tvbCBzYSA8TWVtb3J5IFdoaXNwZXI+","M6001":"cGFndGl0aXBvbg==","M6002":"bWFrYXRpcGlkIGJhY2t1cA==","M6003":"bWFiYXdpIGFuZyBiYWNrdXA=","M6004":"cHJvdGVjdGlvbiBkYXRlIGUtZXhwaXJl","M6005":"QW5nIGlzYW5nIGRva3VtZW50byBheSBtYWFhcmluZyBpc2FtYSBhbmcgbWFyYW1paGFuZyBtZ2EgZS1lZGl0IG5hIHRla3N0byBuZyBtZ2EgZmlsZSwgYXQgbWdhIGZpbGUgbmEgbWVkaWEgdHVsYWQgbmcgbWdhIGxhcmF3YW4sIFBERiwgYXVkaW8gYXQgdmlkZW8=","M6006":"d2FsYW5nIHBhZy1hYW1wb24=","M6007":"bWFtaWdheQ==","M6008":"cGluYWd0aWJheQ==","M6009":"bWFsYWJhbmFuIGFuZyBtZ2EgbWFndWxhbmc=","M6010":"YnlvbG9oaWtvIG1hZ3VsYW5n","M6011":"aS1jbGljayB1cGFuZyBtYXBhbGF3YWs=","M6012":"aS1jbGljayBhbmcgaS1mb2xk","M6013":"aS1jbGljayB1cGFuZyBsdW1pcGF0IHNh","M6014":"aS1jbGljayB1cGFuZyBiYXNhaGluIGFuZyB0dW5na29sIHNh","M6015":"VVJMIHBhcmEgc2EgcGFnYmFiYWhhZ2k=","M6016":"bWFlLWVkaXQ=","M6017":"bGFyYXdhbg==","M6018":"YXVkaW8=","M6019":"dmlkZW8=","M6020":"UERGIG5hIGRva3VtZW50bw==","M6021":"ZGFtaSBuZyB0dW5vZw==","M6022":"ZmluZSB0dW5l","M6023":"bWFnbGFybw==","M7000":"cGVyc29uYWwgbmEgYXJjaGl2ZQ==","M7001":"YnVoYXkgc2FsYXlzYXk=","M7002":"TWdhIGFsYnVtIG5nIGxhcmF3YW4=","M7003":"bWFoYWxhZ2FuZyBsdWdhcg==","M7004":"a29sZWtzeW9u","M7005":"bGliYW5nYW4=","M7006":"YnVtYWJhc2E=","M7007":"a2FzdWxhdGFu","M7008":"bWFoYWxhZ2EgbWdhIHRhbw==","M7009":"cGFnc3VzdWxhdGFu","M7010":"VHVsdW5nYW4=","M7011":"TWdhIEFsYWdhbmcgSGF5b3A=","M7012":"S2FyZXJh","M7013":"TWdhIExheXVuaW4gYXQgbWdhIHBsYW5v","M7014":"QWNjb3VudHM=","M7015":"bWdhIHBhbmdhbGFuIGF0IHBhbWFnYXQ=","M7016":"bWdhIHR1bGE=","M7017":"bWFzdGVycGllY2Vz","M7018":"S2F0YXdhbiBhdCBrYWx1c3VnYW4=","M7019":"bWdhIHNhbG9vYmluIGF0IGlkZXlh","M7020":"cGFib3JpdG8=","M7021":"cGFnbWFtYXRhYXM=","M7022":"YWNjb3VudA==","M7099":"cGFndGF0YWxpaw==","M7100":"a2F0ZWdvcnlh","M7101":"cGFuZ2FsYW4=","M7102":"a2FhcmF3YW4=","M7103":"YXJhdyBuZyBrYW1hdGF5YW4=","M7104":"bHVnYXIgbmcga2FwYW5nYW5ha2Fu","M7105":"dHVuZ2tvbCBzYQ==","M7106":"aXNhcmE=","M7107":"Zm9sZGVy","M7108":"ZG9rdW1lbnRv","M7109":"ZGFhbg==","M7110":"ZGV0YWx5ZQ==","M7111":"cGFuaW11bGE=","M7112":"c2lrYXQgbmEgcnVsZXI=","M7113":"ZGFraWxhbmcgTWFzdGVycw==","M7114":"YWxhbWF0","M7115":"cGVyc29uYWwgbmEga29sZWtzeW9u","M7116":"bWFncmVoaXN0cm8gbmcgYmFnbw==","M7117":"cHVibGlrbw==","M7118":"c2EgYWtpbiBsYW1hbmc=","M7119":"cGFtaWx5YQ==","M7120":"YWNjb3VudA==","M7121":"TWdhIFNldHRpbmc=","M7122":"a2F0ZWdvcnlhIHBhbWFtYWhhbGE=","M7123":"cGFuZ2FsYW4gbmcga2F0ZWdvcnlh","M7124":"cHJpdmFjeQ==","M7125":"YWtzeW9u","M7126":"bWFnZGFnZGFn","M7127":"YmFnb25nIGZvbGRlcg==","M7128":"YmFnb25nIGRva3VtZW50bw==","M7129":"dXBkYXRl","M7130":"a29tZW50YXJ5bw==","M7131":"bmEgYW50YXM=","M7132":"bWFnZGFnZGFnIGFzYXdh","M7133":"bWFnZGFnZGFnIG5nIG1nYSBiYXRh","M7134":"c2kgYmFiYWU=","M7135":"c2kgbGFsYWtp","M7136":"bGFyYXdhbg==","M7137":"aGluZGkga2lsYWxh","M7138":"bWFpa2xpbmcgaW5mbw==","M7139":"bGFneWFuIG5nIHBldHNhIG5hIGRhcGF0IHRhbmRhYW4=","M7140":"aWxhZ2F5IG1hdGFuZGFhbg==","M7141":"YmFnb25nIEthdGVnb3J5YQ==","M7142":"dGFsYWFu","M7143":"a2FkYWx1Ymhhc2Fhbg==","M7144":"a2FsZW5kYXJ5bw==","M7145":"RW1haWwgYWNjb3VudA==","M7146":"dGFuYXdpbiBuZyBpYmE=","M7147":"bWF5LWFrZGE=","M7148":"d2FsYQ==","M7149":"bmFrYWxvZy1pbg==","M7502":"bWFnLXVwbG9hZA==","M7504":"cGFnbGFsYXJhd2Fu","M7505":"cGFtYWdhdA==","M7506":"TWdhIFB1bmE=","M7507":"bWFnYXJhIHBhc3N3b3Jk","M7508":"aS1kb3dubG9hZCBhbmcgZGF0YQ==","M7509":"bWFnLXVwbG9hZCBuZyBkYXRh","M7510":"ZG93bG9hZCBwYW1pbHlh","M7511":"bWFnLXVwbG9hZCBuZyBwYW1pbHlh","M7512":"ZGF0YWJhc2U=","M7513":"UHVtaWxpIG5nIGlzYW5nIGhhbGltYmF3YSBuZyBwYW1pbHlh","M7514":"d2FsYW5nIHBhbWFnYXQ=","M7515":"cGFna2FyZ2E=","M7516":"bWFzIGx1bWFuZyBhbmdrYW4gbmcgZHVnbw==","M7517":"bWdhIGFzYXdh","M7518":"bWdhIGJhdGE=","M7519":"ZXN0aWxvIG5nIGt1bGF5","M7520":"cGFnaGFoYW5hcA==","M7521":"YmFzYWhpbiBhbmcgYW5vdGFzeW9u","M7522":"YXBwbHkgcGFyYSBzYSBjb2Rl","M7523":"YmFuc2E=","M7524":"bHVuZ3NvZA==","M7525":"bWFnYnVrYSBtZ2EgYXNhd2E=","M7526":"cGFnLXVyb25nIG1nYSBhc2F3YQ==","M7527":"cGFnLXVyb25nIGFuZ2thbg==","M7528":"bWFnYnVrYSBhbmdrYW4=","M7529":"aXBha2l0YSBhbmcgbWdhIGFuZ2thbg==","M7530":"YW5pYmVyc2FyeW8gbmcga2FwYW5nYW5ha2Fu","M7531":"YXJhdyBuZyBwYWdrYW1hdGF5","M7532":"YW5pYmVyc2FyeW8gVW5pb24=","M7533":"bGlwaQ==","M7534":"dGFnYXBhbmdhc2l3YQ==","M7535":"bHVnYXIgbmcga2FtYXRheWFu","M7536":"Q3JlYXRvcg==","M8001":"QW5vIGFuZyBNZW1vcnkgV2hpc3BlciYjODQ4Mjs=","M8002":"QmFraXQgTWVtb3J5IFdoaXNwZXImIzg0ODI7","M8003":"SGFsaW1iYXdhIG5nIG1nYSBwYW1pbHlh","M8004":"VHVsb25n","M8005":"U2EgcHVudG8=","M8006":"UGVyc29uYWwgYWNjb3VudA=="},"icon":"Philippines.jpg"},{"tx":"1553007682","_id":"FTSUPER-LS-tr","words":{"en":"SW5naWxpeg==","zh":"w6dpbiBpbGUgaWxnaWxp","de":"QWxtYW4=","fr":"RnJhbnNpemNh","it":"SXRhbHlhbg==","es":"SXNwYW55b2w=","pt":"UG9ydGVraXo=","ru":"UnVz","ja":"SmFwb24=","ar":"QXJhcA==","hi":"SGludMOnZQ==","ko":"a29yZSdsaQ==","th":"VGF5bGFuZA==","ur":"dXJkdSBkaWxp","hu":"TWFjYXI=","nl":"SG9sbGFuZGE=","sv":"SXN2ZcOn","fi":"RmlubGFuZGl5YQ==","no":"Tm9ydmXDpw==","pl":"UG9sb255YQ==","id":"RW5kb25lenlh","vi":"VmlldG5hbQ==","el":"WXVuYW4=","tr":"VMO8cms=","tl":"VGFnYWxvZw==","cs":"w4dlaw==","he":"xLBicmFuaWNl","fa":"RmFyc8OnYQ==","M1001":"Z2lyacWf","M1002":"b3R1cnVt","M1003":"aXB0YWw=","M1004":"a3VydGFybWFr","M1005":"WWHFn2FtIHZlIGFpbGU=","M0002":"dGFtYW0=","M0003":"eXVrYXLEsQ==","M0004":"YcWfYcSfxLE=","M0005":"aGF0YQ==","M0006":"c2lsbWVr","M0007":"ZGF2ZXQ=","M0008":"Z8O2bmRlcm1law==","M0009":"xLBsZXJp","M0010":"Z2VyaQ==","M0011":"aWxpxZ9raQ==","M0012":"aWxpxZ9raSB5b2w=","M0013":"ZGFoYSBmYXpsYQ==","M0014":"ZWtyYW4=","M0015":"ZXZsYXRsxLFr","M0016":"dG9wbGFt","M0017":"YmVrbGV5aW4=","M0018":"ZXZsYXRsxLFr","M1495":"TWVyaGFiYSBoYXlhdMSxbQ==","M1496":"QWlsZSBhxJ9hY8SxbsSxbiBiaXIgZ8O2eiBhdMSxbiBsw7x0ZmVu","M1497":"U2F5Z8SxbGFyxLFtxLF6bGE=","M1498":"YWzEsWPEsQ==","M1499":"a29u","M1500":"QmlsZ2kgZMO8emVubGU=","M1501":"a3VsbGFuxLFjxLEgYWTEsQ==","M1502":"RS1wb3N0YQ==","M1503":"YmHFn2FyxLFzxLF6IG90dXJ1bQ==","M1504":"cGFyb2xh","M1505":"b2RhayBracWfaQ==","M1506":"a2F5xLF0IGtvZA==","M1507":"YmHFn2zEsWs=","M1508":"ZGls","M1509":"YmHFn2zEsWs=","M1510":"ZGXEn2Vy","M1511":"dmFyc2F5xLFsYW4gZGls","M1512":"aWxrIGtpxZ9p","M1513":"xZ9pZnJlIGtvcnVtYXPEsQ==","M1514":"c8O8cmVzaSBkb2xhbiB0YXJpaA==","M1515":"U29ucmEgc29uYQ==","M1516":"ZGnEn2VybGVyaW5l","M1517":"eWFubMSxxZ8gxZ9pZnJl","M1518":"dmFyc2F5xLFsYW4=","M1519":"YmlybGXFn21law==","M1520":"b3R1cnVtIHPDvHJlc2kgZG9sbXXFnw==","M1521":"a2nFn2k=","M1000":"TWVtb3J5IFdoaXNwZXI=","M3001":"c295YcSfYWPEsQ==","M3002":"b2xheWxhcg==","M3003":"aGlrYXllbGVyaQ==","M3004":"aGF0xLFyYQ==","M3005":"a2XFn2lm","M4001":"YsO8bHRlbg==","M5001":"aGFra8SxbmRhIDxNZW1vcnkgV2hpc3Blcj4=","M6001":"Zm9ydW0=","M6002":"c2F2ZSB5ZWRla2xlbWU=","M6003":"eWVkZWtsZW1lIGt1cnRhcm1haw==","M6004":"S29ydW1hIHRhcmloaW5pIHNvbmE=","M6005":"QmlyIGJlbGdlLCBmb3RvxJ9yYWYgZ2liaSDDp29rbHUgZMO8emVubGVuZWJpbGlyIG1ldGluIGRvc3lhbGFyxLEgdmUgbWVkeWEgZG9zeWFsYXLEsW7EsSBpw6dlcmViaWxpciBQREYsIHNlcyB2ZSB2aWRlbw==","M6006":"aGnDp2JpciBldmxhdCBlZGlubWU=","M6007":"eWF5bWFr","M6008":"YmVuaW1zZW5lbg==","M6009":"YW5uZSBiZW5pbXNleWVyZWs=","M6010":"Yml5b2xvamlrIGFubmU=","M6011":"Z2VuacWfbGV0bWVrIGnDp2luIHTEsWtsYXnEsW4=","M6012":"a2F0bGFtYWsgacOnaW4gdMSxa2xhecSxbg==","M6013":"Z2XDp2nFnyB5YXBtYWsgacOnaW4gdMSxa2xhecSxbg==","M6014":"aGFra8SxbmRhIG9rdW1hayBpw6dpbiB0xLFrbGF5xLFu","M6015":"cGF5bGHFn8SxbSBpw6dpbiBVUkw=","M6016":"ZMO8emVubGVuZWJpbGly","M6017":"cmVzaW0=","M6018":"c2Vz","M6019":"dmlkZW8=","M6020":"UERGIGJlbGdlc2k=","M6021":"c2VzIHNldml5ZXNp","M6022":"aGFzc2FzIGF5YXI=","M6023":"b3luYW1haw==","M7000":"S2nFn2lzZWwgYXLFn2l2","M7001":"aGF5YXQga3Jvbmlr","M7002":"Zm90b8SfcmFmIGFsYsO8bWxlcmk=","M7003":"w7ZuZW1saSBiaXIgeWVy","M7004":"dG9wbGFtYQ==","M7005":"aG9iaWxlcg==","M7006":"b2t1cg==","M7007":"eWF6xLFsYXLEsQ==","M7008":"w7ZuZW1saSBpbnNhbmxhcg==","M7009":"eWF6xLHFn21h","M7010":"eWFyZMSxbSBldA==","M7011":"SGF5dmFubGFy","M7012":"a2FyaXllcg==","M7013":"SGVkZWZsZXJpIHZlIHBsYW5sYXLEsQ==","M7014":"aGVzYXBsYXLEsQ==","M7015":"YWRsYXLEsSB2ZSBiYcWfbMSxa2xhcsSx","M7016":"xZ9paXI=","M7017":"YmHFn3lhcMSxdGxhcsSxbmRhbg==","M7018":"VsO8Y3V0IHZlIHNhxJ9sxLFr","M7019":"ZmlraXJsZXJpbmkgdmUgZMO8xZ/DvG5jZWxlcmluaQ==","M7020":"ZmF2b3Jp","M7021":"Z3VydXI=","M7022":"aGVzYXA=","M7099":"c2Vrcw==","M7100":"a2F0ZWdvcmk=","M7101":"YWQ=","M7102":"ZG/En3VtIGfDvG7DvA==","M7103":"w5Zsw7xtIGfDvG7DvA==","M7104":"ZG/En3VtIHllcmk=","M7105":"aGFra8SxbmRh","M7106":"eWFrxLFu","M7107":"a2xhc8O2cg==","M7108":"YmVsZ2U=","M7109":"RXJpxZ9pbQ==","M7110":"RGV0YXk=","M7111":"Z2lyacWf","M7112":"w7xubMO8IGjDvGvDvG1kYXLEsQ==","M7113":"YsO8ecO8ayB1c3RhbGFyxLE=","M7114":"ZWZzYW5l","M7115":"a2nFn2lzZWwga29sZWtzaXlvbg==","M7116":"eWVuaSBrYXnEsXQ=","M7117":"a2Ft","M7118":"YmFuYSBzYWRlY2U=","M7119":"YWlsZQ==","M7120":"aGVzYXA=","M7121":"QXlhcmxhcg==","M7122":"S2F0ZWdvcmkgecO2bmV0aW1p","M7123":"a2F0ZWdvcmkgYWTEsQ==","M7124":"Z2l6bGlsaWs=","M7125":"ZXlsZW0=","M7126":"ZWtsZW1law==","M7127":"eWVuaSBrbGFzw7Zy","M7128":"eWVuaSBiZWxnZQ==","M7129":"Z8O8bmNlbGxlxZ90aXJtZQ==","M7130":"bm90","M7131":"w7xzdCBkw7x6ZXk=","M7132":"ZcWfIGVrbGV5aW4=","M7133":"w6dvY3VrIGVrbGV5aW4=","M7134":"a2FkxLFuIGVrbGVtZWs=","M7135":"ZXJrZWsgZWtsZXlpbg==","M7136":"cG9ydHJl","M7137":"YmlsaW5tZXllbg==","M7138":"a8Sxc2EgYmlsZ2k=","M7139":"aGF0xLFybGFtYWsgacOnaW4gYnVnw7xuZQ==","M7140":"aGF0xLFybGFtYWsgeWVy","M7141":"eWVuaSBLYXRlZ29yaQ==","M7142":"a2F5xLF0bGFy","M7143":"dXptYW5sxLFr","M7144":"dGFrdmlt","M7145":"SGVzYXAgRS1wb3N0YQ==","M7146":"YmHFn2thbGFyxLFuxLFuIGfDtnLDvMWfbGVyaQ==","M7147":"WWF6YXI=","M7148":"dmFyb2xtYXlhbg==","M7149":"Z2lyacWf","M7502":"ecO8a2xlbWVr","M7504":"dGFuxLFtbGFtYQ==","M7505":"YmHFn2zEsWs=","M7506":"WW9ydW1sYXI=","M7507":"c8O8cGVyIHBhcm9sYQ==","M7508":"dmVyaWxlcmkgaW5kaXJtZWs=","M7509":"dmVyaSB5w7xrbGV5ZWJpbGlyc2luaXo=","M7510":"ZG93bG9hZCBhaWxl","M7511":"YWlsZXlpIGthcsWfxLF5YQ==","M7512":"dmVyaXRhYmFuxLE=","M7513":"QmlyIMO2cm5layBhaWxlc2luaSBzZcOnaW4=","M7514":"YWlsZSBzZcOnaW0=","M7515":"ecO8a2xlbWUuLi4=","M7516":"RXNraSBrYW4gc295","M7517":"ZcWfbGVyaW4=","M7518":"w6dvY3VrbGFy","M7519":"cmVuayBzdGlsaQ==","M7520":"YXJhbWE=","M7521":"YcOnxLFrbGFtYXnEsSBva3V5dW4=","M7522":"a29kdSBpw6dpbiBnZcOnZXJsaWRpcg==","M7523":"w7xsa2U=","M7524":"S2VudA==","M7525":"YcOnxLFsbWFrIGXFn2xlcmlu","M7526":"a2F0IGXFn2xlcmlu","M7527":"a2F0IHNveQ==","M7528":"YcOnxLFsbWFrIHNveQ==","M7529":"Z8O2c3Rlcmkgc295","M7530":"ZG/En3VtIHnEsWxkw7Zuw7xtw7w=","M7531":"w7Zsw7xtIHnEsWwgZMO2bsO8bcO8","M7532":"QmlybGlrIHnEsWxkw7Zuw7xtw7w=","M7533":"c295","M7534":"bcO8dGV2ZWxsaQ==","M7535":"w7Zsw7xtIHllcmk=","M7536":"Q3JlYXRvcg==","M8001":"TmVkaXIgTWVtb3J5IFdoaXNwZXImIzg0ODI7","M8002":"Tml5ZSB5YSBNZW1vcnkgV2hpc3BlciYjODQ4Mjs=","M8003":"w5ZybmVrIGFpbGVsZXI=","M8004":"eWFyZMSxbSBldA==","M8005":"Tm9rdGF5YQ==","M8006":"S2nFn2lzZWwgaGVzYXA="},"icon":"Turkey.gif"},{"tx":"1553007682","_id":"FTSUPER-LS-ur","words":{"en":"2KfZhtqv2LHbjNiy24w=","zh":"2obbjNmG24w=","de":"2KzYsdmF2YY=","fr":"2YHYsdin2YbYs9uM2LPbjA==","it":"2KfYt9in2YTZiNuM","es":"24HYs9m+2KfZhtmI24w=","pt":"2b7Ysdiq2q/Yp9mE24w=","ru":"2LHZiNiz24w=","ja":"2KzYp9m+2KfZhtuM","ar":"2LnYsdio24w=","hi":"24HZhtiv24w=","ko":"2qnZiNix24zYp9im24w=","th":"2Kravtin2KbbjCDZhNuM2YbaiA==","ur":"2KfYsdiv2Yg=","hu":"24HZhtqv2LHbjA==","nl":"2ojahg==","sv":"2LPZiNuM2ojYtA==","fi":"2YHbjNmG24zYtA==","no":"2YbYp9ix2Yjbkg==","pl":"2b7ZiNmE2LQ=","id":"2b7ZiNmE2LQ=","vi":"2b7ZiNmE2LQ=","el":"2b7ZiNmE2LQ=","tr":"2b7ZiNmE2LQ=","tl":"2b7ZiNmE2LQ=","cs":"2obbjNqp","he":"2LnYqNix2KfZhtuM","fa":"2YHYp9ix2LPbjA==","M1001":"2YTYp9qvINin2YY=","M1002":"2YTYp9qvINii2KTZuQ==","M1003":"2YXZhtiz2YjYrg==","M1004":"2qnZiCDYqNqG2KfZhtuSINqp25I=","M1005":"2LLZhtiv2q/bjCDYp9mI2LEg2K7Yp9mG2K/Yp9mG","M0002":"2bnavtuM2qkg24Hbkg==","M0003":"2KfZvg==","M0004":"2YbbjNqG25I=","M0005":"2qnbjCDYrtix2KfYqNuM","M0006":"2K7Yp9ix2Kwg2qnYsSDYr9uM2ro=","M0007":"2YXYr9i52Yg=","M0008":"2KjavtuM2KzbjNq6","M0009":"2YHYp9ix2YjYsdqI","M0010":"2b7Ys9mF2KfZhtiv24E=","M0011":"2LHYtNiq24E=","M0012":"2LHYtNiq24HYsdin24E=","M0013":"2YXYstuM2K8=","M0014":"2ojYs9m+2YTbkg==","M0015":"2LHYttin2qnYp9ix2KfZhtuBINio2obbgQ==","M0016":"2qnZhA==","M0017":"2KfZhtiq2LjYp9ix","M0018":"2KjahtuBINqv2YjYryDZhNuM2Kc=","M1495":"24HbjNmE2Ygg2LnYstuM2LI=","M1496":"2K7Yp9mG2K/Yp9mGINqp25Ig2K/Ysdiu2Kog2qnbjCDYp9uM2qkg2YbYuNixINix2qnavtmG2Kc=","M1497":"2K3ZiNin2YTbkg==","M1498":"2LHYs9uM2YjYsQ==","M1499":"2YXZiNi22YjYuQ==","M1500":"2YXYudmE2YjZhdin2Kog2YXbjNq6INiq2LHZhduM2YUg2qnYsduM2ro=","M1501":"2LHaqdmGINqp2Kcg2YbYp9mF","M1502":"2KfbjCDZhduM2YQ=","M1503":"2YbYp9qp2KfZhSDZhNin2q8g2KfZhiDaqdix24zaug==","M1504":"2b7Yp9izINmI2LHaiA==","M1505":"2KrZiNis24Eg2YXYsdqp2YjYsiDYtNiu2LU=","M1506":"2LHYrNiz2bnYsduM2LTZhiDaqdmI2og=","M1507":"2LnZhtmI2KfZhg==","M1508":"2LLYqNin2YY=","M1509":"2LnZhtmI2KfZhg==","M1510":"2YLbjNmF2Ko=","M1511":"2b7bgdmE25Ig2LPbkiDYt9uSINi02K/bgdiy2KjYp9mG","M1512":"2b7bgdmE25Ig2LTYrti1","M1513":"2b7Yp9izINmI2LHaiCDaqduSINiq2K3Zgdi4","M1514":"2K7YqtmFINiq2KfYsduM2K4=","M1515":"2KjYudivINiu2KrZhQ==","M1516":"2K/ZiNiz2LHZiNq6INiz25I=","M1517":"2LrZhNi3INm+2KfYsyDZiNix2og=","M1518":"2b7bgdmE25Ig2LPbkiDYt9uSINi02K/bgQ==","M1519":"2LbZhQ==","M1520":"2LPbjNi02YYg2K7YqtmFINuB2Ygg2KzYp9iq2Kcg24Hbkg==","M1521":"2LTYrti1","M1000":"TWVtb3J5IFdoaXNwZXI=","M3001":"2K7Yp9mG2K/Yp9mGINqp25Ig2K/Ysdiu2Ko=","M3002":"2YjYp9mC2LnYp9iq","M3003":"2qnbgdin2YbbjNin2ro=","M3004":"2YjYsdin2LPYqg==","M3005":"2K/YsduM2KfZgdiq","M4001":"2KjZhNm524zZhg==","M5001":"PE1lbW9yeSBXaGlzcGVyPiDaqduSINio2KfYsduSINmF24zaug==","M6001":"2YHZiNix2YU=","M6002":"2YXYrdmB2YjYuCDaqdix24zauiDYqNuM2qkg2KfZvg==","M6003":"2KjbjNqpINin2b4g2YjYtdmI2YTbjA==","M6004":"2KrYrdmB2Lgg2qnbjCDYqtin2LHbjNiuINqp24wg2YXbjNi52KfYryDYrtiq2YU=","M6005":"2KfbjNqpINiv2LPYqtin2YjbjNiy2Iwg2KrYtdin2YjbjNixINqp24wg2LfYsditINin24zaqSDYs9uSINiy24zYp9iv24Eg2YLYp9io2YQg2KrYr9mI24zZhiDZhdiq2YYg2YHYp9im2YTZiNq62Iwg2KfZiNixINmF24zaiNuM2Kcg2YHYp9im2YTZiNq6INqp2Ygg2LTYp9mF2YQg2qnYsSDYs9qp2KrbkiDbgduM2rogUERG2Iwg2KLaiNuM2Ygg2KfZiNixINmI24zaiNuM2Yg=","M6006":"2qnZiNim24wg2q/ZiNivINmE24zZhtuS","M6007":"2KjYp9uB2LEg2K/bkg==","M6008":"2KfZvtmG2KfbjNin","M6009":"2YjYp9mE2K/bjNmGINqp2Ygg2KfZvtmG2KfZhtuS","M6010":"2K3bjNin2KrbjNin2KrbjCDZiNin2YTYr9uM2YYg2qnbkg==","M6011":"2YjYs9i52Kog2qnbkiDZhNim25Ig2qnZhNqpINqp2LHbjNq6","M6012":"2q/ZhtinINqp2LHZhtuSINqp25Ig2YTYptuSINqp2YTaqSDaqdix24zaug==","M6013":"2LPZiNim2oYg2qnYsdmG25Ig2qnbkiDZhNim25Ig2qnZhNqpINqp2LHbjNq6","M6014":"2qnbkiDYqNin2LHbkiDZhduM2rog2b7akdq+2YbbkiDaqduSINmE2KbbkiDaqdmE2qkg2qnYsduM2ro=","M6015":"2KfYtNiq2LHYp9qpINqp25Ig2YTYptuSINuM2Ygg2KLYsSDYp9uM2YRVUkw=","M6016":"2YLYp9io2YQg2KrYr9mI24zZhg==","M6017":"2KrYtdmI24zYsQ==","M6018":"2KLaiNuM2Yg=","M6019":"2YjbjNqI24zZiA==","M6020":"UERGINiv2LPYqtin2YjbjNiy","M6021":"2KLZiNin2LIg2K3YrNmF","M6022":"2bnavtuM2qkg2K/avtmG","M6023":"2qnavtuM2YTZhtuS","M7000":"2LDYp9iq24wg2YXYrdmB2YjYuCDYtNiv24Eg2K/Ys9iq2KfZiNuM2LLYp9iq","M7001":"2LLZhtiv2q/bjCDYp9iq24zZiNix2Ko=","M7002":"2KrYtdmI24zYsSDbjNmE2KjZhdmI2ro=","M7003":"2KfbgdmFINmF2YLYp9mF","M7004":"2YXYrNmF2YjYuduB","M7005":"2YXYrdio2Kog2qnYpyDYr9ix2KzbgQ==","M7006":"2b7akdq+2KrYpyDbgduS","M7007":"2KrYrdix24zYsdmI2ro=","M7008":"2KfbgdmFINmE2Yjarw==","M7009":"2K7YtyDZiCDaqdiq2KfYqNiq","M7010":"2YXYr9iv","M7011":"2b7Yp9mE2KrZiCDYrNin2YbZiNix","M7012":"2qnbjNix24zYptix","M7013":"2YXZgtin2LXYryDYp9mI2LEg2YXZhti12YjYqNuBINio2YbYr9uM","M7014":"2Kfaqdin2KTZhtm52LM=","M7015":"2YbYp9mFINin2YjYsSDYudmG2YjYp9mG","M7016":"2LTYp9i52LHbjA==","M7017":"2qnYsdiq24zZiNq6","M7018":"2KzYs9mFINin2YjYsSDYtdit2Ko=","M7019":"2K7bjNin2YTYp9iqINin2YjYsSDZhti42LHbjNin2Ko=","M7020":"2b7Ys9mG2K/bjNiv24E=","M7021":"2YHYrtix","M7022":"2Kfaqdin2KTZhtm5","M7099":"2KzZhtiz24wg2KrYudmE2YLYp9iq","M7100":"2LLZhdix24E=","M7101":"2YbYp9mF","M7102":"2LPYp9mE2q/YsduB","M7103":"2YXZiNiqINqp25Ig2K/Zhg==","M7104":"2b7bjNiv2KfYpti0INqp24wg2Kzar9uB","M7105":"2qnbkiDYqNin2LHbkiDZhduM2ro=","M7106":"2KjZhtivINqp2LHbjNq6","M7107":"2YHZiNmE2ojYsQ==","M7108":"2K/Ys9iq2KfZiNuM2LI=","M7109":"2LHYs9in2KbbjA==","M7110":"2KrZgdi124zZhA==","M7111":"2KrYudin2LHZgQ==","M7112":"2YXYtNuB2YjYsSDYrdqp2YXYsdin2YY=","M7113":"2LnYuNuM2YUg2KLZgtin2KTaug==","M7114":"2YTbjNis2YbaiA==","M7115":"2LDYp9iq24wg2YXYrNmF2YjYuduB","M7116":"2YbYptuSINix2KzYs9m52LE=","M7117":"2LnZiNin2YXbjA==","M7118":"2YXYrNq+25Ig2LXYsdmB","M7119":"2K7Yp9mG2K/Yp9mG","M7120":"2Kfaqdin2KTZhtm5","M7121":"2KrYsdiq24zYqNin2Ko=","M7122":"2LLZhdix24Eg2YXbjNmG2KzZhdmG2bk=","M7123":"2LLZhdix24Eg2YbYp9mF","M7124":"2LHYp9iy2K/Yp9ix24w=","M7125":"2qnYp9ix2LHZiNin2KbbjA==","M7126":"2LTYp9mF2YQg2qnYsduM2ro=","M7127":"2YbbjNinINmB2YjZhNqI2LE=","M7128":"2YbYptuMINiv2LPYqtin2YjbjNiy","M7129":"2KfZviDaiNuM2bk=","M7130":"2KrYtNix24zYrQ==","M7131":"2KfYudmE24wg2K/Ysdis25I=","M7132":"2LLZiNisINi02KfZhdmE","M7133":"2KjahtuSINi02KfZhdmE","M7134":"2K7ZiNin2KrbjNmGINi02KfZhdmE","M7135":"2YXYsdivINi02KfZhdmE","M7136":"2b7ZiNix2bnYsduM2bk=","M7137":"2YbYp9mF2LnZhNmI2YU=","M7138":"2YXYrtiq2LXYsSDZhdi52YTZiNmF2KfYqg==","M7139":"24zYp9ivINqp2LHZhtuSINqp24wg2KrYp9ix24zYrg==","M7140":"24zYp9ivINqp2LHZhtuSINqp24wg2Kzar9uB","M7141":"2YbYptuMINmC2LPZhQ==","M7142":"2LHbjNqp2KfYsdqI2LI=","M7143":"2YXbgdin2LHYqg==","M7144":"2qnbjNmE2YbaiNix","M7145":"2Kfaqdin2KTZhtm5INqp2Kcg2KfbjCDZhduM2YQ=","M7146":"2K/ZiNiz2LHZiNq6INqp25Ig2K7bjNin2YTYp9iq","M7147":"2YXYtdmG2YE=","M7148":"2LrbjNixINmF2YjYrNmI2K8=","M7149":"2YTYp9qvINin2YY=","M7502":"2KfZviDZhNmI2og=","M7504":"2KrZgdi124zZhA==","M7505":"2LnZhtmI2KfZhg==","M7506":"2KrYqNi12LHbkg==","M7507":"2LPZvtixINm+2KfYsyDZiNix2og=","M7508":"2KfYudiv2KfYryDZiCDYtNmF2KfYsSDaqduSINqI2KfYpNmGINmE2YjaiNiMINin2KrYp9ix2YbYpw==","M7509":"2ojbjNm52Kcg2KfZviDZhNmI2og=","M7510":"ZG93bG9hZCDYrtin2YbYr9in2YY=","M7511":"2K7Yp9mG2K/Yp9mGINin2b4g2YTZiNqI","M7512":"2ojbjNm52Kcg2KjbjNiz","M7513":"2KfbjNqpINmF2KvYp9mEINqp25Ig2K7Yp9mG2K/Yp9mGINqp2Ygg2YXZhtiq2K7YqA==","M7514":"2KjZhNin2LnZhtmI2KfZhg==","M7515":"2YTZiNqIINqp2LEg2LHbgdinINuB25IgLi4u","M7516":"2KjakduMINi52YXYsSDaqduSINiu2YjZhiDZhtiz2Kg=","M7517":"2YXbjNin2rog2KjbjNmI24w=","M7518":"2KjahtmI2ro=","M7519":"2LHZhtqvINiz2bnYp9im2YQ=","M7520":"2KrZhNin2LQ=","M7521":"2KrYtNix24zYrSDZvtqR2r4=","M7522":"2qnZiNqIINqp25Ig2YTYptuSINiv2LHYrtmI2KfYs9iqINiv25I=","M7523":"2YXZhNqp","M7524":"2LTbgdix","M7525":"2KLYtNqp2KfYsSDZhduM2KfauiDYqNuM2YjbjA==","M7526":"2q/ZhtinINmF24zYp9q6INio24zZiNuM","M7527":"2q/Zhtin2YbYs9io","M7528":"2KLYtNqp2KfYsSDZhtiz2Kg=","M7529":"2K7ZiNmGINmG2LPYqCDYr9qp2r7Yp9mG25I=","M7530":"2LPYp9mE2q/YsduB","M7531":"2KjYsdiz24w=","M7532":"24zZiNmG24zZhiDYs9in2YTar9ix24E=","M7533":"2YbYs9io","M7534":"2bnYsdiz2bnbjNiy","M7535":"2YXZiNiqINqp24wg2Kzar9uB","M7536":"Q3JlYXRvcg==","M8001":"2qnbjNinIE1lbW9yeSBXaGlzcGVyJiM4NDgyOw==","M8002":"2qnbjNmI2rogTWVtb3J5IFdoaXNwZXImIzg0ODI7","M8003":"2YXYq9in2YQg2qnbkiDYrtin2YbYr9in2YbZiNq6","M8004":"2YXYr9iv","M8005":"2YbZgti324Eg2qnYsdmG25Ig2qnbkiDZhNim25I=","M8006":"2LDYp9iq24wg2Kfaqdin2KTZhtm5"},"icon":"Pakistan.jpg"},{"tx":"1553007682","_id":"FTSUPER-LS-vi","words":{"en":"YW5o","zh":"VHJ1bmcgUXXhu5Fj","de":"xJHGsMyBYw==","fr":"cGhhzIFw","it":"w50=","es":"VMOieSBCYW4gTmhh","pt":"QuG7kyDEkMOgbyBOaGE=","ru":"Tmdh","ja":"Tmjhuq10IELhuqNu","ar":"VGnhur9uZyDhuqIgUuG6rXA=","hi":"VGnhur9uZyBIaW4tZGRp","ko":"SMOgbiBRdeG7kWM=","th":"VGjDoWkgTGFu","ur":"w6LMgW4gxJHDtMyjIG5nxrDMgw==","hu":"SHVuZ2FyeQ==","nl":"SMOgIExhbg==","sv":"VGjhu6V5IMSQaeG7g24=","fi":"UGjhuqduIExhbg==","no":"TmEgVXk=","pl":"QmEgTGFu","id":"SW5kb25lc2lh","vi":"Vmnhu4d0","el":"SHkgTOG6oXA=","tr":"VGjhu5UgTmjEqSBL4buz","tl":"RmlsaXBwaW5v","cs":"Q3plY2g=","he":"SGVicmV3","fa":"QmEgVMaw","M1001":"xJHEg25nIG5o4bqtcA==","M1002":"xJHEg25nIHh14bqldA==","M1003":"aHXMiXkgYm/MiQ==","M1004":"dGnhur90IGtp4buHbQ==","M1005":"Q3Xhu5ljIHPhu5FuZyB2w6AgZ2lhIMSRw6xuaA==","M0002":"T0s=","M0003":"bMOqbg==","M0004":"eHXhu5FuZw==","M0005":"bOG7l2k=","M0006":"eMOzYQ==","M0007":"eMOzYQ==","M0008":"Z+G7rWk=","M0009":"Q2h1eeG7g24gdGnhur9w","M0010":"bOG6oWMgaOG6rQ==","M0011":"beG7kWkgcXVhbiBo4buH","M0012":"beG7kWkgcXVhbiBo4buHIMSRxrDhu51uZyBk4bqrbg==","M0013":"aMahbg==","M0014":"SGnhu4NuIHRo4buL","M0015":"bnXDtGkgY29u","M0016":"dOG7lW5nIHPhu5E=","M0017":"xJHhu6Np","M0018":"Y29uIG51w7Rp","M1495":"WGluIGNow6BvIHRow6JuIG3hur9u","M1496":"SMOjeSBjw7MgbeG7mXQgY8OhaSBuaMOsbiBj4bunYSBjw6J5IGdpYSDEkcOsbmg=","M1497":"TGnDqm4gcXVhbg==","M1498":"dGg=","M1499":"VGnDqnUgxJHhu4E=","M1500":"Q2jhu4luaCBz4butYSB0aMO0bmcgdGlu","M1501":"dMOqbiBuZ8aw4budaSBkw7luZw==","M1502":"RW1haWw=","M1503":"xJHEg25nIG5o4bqtcCBraMO0bmcgdGjDoG5oIGPDtG5n","M1504":"bcOizKN0IGtow6LMiQ==","M1505":"bmfGsOG7nWkgdOG6rXAgdHJ1bmc=","M1506":"bcOjIHPhu5EgxJHEg25nIGvDvQ==","M1507":"dGnDqnUgxJHhu4E=","M1508":"bmfDtG4gbmfGsA==","M1509":"dGnDqnUgxJHhu4E=","M1510":"Z2nDoSB0cuG7iw==","M1511":"beG6t2MgxJHhu4tuaCBuZ8O0biBuZ8aw","M1512":"bmfGsOG7nWkgxJHhuqd1IHRpw6pu","M1513":"YuG6o28gduG7hyBt4bqtdCBraOG6qQ==","M1514":"bmfDoHkgaOG6v3QgaOG6oW4=","M1515":"U2F1IGtoaSBo4bq/dCBo4bqhbg==","M1516":"Y2hvIG5nxrDhu51pIGtow6Fj","M1517":"c2FpIG3huq10IGto4bqp","M1518":"duG7oSBu4buj","M1519":"aOG7o3AgbmjhuqV0","M1520":"c2Vzc2lvbiBo4bq/dCBo4bqhbg==","M1521":"bmfGsOG7nWk=","M1000":"TWVtb3J5IFdoaXNwZXI=","M3001":"bG9hzKNpIGPDonk=","M3002":"c+G7sSBraeG7h24=","M3003":"bmjhu69uZyBjw6J1IGNodXnhu4du","M3004":"YsOgbiBnaOG6vyB0aOG7q2EgdOG7sQ==","M3005":"a2jDoW0gcGjDoQ==","M4001":"QuG6o24gdGlu","M5001":"duG7gSA8TWVtb3J5IFdoaXNwZXI+","M6001":"ZGnhu4VuIMSRw6Bu","M6002":"dGnhur90IGtp4buHbSBk4buxIHBow7JuZw==","M6003":"cGjhu6VjIGjhu5NpIHNhbyBsxrA=","M6004":"YuG6o28gduG7hyBuZ8OgeSBo4bq/dCBo4bqhbg==","M6005":"TeG7mXQgdMOgaSBsaeG7h3UgY8OzIHRo4buDIGJhbyBn4buTbSBuaGnhu4F1IGZpbGUgdsSDbiBi4bqjbiBjw7MgdGjhu4MgY2jhu4luaCBz4butYSwgdsOgIGPDoWMgdOG6rXAgdGluIMSRYSBwaMawxqFuZyB0aeG7h24gbmjGsCBow6xuaCDhuqNuaCwgUERGLCBhdWRpbyB2w6AgdmlkZW8=","M6006":"a2jDtG5nIMOhcCBk4bulbmc=","M6007":"cGjDom4gcGjDoXQ=","M6008":"Y29uIG51w7Rp","M6009":"w6FwIGNoYSBt4bq5","M6010":"Y2hhIG3hurkgc2luaCBo4buNYw==","M6011":"YuG6pW0gdsOgbyDEkeG7gyBt4bufIHLhu5luZw==","M6012":"YuG6pW0gdsOgbyDEkeG7gyBn4bqlcA==","M6013":"Y2xpY2sgxJHhu4MgY2h1eeG7g24=","M6014":"YuG6pW0gdsOgbyDEkeG7gyDEkeG7jWMgduG7gQ==","M6015":"VVJMIMSR4buDIGNoaWEgc+G6uw==","M6016":"Y8OzIHRo4buDIGNo4buJbmggc+G7rWE=","M6017":"aMOsbmgg4bqjbmg=","M6018":"w6JtIHRoYW5o","M6019":"dmlkZW8=","M6020":"dMOgaSBsaeG7h3UgUERG","M6021":"a2jhu5FpIGzGsOG7o25nIMOibSB0aGFuaA==","M6022":"dGluaCBjaOG7iW5o","M6023":"Y2jGoWk=","M7000":"bMawdSB0cuG7ryBjw6EgbmjDom4=","M7001":"YmnDqm4gbmnDqm4gc+G7rSBjdeG7mWMgc+G7kW5n","M7002":"YWxidW0g4bqjbmg=","M7003":"duG7iyB0csOtIHF1YW4gdHLhu41uZw==","M7004":"YuG7mSBzxrB1IHThuq1w","M7005":"c+G7nyB0aMOtY2g=","M7006":"xJHhu41j","M7007":"YsOgaSB2aeG6v3Q=","M7008":"bmjhu69uZyBuZ8aw4budaSBxdWFuIHRy4buNbmc=","M7009":"dGjGsA==","M7010":"Q+G7qXUgZ2nDunA=","M7011":"duG6rXQgbnXDtGk=","M7012":"bmdo4buBIG5naGnhu4dw","M7013":"TeG7pWMgdGnDqnUgdsOgIGvhur8gaG/huqFjaA==","M7014":"dMOgaSBraG/huqNu","M7015":"dMOqbiB2w6AgY2jhu6ljIGRhbmg=","M7016":"dGjGoQ==","M7017":"a2nhu4d0IHTDoWM=","M7018":"Q8ahIHRo4buDIHbDoCBz4bupYyBraOG7j2U=","M7019":"c3V5IG5naMSpIHbDoCDDvSB0xrDhu59uZw==","M7020":"ecOqdSB0aMOtY2g=","M7021":"a2nDqnUgY8SDbmc=","M7022":"dMOgaSBraG/huqNu","M7099":"Z2nhu5tpIHTDrW5o","M7100":"dGjhu4MgbG/huqFp","M7101":"dMOqbg==","M7102":"c2luaCBuaOG6rXQ=","M7103":"bmfDoHkgY2jhur90","M7104":"bsahaSBzaW5o","M7105":"duG7gQ==","M7106":"xJDDs25n","M7107":"dGjGsCBt4bulYw==","M7108":"dMOgaSBsaeG7hw==","M7109":"VHJ1eSBj4bqtcA==","M7110":"Y2hpIHRp4bq/dA==","M7111":"Z2nhu5tpIHRoaeG7hw==","M7112":"Y2FpIHRy4buLIG7hu5VpIHRp4bq/bmc=","M7113":"YuG6rWMgdGjhuqd5IHbEqSDEkeG6oWk=","M7114":"aHV54buBbiB0aG/huqFp","M7115":"YuG7mSBzxrB1IHThuq1wIGPDoSBuaMOibg==","M7116":"xJHEg25nIGvDvSBt4bubaQ==","M7117":"Y8O0bmcga2hhaQ==","M7118":"dMO0aSBjaOG7iQ==","M7119":"Z2lhIMSRw6xuaA==","M7120":"dMOgaSBraG/huqNu","M7121":"dGhp4bq/dCBs4bqtcA==","M7122":"cXXhuqNuIGzDvSBkYW5oIG3hu6Vj","M7123":"dMOqbiBsb+G6oWk=","M7124":"cmnDqm5nIHTGsA==","M7125":"aMOgbmggxJHhu5luZw==","M7126":"dGjDqm0gdsOgbw==","M7127":"dGjGsCBt4bulYyBt4bubaQ==","M7128":"dMOgaSBsaeG7h3UgbeG7m2k=","M7129":"Y+G6rXAgbmjhuq10","M7130":"Y2jDuiB0aMOtY2g=","M7131":"Y+G6pXAgY2FvIG5o4bqldA==","M7132":"dGjDqm0gduG7ow==","M7133":"dGjDqm0gY29u","M7134":"dGjDqm0gbuG7rw==","M7135":"dGjDqm0gbmFt","M7136":"Y2jDom4gZHVuZw==","M7137":"Y2jGsGEgYmnhur90","M7138":"dGjDtG5nIHRpbiBuZ+G6r24=","M7139":"bmfDoHkgxJHhu4Mgbmjhu5s=","M7140":"xJHhurd0IMSR4buDIG5o4bub","M7141":"ZGFuaCBt4bulYyBt4bubaQ==","M7142":"aOG7kyBzxqE=","M7143":"Y2h1ecOqbiBtw7Ru","M7144":"bGnMo2No","M7145":"dGFpIGtob2HMiW4gdGjGsCDEkWnDqsyjbiB0xrDMiQ==","M7146":"xJFp4buDbSBj4bunYSBuZ8aw4budaSBraMOhYw==","M7147":"VMOhYyBnaeG6ow==","M7148":"a2jDtG5nIHThu5NuIHThuqFp","M7149":"xJHEg25nIG5o4bqtcA==","M7502":"dOG6o2kgbMOqbg==","M7504":"TcO0IHThuqM=","M7505":"dGnDqnUgxJHhu4E=","M7506":"YsOsbmggbHXhuq1u","M7507":"c2nDqnUgbcOizKN0IGtow6LMiQ==","M7508":"dOG6o2kgduG7gSBk4buvIGxp4buH","M7509":"dXBsb2FkIGThu68gbGnhu4c=","M7510":"Z2lhIMSRw6xuaCBkb3dsb2Fk","M7511":"dOG6o2kgbMOqbiBnaWEgxJHDrG5o","M7512":"Y8ahIHPhu58gZOG7ryBsaeG7hw==","M7513":"Q2jhu41uIG3hu5l0IGdpYSDEkcOsbmggdsOtIGThu6U=","M7514":"dGnDqnUgxJHhu4E=","M7515":"dOG6o2kgLi4u","M7516":"ZMOybmcgbcOhdSBjxak=","M7517":"duG7oyBjaOG7k25n","M7518":"dHLhursgZW0=","M7519":"cGhvbmcgY8OhY2ggbcOgdSBz4bqvYw==","M7520":"dMOsbSBraeG6v20=","M7521":"xJHhu41jIGNow7ogdGjDrWNo","M7522":"w6FwIGThu6VuZyBjaG8gY8OhYyBtw6M=","M7523":"cXXhu5FjIGdpYQ==","M7524":"dGjDoG5oIHBo4buR","M7525":"beG7nyByYSB24bujIGNo4buTbmc=","M7526":"Z+G6rXAgbOG6oWkgduG7oyBjaOG7k25n","M7527":"Z+G6rXAgbOG6oWkgZMOybmc=","M7528":"beG7nyByYSBkw7JuZw==","M7529":"Y2jGsMahbmcgdHLDrG5oIHRydXnhu4FuIHRo4burYQ==","M7530":"a+G7tyBuaeG7h20gc2luaA==","M7531":"bmfDoHkgZ2nhu5c=","M7532":"TGnDqm4gbWluaCBr4bu3IG5p4buHbQ==","M7533":"dOG7lSB0acOqbg==","M7534":"4buneQ==","M7535":"bsahaSBjaOG6v3Q=","M7536":"Q3JlYXRvcg==","M8001":"Tmjhu69uZyBnw6wgbMOgIE1lbW9yeSBXaGlzcGVyJiM4NDgyOw==","M8002":"VOG6oWkgc2FvIE1lbW9yeSBXaGlzcGVyJiM4NDgyOw==","M8003":"Q8OhYyBnaWEgxJHDrG5oIG3huqs=","M8004":"Q+G7qXUgZ2nDunA=","M8005":"xJHhur9uIMSRaeG7g20=","M8006":"VMOgaSBraG/huqNuIGPDoSBuaMOibg=="},"icon":"Vietnam.gif"},{"tx":"1553007682","_id":"FTSUPER-LS-zh","words":{"en":"6Iux6K+t","zh":"5Lit5paH","de":"5b636K+t","fr":"5rOV6K+t","it":"5oSP5aSn5Yip6K+t","es":"6KW/54+t54mZ6K+t","pt":"6JGh6JCE54mZ6K+t","ru":"5L+E6K+t","ja":"5pel6K+t","ar":"6Zi/5ouJ5Lyv6K+t","hi":"5Y2w5bqm6K+t","ko":"6Z+p5Zu96K+t","th":"5rOw5Zu96K+t","ur":"5LmM5bCU6YO96K+t","hu":"5YyI54mZ5Yip6K+t","nl":"6I235YWw6K+t","sv":"55Ge5YW46K+t","fi":"6Iqs5YWw6K+t","no":"5oyq5aiB6K+t","pl":"5rOi5YWw6K+t","id":"5Y2w5bC86K+t","vi":"6LaK5Y2X6K+t","el":"5biM6IWK6K+t","tr":"5Zyf6ICz5YW26K+t","tl":"6I+y5Yip5a6+6K+t","cs":"5o235YWL6K+t","he":"5biM5Lyv5p2l6K+t","fa":"5rOi5pav6K+t","M1001":"55m75b2V","M1002":"6YCA5Ye6","M1003":"5Y+W5raI","M1004":"5a2Y5YKo","M1005":"5Lq655Sf5ZKM5a625bqt","M0002":"56Gu6K6k","M0003":"5LiK","M0004":"5LiL","M0005":"6ZSZ6K+v","M0006":"5Yig6Zmk","M0007":"6YKA6K+3","M0008":"5Y+R6YCB","M0009":"5ZCR5YmN","M0010":"5ZCR5ZCO","M0011":"5Lqy5bGe5YWz57O7","M0012":"5Lqy5bGe5YWz57O76Lev5b6E","M0013":"5pu05aSa","M0014":"5pi+56S6","M0015":"5a+E5YW75Ye66Zeo","M0016":"5oC76KiI","M0017":"6K+356iN5YCZ","M0018":"5pS25YW755qE5a2p5a2Q","M1495":"5L2g5aW95Lqy54ix55qE","M1496":"6K+355yL5a626LCx","M1497":"6Zeu5YCZ","M1498":"55S15a2Q6YKu5Lu25Zyw5Z2A","M1499":"5Li76aKY","M1500":"57yW6L6R5Liq5Lq65L+h5oGv","M1501":"55So5oi35ZCN","M1502":"55S15a2Q6YKu5Lu2","M1503":"55m75b2V5aSx6LSl","M1504":"5a+G56CB","M1505":"5YWz5rOo5Lq6","M1506":"5rOo5YaM56CB","M1507":"5qCH6aKY","M1508":"6K+t6KiA","M1509":"6aG55qCH","M1510":"6LWL5YC8","M1511":"6aaW6YCJ6K+t6KiA","M1512":"5rOo5YaM5Lq6","M1513":"5a+G56CB5L+d5oqk","M1514":"5Yiw5pyf5pel","M1515":"5Yiw5pyf5ZCO","M1516":"5LuW5Lq66K+E6K+0","M1517":"5a+G56CB6ZSZ6K+v","M1518":"6aKE6K6+","M1519":"5ZCI5bm2","M1520":"55m75b2V5bey6L+H5pyf","M1521":"5Lq654mp","M1000":"5peP6K6wIC0g6Laz6L+5","M3001":"5a626LCx","M3002":"5LqL5Lu25b2V","M3003":"5pWF5LqL","M3004":"5Lyg5a625a6d","M3005":"5Y+R546w","M4001":"5YaF5YiK","M5001":"5YWz5LqOPOaXj+iusCDotrPov7k+","M6001":"6K665Z2b","M6002":"5a2Y5YKo5aSH5Lu9","M6003":"5aSH5Lu95oGi5aSN","M6004":"5L+d5oqk5Yiw5pyf5pel5pyf","M6005":"5LiA5Liq5paH5Lu25Y+v5Lul5YyF5ous5aSa5Liq5Y+v57yW6L6R55qE5a2Q5paH5Lu277yM6L+Y5pyJ5aqS5L2T5paH5Lu277yM5aaC5Zu+54mH77yMUERG5qC85byP5paH5Lu277yM6Z+z6aKR5ZKM6KeG6aKR","M6006":"6Z2e5a+E5YW7","M6007":"5a+E5YW7","M6008":"5pS25YW7","M6009":"5pS25YW754i25q+N","M6010":"55Sf6Lqr54i25q+N","M6011":"54K55Ye75bGV5byA","M6012":"54K55Ye75oqY57yp","M6013":"54K55Ye75YiH5o2i","M6014":"54K55Ye7IC0g5p+l6ZiF5LqG6Kej","M6015":"5YiG5Lqr572R5Z2A","M6016":"5Y+v57yW6L6R55qE","M6017":"54Wn54mH","M6018":"6Z+z6aKR","M6019":"6KeG6aKR","M6020":"UERG5paH5qGj","M6021":"6Z+z6YeP","M6022":"5b6u6LCD","M6023":"5pKt5pS+","M7000":"5Liq5Lq65paH5qGj","M7001":"55Sf5bmz","M7002":"5b2x6ZuG55u45YaM","M7003":"6K6w5b+G5Lit55qE5Zyw5pa5","M7004":"5pS26ZuG5LiO54+N6JeP","M7005":"54ix5aW95LiO5oCq55mW","M7006":"6ZiF6K+754+N54ix","M7007":"56yU6L+5","M7008":"6YeN6KaB5Lq654mp","M7009":"6YCa5L+h5b2V","M7010":"5biu5Yqp","M7011":"5a6g54mp","M7012":"5LqL5Lia","M7013":"6K6h5YiS5LiO55uu5qCH","M7014":"5biQ5Y+35LiO5oi35aS0","M7015":"5ZCN5a2X5LiO5aS06KGU","M7016":"6K+X6ZuG","M7017":"5oiR55qE5Lqn5ZOB","M7018":"6Lqr5L2T5LiO5YGl5bq3","M7019":"5oCd6ICD5ZKM6KeB6Kej","M7020":"5pyA54ix","M7021":"5byV5Lul6Ieq6LGq","M7022":"5biQ5Y+3","M7099":"5oCn5Yir","M7100":"5paH5qGj57G75Yir","M7101":"5ZCN5a2X","M7102":"5Ye655Sf5pel5pyf","M7103":"6L6e5LiW5pel5pyf","M7104":"5Ye655Sf5Zyw","M7105":"5YWz5LqOIA==","M7106":"5YWz6Zet","M7107":"5paH5Lu25aS5","M7108":"5paH5Lu2","M7109":"5pud5YWJ","M7110":"5pu06K+m","M7111":"566A5LuL","M7112":"6JGX5ZCN57uf5Yi26ICF","M7113":"6JGX5ZCN5aSn5biI","M7114":"5Lyg6K+05Lit5Lq654mp","M7115":"5Liq5Lq65pS26JeP","M7116":"5rOo5YaM5paw55So5oi3","M7117":"5YWs5byA","M7118":"5Y+q6ZmQ5pys5Lq6","M7119":"5a62","M7120":"5biQ5oi3","M7121":"6K6+572u","M7122":"57G75Yir566h55CG","M7123":"57G75Yir5ZCN56ew","M7124":"6ZqQ56eB5o6n5Yi2","M7125":"5o6q5pa9","M7126":"5re75Yqg","M7127":"5paw5paH5Lu25aS5","M7128":"5paw5paH5Lu2","M7129":"57yW6L6RL+abtOaWsA==","M7130":"5rOo6YeK","M7131":"6aG25bGC","M7132":"5re75Yqg6YWN5YG2","M7133":"5re75Yqg5a2p5a2Q","M7134":"5re75Yqg5aWz5oCn","M7135":"5re75Yqg55S35oCn","M7136":"5re75Yqg6IKW5YOP","M7137":"5pyq55+l","M7138":"6ZiF6K+7566A5LuL","M7139":"57uT5ZCI5pel","M7140":"6K6w5b+15Zyw","M7141":"5re75Yqg5qCP55uu57G75Yir","M7142":"6K6w5b2V","M7143":"5LiT6Zeo55+l6K+G","M7144":"5pel5Y6G","M7145":"6LSm5oi355S16YKu5Zyw5Z2A","M7146":"5LuW5Lq66KeC54K555qE","M7147":"5L2c6ICF","M7148":"5LiN5a2Y5Zyo","M7149":"5bey55m75b2V","M7502":"5paw5LiK6L29","M7504":"5o+P6L+w","M7505":"5qCH6aKY","M7506":"55WZ6KiA","M7507":"6Z2e5bi45a+G56CB","M7508":"5LiL6L296LWE5paZ5bqT","M7509":"5LiK5Lyg5pWw5o2u","M7510":"5LiL6L295a625bqt","M7511":"5LiK6L295a625bqt","M7512":"5pWw5o2u5bqT","M7513":"6YCJ5oup5LiA5Liq5L6L5a2Q5a625bqt","M7514":"5peg5qCH6aKY","M7515":"5Yqg6L29Li4u","M7516":"5LiK5LiA5Luj6KGA57yY","M7517":"6YWN5YG2","M7518":"5a2p5a2Q","M7519":"6Imy6LCD6aOO5qC8","M7520":"5pCc57Si","M7521":"6ZiF6K+75rOo6YeK","M7522":"55Sz6K+35rOo5YaM56CB","M7523":"5Zu95a62","M7524":"5Z+O5biC","M7525":"5bGV5byA6YWN5YG2","M7526":"5oqY57yp6YWN5YG2","M7527":"5oqY57yp6KGA57yY57q/","M7528":"5bGV5byA6KGA57yY57q/","M7529":"5bGV56S66KGA57yY57q/","M7530":"55Sf5pel57qq5b+1","M7531":"6L6e5LiW57qq5b+1","M7532":"57uT5ZCI5ZGo5bm0","M7533":"56WW5YWI","M7534":"5Y+X5omY5Lq6","M7535":"6L6e5LiW5Zyw54K5","M7536":"5Yib5aeL5Lq6","M8001":"5LuA5LmI5pivIOaXj+iusOi2s+i/uSYjODQ4Mjs=","M8002":"5Li65L2V5L2/55SoIOaXj+iusOi2s+i/uSYjODQ4Mjs=","M8003":"5L6L5a2Q5a625bqt","M8004":"5biu5Yqp","M8005":"6K6u6aKY5LiO6K6o6K66","M8006":"5Liq5Lq66LSm5oi3"},"icon":"China.gif"},{"_id":"FTSUPER-FA-FTSUPER","history":[],"ctver":"10","tx":"1553007688","iddict":{}}],"target_id":"FTSUPER","lcode":"en"}